Digiqole ad

ธ.กรุงเทพ ประกาศจ่ายปันผล หุ้นละ 2.50 บาท

 ธ.กรุงเทพ ประกาศจ่ายปันผล หุ้นละ 2.50 บาท
Social sharing
Digiqole ad

  

ธนาคารกรุงเทพ ประกาศจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 สำหรับหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 2.50 บาท พร้อมกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 28 ในวันจันทร์ที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2564 ภายใต้มาตรการและแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค    โควิด-19

 

นายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 สำหรับหุ้นสามัญ ในอัตราหุ้นละ 2.50 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,772,107,235.00 บาท และเป็นอัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไรสุทธิร้อยละ 30.53 เป็นเงินปันผลที่จ่ายจากกำไรสะสมซึ่งได้เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2564

 

พร้อมกันนี้ได้กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 28 ในวันจันทร์ที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานใหญ่ เลขที่ 333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ เนื่องจากปัจจุบันยังอยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โรคโควิด-19) เพื่อสุขอนามัยของผู้เข้าร่วมประชุม ธนาคารจึงต้องกำหนดมาตรการและแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตามข้อกำหนดของทางราชการ ซึ่งธนาคารจะแจ้งมาตรการและแนวปฏิบัติดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมที่จะจัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นต่อไป

 

Facebook Comments

Related post