Digiqole ad

“ธีระชัย แสนแก้ว” สส.อุดรธานี พรรคเพื่อไทย ร่วมอภิปรายในญัตติด่วน เรื่องขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาทบทวนมาตรการอารักขาถวายความปลอดภัยขบวนเสด็จฯ ในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร

 “ธีระชัย แสนแก้ว” สส.อุดรธานี พรรคเพื่อไทย ร่วมอภิปรายในญัตติด่วน เรื่องขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาทบทวนมาตรการอารักขาถวายความปลอดภัยขบวนเสด็จฯ ในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร
Social sharing

Digiqole ad
นายธีระชัย แสนแก้ว สส.อุดรธานี พรรคเพื่อไทย ร่วมอภิปรายในญัตติด่วน เรื่องขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาทบทวนมาตรการอารักขาถวายความปลอดภัยขบวนเสด็จฯ ในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 โดยยืนยันว่าขอให้ทุกฝ่ายได้ใช้พื้นที่สภาผู้แทนราษฎร ในการพูดคุยเพื่อหาทางออกในปัญหาดังกล่าว เพื่อจำกัดความเสียหาย หาแนวทางแก้ไขปัญหา เพื่อมิให้ปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นอีกต่อไป
.
นายธีระชัย แสนแก้ว สส.อุดรธานี กล่าวว่าโดยหลักมาตรการรักษาความปลอดภัยทั่วโลก ล้วนมีมาตรการดูแลบุคคลสำคัญทั้งประมุข, ผู้นำประเทศ, อาคันตุกะ, ซึ่งหากประเทศไหนปล่อยให้มีบุคคลใดเข้ามารบกวนหรือขัดขวางการเดินทาง ย่อมเป็นตัวชี้วัดมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยประเทศนั้นล้มเหลวอย่างสิ้นเชิง การรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ จึงต้องรอบคอบเด็ดขาด มุ่งอารักขาเข้มงวด
.
ประเทศไทยนั้น มีทั้งสถาบันพระมหากษัตริย์ที่เคารพรักและระบอบประชาธิปไตย ซึ่งบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ โดยประชาชนช่วยส่งเสริมสนับสนุนประชาธิปไตยให้เติบโตได้อย่างเหมาะสม
ประเทศไทยให้อิสระเสรีภาพและการแสดงออกตามขอบเขตกฏหมายอันเป็นเรื่องปกติ เราจึงต้องมีหลักการสำคัญคือ เคารพสิทธิเสรีภาพของคนอื่น เคารพสิทธิเพื่อนมนุษย์ และใช้หลักนิติธรรมนิติรัฐ เพื่อให้ผู้ปกครองใช้ดูแลสังคมอย่างปกติสุขและยุติธรรม
.
ในอดีตความขัดแย้งทางความคิด เคยสร้างบาดแผลให้สังคม จนนำไปสู่การสูญเสีย และเชื่อว่าวันนี้สังคมไทยไม่อยากให้เดินไปสู่ความสูญเสียเช่นนั้นอีก และในสัปดาห์ที่ผ่านมา สภาผู้แทนราษฎรก็ได้เดินหน้าอภิปรายเรื่องการนิรโทษกรรมทางการเมือง และมีการตั้งคณะกรรมาธิการฯ เพื่อพิจารณากฎหมายดังกล่าวก็มีความคืบหน้าแล้วด้วยดี
.
ดังนั้น วันนี้ เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้เราต้องมาอภิปรายกันในสภา เป็นเรื่องสำคัญที่ละเลยเพิกเฉยไม่ได้ เพื่อจำกัดวงความเสียหาย ไม่ให้สังคมได้เกิดบาดแผลขึ้นอีก
.
ขอให้ทุกฝ่ายได้กำหนดแนวทางป้องกัน ปราบปราม ระงับยับยั้ง และแก้ไขปัญหาที่จะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ และสร้างความสงบสุขให้เกิดขึ้นในสังคม เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีก
.
“จึงหวังอย่างยิ่งว่า การพูดจากันในวันนี้ หากจะมีสิ่งใดที่เห็นไม่ตรงกัน ก็ขอให้ใช้พื้นที่สภาผู้แทนราษฎรแห่งนี้พูดคุย เพื่อร่วมกันหาทางออก หาแนวทางแก้ไข ป้องกัน เพื่อระงับไม่ให้เหตุการณ์เช่นนี้เกิดซ้ำและลุกลามบานปลายออกไป” สส.อุดรธานี กล่าว
ที่มา : เพจพรรคเพื่อไทย
Facebook Comments


Social sharing

Related post