Digiqole ad

“ธอส.-MOU กยศ.” จัดสินเชื่อบ้านอัตราดอกเบี้ยต่ำปีที่ 1 เพียง 2.60% ต่อปี

 “ธอส.-MOU กยศ.” จัดสินเชื่อบ้านอัตราดอกเบี้ยต่ำปีที่ 1 เพียง 2.60% ต่อปี
Social sharing

Digiqole ad

นายกมลภพ วีระพละ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) และนายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือ (MOU) โครงการสนับสนุนผู้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้มีที่อยู่อาศัย มุ่งเน้นส่งเสริมผู้กู้ยืมเงินจาก กยศ. ที่มีโอกาสรับสิทธิ์ตามโครงการในปัจจุบันที่มีอยู่กว่า 2.9 ล้านราย ได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ผ่านสินเชื่อบ้าน ธอส. – กยศ. ปี 2567 อัตราดอกเบี้ยปีแรกคงที่ 2.60% ต่อปี เฉลี่ย 3 ปี เพียง 3.30% เท่านั้น!! และสนับสนุนให้ผู้กู้ยืมเงินจาก กยศ. ได้ออมเงินกับเงินฝากออมทรัพย์ ที่ให้อัตราดอกเบี้ยสูงถึง 1.85% ต่อปี

นายกมลภพ วีระพละ กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า ธอส. ในฐานะสถาบันการเงินของรัฐ ที่มีพันธกิจ “ทำให้คนไทยมีบ้าน” พร้อมสนองนโยบายรัฐบาลและกระทรวงการคลังในการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ด้วยการร่วมมือกับ กยศ. ในการส่งเสริมให้ผู้กู้ยืมเงินจาก กยศ. ที่มีโอกาสรับสิทธิ์ตามโครงการ ในปัจจุบันที่มีอยู่กว่า 2.9 ล้านราย ได้มีโอกาสเข้าถึงสินเชื่อที่อยู่อาศัยและได้มีบ้านเป็นของตนเอง ผ่านสินเชื่อบ้าน ธอส. – กยศ. ปี 2567 กรอบวงเงินรวม 1,000 ล้านบาท

ครอบคลุมทุกวัตถุประสงค์การกู้ อาทิ กู้เพื่อซื้อ ปลูกสร้าง ต่อเติม ซ่อมแซม ซื้อที่ดินเปล่าทรัพย์ NPA ของ ธอส. ไถ่ถอนจากสถาบันการเงินอื่น (รีไฟแนนซ์) และชำระหนี้เกี่ยวกับที่อยู่อาศัย อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1 เท่ากับ 2.60% ต่อปี ปีที่ 2-3 เท่ากับ 3.65% ต่อปี เฉลี่ย 3 ปีแรกเพียง 3.30% ต่อปี ปีที่ 4 จนถึงตลอดอายุสัญญา กรณีลูกค้าสวัสดิการ เท่ากับ MRR-1% ต่อปี กรณีลูกค้ารายย่อย เท่ากับ MRR-0.50% ต่อปีและชำระหนี้ เท่ากับ MRR (ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ย MRR ของ ธอส. อยู่ที่ 6.90% ต่อปี) ผ่อนชำระได้นานสูงสุด 40 ปี ยื่นคำขอกู้ได้ตั้งแต่วันนี้ และทำนิติกรรมภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2567

ขณะเดียวกัน ธอส. ยังพร้อมช่วยเหลือผู้กู้ยืมเงินจาก กยศ. ด้วยการให้ความรู้ทางการเงิน อาทิ แนวทางการออมเงินอย่างถูกต้อง และการจัดทำบัญชีครัวเรือน ผ่าน “โครงการ Financial Literacy” ซึ่งจะเพิ่มความสามารถในการขอสินเชื่อที่อยู่อาศัยได้ในอนาคตอีกด้วย นับเป็นโครงการที่สามารถสร้างความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยให้กับคนวัยเริ่มต้นทำงาน หรือ First Jobber ได้เป็นอย่างดี สำหรับผู้ที่ต้องการขอสินเชื่อดังกล่าว จะต้องแสดงเกียรติบัตรจาก กยศ. แสดงตัวการเป็นผู้กู้ดีเลิศ ที่เป็นผู้กู้ยืมที่ไม่เคยผิดนัดชำระหนี้และปิดบัญชีเรียบร้อยแล้ว เพื่อประกอบการนำเสนอพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ

พร้อมกันนี้ ผู้กู้ยืมเงินที่ได้รับเกียรติบัตรจาก กยศ. ยังได้รับสิทธิพิเศษในการใช้ผลิตภัณฑ์เงินฝากออมทรัพย์ GHB Welfare Savings เพียงแสดงเกียรติบัตรจาก กยศ. (เงื่อนไขตามที่ธนาคารกำหนด) เพื่อประกอบการเปิดบัญชีโดยได้รับอัตราดอกเบี้ยสูงถึง 1.85% ต่อปี (สำหรับผู้ที่มีวงเงินฝากคงเหลือไม่เกิน 10 ล้านบาท) รับดอกเบี้ยเงินฝากทุก ๆ วันที่ 15 ของเดือน และไม่เสียภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก เพียงเปิดบัญชีเงินฝากที่สาขาธนาคารขั้นต่ำ 500 บาทขึ้นไป ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2567

นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) กล่าวว่า ในนามของ กยศ. รู้สึกยินดีและขอบคุณ ธอส. ในการลงนาม MOU ร่วมกันในครั้งนี้ จากการที่ กยศ.ได้ออกเกียรติบัตรออนไลน์ ให้ผู้กู้ยืมเงินที่มีประวัติการชำระเงินคืนดี 2.9 ล้านราย แบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับดีเลิศ ระดับดีเยี่ยม และระดับดี เพื่อขอบคุณและเป็นกำลังใจให้แก่ผู้กู้ยืมเงินรุ่นพี่ที่มีความรับผิดชอบและมีวินัยทางการเงินที่ดีในการมอบโอกาสทางการศึกษาที่มีค่าให้แก่รุ่นน้อง และในวันนี้ กยศ. ได้ร่วมมือกับ ธอส. เพื่อสนับสนุนผู้กู้ยืมเงินของ กยศ. ได้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งสินเชื่อที่อยู่อาศัยมากขึ้น ถือเป็นการช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับผู้กู้ยืมเงินจาก กยศ.

โดยให้สิทธิพิเศษแก่ผู้กู้ยืมเงินที่มีการชำระเงินกู้ยืมคืน กยศ. ครบถ้วน และมีสถานะปิดบัญชีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หรือเป็นผู้กู้ยืมเงินที่ครบกำหนดชำระเงินคืน กยศ. ซึ่งอยู่ระหว่างการชำระเงินคืนอย่างต่อเนื่อง โดยต้องมีสถานะการชำระเงินกู้ยืมเป็นปกติ และไม่มียอดหนี้ค้างกับ กยศ. รวมถึงต้องได้รับเกียรติบัตรจาก กยศ. ด้วย ทั้งนี้ผู้กู้ยืมเงินกลุ่มดังกล่าว จะได้รับโอกาสในการเข้าถึงผลิตภัณฑ์สินเชื่อและบริการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของ ธอส.โดยสามารถนำเกียรติบัตรเป็นเอกสารประกอบการยื่นขอสินเชื่อ ซึ่งเป็นการรับรองว่าเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบและมีวินัย ทางการเงินที่ดี นอกจากนั้น กยศ. และ ธอส. ยังร่วมกันส่งเสริมวินัยการออม สร้างความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการและการวางแผนทางการเงินให้แก่ผู้กู้ยืมเงิน กยศ. อีกด้วย โดย กยศ. พร้อมสนับสนุนการประชาสัมพันธ์โครงการนี้ไปยังผู้กู้ยืมเงินให้ได้รับทราบต่อไป ทั้งนี้ ผู้กู้ยืมเงินสามารถดาวน์โหลดเกียรติบัตรได้ที่ www.studentloan.or.th

สำหรับผู้กู้ยืมเงิน กยศ. ที่สนใจผลิตภัณฑ์สินเชื่อ และเงินฝากในโครงการสนับสนุนผู้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืม
เพื่อการศึกษา ให้มีที่อยู่อาศัย สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธอส. ทุกสาขาทั่วประเทศ G H Bank Call Center โทร 0-2645-9000 หรือ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และ ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ Application : GHB ALL GEN และ www.ghbank.co.th และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กยศ. Call Center 0-2016-4888 และ www.studentloan.or.th

Facebook Comments


Social sharing

Related post