Digiqole ad

ธอส. จับมือ กคช. สนับสนุนระบบ AUDIT SUPPORT SYSTEM

 ธอส. จับมือ กคช. สนับสนุนระบบ AUDIT SUPPORT SYSTEM
Social sharing
Digiqole ad

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) และ นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ (กคช.) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การใช้ระบบสนับสนุนงานตรวจสอบ (AUDIT SUPPORT SYSTEM : A2S) เพื่อให้ กคช. สามารถนำระบบ A2ที่ ธอส. เป็นผู้พัฒนาระบบไปใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายในของ กคช. พร้อมร่วมกันพัฒนาระบบสนับสนุนงานตรวจสอบ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ระหว่างบุคลากรของทั้ง 2 หน่วยงาน โดย ธอส. ได้มีการพัฒนาระบบ A2เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบ เปลี่ยนรูปแบบการทำงานเป็นแบบ Digitalization ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการตรวจสอบภายใน ซึ่งระบบ A2ครอบคลุมการทำงานตั้งแต่การวางแผนการตรวจสอบ การปฏิบัติงานตรวจสอบ การรายงานและติดตามผลการตรวจสอบ โดย กคช. นับเป็นหน่วยงานของรัฐลำดับที่ 7 ที่นำระบบ A2ของ ธอส.ไปใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบ ที่ถือเป็นการยกระดับมาตรฐานการตรวจสอบภายในหน่วยงานของรัฐให้มีความเท่าเทียมและมีมาตรฐานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการตรวจสอบที่มีมาตรฐาน ทั้งนี้ การลงนามดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องอภิวิสัชนา ชั้น 6 อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2565

Facebook Comments

Related post