Digiqole ad

ธอส. คว้า 4.8908 คะแนน ผลประเมินการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจปี 63 สูงสุดในรัฐวิสาหกิจทั้ง 51 แห่ง

 ธอส. คว้า 4.8908 คะแนน ผลประเมินการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจปี 63 สูงสุดในรัฐวิสาหกิจทั้ง 51 แห่ง
Social sharing
Digiqole ad
นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ได้ประกาศคะแนนประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ปี 2563 ตามระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจ State Enterprise Assessment Model : SE-AM ซึ่งผลปรากฏว่า ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ได้รับผลการประเมินที่ 4.8908 คะแนน สูงสุดในทุกสาขาของรัฐวิสาหกิจทั้ง 51 แห่ง (ข้อมูล ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2564) สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นเลิศของระบบการบริหารจัดการองค์กรของธนาคารที่สามารถตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายรัฐบาล และแผนยุทธศาสตร์ธนาคารตามพันธกิจ “ทำให้  คนไทยมีบ้าน” ภายใต้แนวคิดหลัก “Be Simple, Make it Simple” หรือทำให้คนไทยมีบ้านได้ง่าย ๆ ด้วยการทำงานที่ทุ่มเทของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานของธนาคารทั้ง 5,000 คน แม้อยู่ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แต่ธนาคารยังคงช่วยให้ประชาชนมีบ้านได้อย่างต่อเนื่อง สะท้อนได้จากสินเชื่อปล่อยใหม่สูงที่สุดในรอบ 67 ปี จำนวน 225,151 ล้านบาท 140,386 บัญชี ในปี 2563 เพิ่มขึ้นจากปี 2562 จำนวน 4.57% และสูงกว่าเป้าหมายถึง 15,791 ล้านบาท พร้อมกับช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบด้านรายได้จากปัญหา COVID-19 ผ่าน 10 มาตรการ ลดค่าใช้จ่ายให้กับลูกค้า ซึ่งมีจำนวนผู้ที่เข้ามาตรการสูงสุด 687,489 บัญชี เงินต้นคงเหลือ 576,139 ล้านบาท
สำหรับในปี 2563 สคร. ได้นำระบบ SE-AM ซึ่งเป็นระบบการประเมินรูปแบบใหม่มาใช้กับหน่วยงานรัฐวิสาหกิจรวมถึง ธอส. เป็นปีแรก เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานรัฐวิสาหกิจตอบสนองกับสภาพแวดล้อมในการดำเนิน ภารกิจ/ธุรกิจ การแข่งขัน ความต้องการของผู้ใช้บริการ และบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป โดยคะแนนประเมินผลรวมของธนาคารที่ 4.8908 คะแนนนั้น มาจากการประเมินผลการดำเนินงาน 3 ด้านหลัก ประกอบด้วย 1.การดำเนินงานตามนโยบายหรือยุทธศาสตร์ ผลประเมิน 5 คะแนนเต็ม 2.ผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ ผลประเมิน 4.7578 คะแนน และ 3.การบริหารจัดการองค์กร 8 ด้าน (Core Business Enablers) ได้แก่ ด้านการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร ด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ด้านการมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ด้านการบริหารทุนมนุษย์ ด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม และด้านการตรวจสอบภายใน ผลประเมิน 4.9873 คะแนน ซึ่งถือเป็นการยกระดับคะแนน Core Business Enablers ทั้ง 8  ด้าน ได้สูงสุดถึง 0.5094 จากคะแนนประเมิน Base Line
ทั้งนี้ สคร. นำระบบประเมินผลและจัดทำตัวชี้วัดผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจเป็นประจำทุกปี เพื่อติดตามและกำกับดูแลประสิทธิภาพการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ โดยแบ่งกลุ่มรัฐวิสาหกิจในการกำกับดูแลแยกออกเป็น 9 สาขา ได้แก่ สาขาขนส่ง สาขาอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม สาขาสาธารณูปการ สาขาสังคมและเทคโนโลยี สาขาสถาบันการเงิน สาขาเกษตร สาขาทรัพยากรธรรมชาติ สาขาสื่อสาร และสาขาพลังงาน
Facebook Comments

Related post