Digiqole ad

ธอส. คว้ารางวัล ITA Awards 2021 ที่ 99.81 คะแนน สูงสุดในประเภทหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 5 ปีซ้อน

 ธอส. คว้ารางวัล ITA Awards 2021 ที่ 99.81 คะแนน  สูงสุดในประเภทหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 5 ปีซ้อน
Social sharing
Digiqole ad

26 สิงหาคม 2564 : สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยธนาคารอาคารสงเคราะห์ ได้รับรางวัล ITA Awards 2021 ผลการประเมินที่ 99.81 คะแนน เป็นหน่วยงานที่ได้คะแนนสูงที่สุดอันดับ 1 ในประเภทหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน และยังเป็นคะแนนสูงสุดของ ธอส. นับตั้งแต่เข้าร่วมประเมิน ITA เมื่อปี 2557   

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ประกาศผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ธอส. ได้รางวัล ITA Awards 2021 ผลประเมินสูงสุดที่ 99.81 คะแนน อยู่ในระดับ AA และเป็นหน่วยงานที่ได้รับคะแนนประเมินสูงที่สุดเป็นอันดับ 1 ในประเภทหน่วยงานรัฐวิสาหกิจเป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน จากจำนวนหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่เข้าร่วมการประเมิน ITA รวมทั้งสิ้น 51 หน่วยงาน และยังเป็นการสร้างสถิติคะแนนประเมินสูงสุดใหม่ของธนาคารนับตั้งแต่เข้าร่วมประเมิน ITA เมื่อปี 2557 ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน จากเดิมที่เคยได้รับคะแนนประเมินสูงสุดในปี 2563 ที่ 99.60 คะแนน เป็นผลจากการที่ ธอส.ดำเนินงานภายใต้หลักการ “Good Result Come From Good Process” หรือ ผลลัพธ์ที่ดีเกิดจากกระบวนการที่ดี” ด้วยการปฏิบัติงานตามกระบวนงานที่เป็นระบบอย่างต่อเนื่องโดยใช้ 8 Key Success Factors ประกอบด้วย 1.Leadership ผู้นำมีการกำหนดนโยบายที่ชัดเจน บริหารงานอย่างมีธรรมมาภิบาล เปิดเผย โปร่งใส ตรวจสอบได้ และต่อต้านการทุจริต   ทุกรูปแบบ 2.Employee Awareness &  Engagement สร้างการรับรู้ สร้างขวัญกำลังใจ ยกย่องเชิดชู เพื่อให้พนักงาน     เกิดความตระหนักถึงการปฏิบัติงานด้วยความรักและผูกพันต่อองค์กร ทุ่มเท และรับผิดชอบ พร้อมที่จะสร้างผลงานให้องค์กรเจริญก้าวหน้าจนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กร 3.Digitized Communication การสื่อสารแบบดิจิทัลที่ปรับให้เข้ากับการสื่อสารยุคใหม่ที่รวดเร็ว โดยมีการสื่อสารนโยบายต่าง ๆ ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของธนาคารทุกกลุ่มได้รับทราบและปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน ทั้งในรูปแบบ Online และ Offline โดยเน้นการสื่อสารแบบสองทาง ที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วน ชัดเจน และทันต่อเหตุการณ์ 4.Participation ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มของธนาคารมีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้านต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และสามารถตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19

5.Technology พนักงานทั้งองค์กรปรับตัวในการนำเทคโนโลยีเข้ามาสนับสนุนการทำงาน เพื่อให้เกิดความรวดเร็ว คล่องตัว ลดขั้นตอนการทำงาน และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ให้สอดรับกับยุค New normal  6.Learning การเรียนรู้จากผลการประเมินในปีที่ผ่านมา โดยนำข้อมูลมาวิเคราะห์ ทบทวน เพื่อพัฒนา และ ปรับปรุงกระบวนการทำงาน ให้มีความถูกต้อง สมบูรณ์ ครบถ้วน และทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน อีกทั้งยังนำหลักการ 3 Lines of Defense มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ที่ทุกคนต้องร่วมกันรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงาน มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ เพื่อให้การดำเนินงานของธนาคารมีประสิทธิภาพ ในทุกมิติ บรรลุเป้าหมาย เกิดความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างยั่งยืน (Sustainability) 7.Agility ความคล่องแคล่วในการปรับตัวให้เข้ากับทุกสภาวะการเปลี่ยนแปลง โดยเตรียมความพร้อมรองรับกับทุกสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมั่นคง มีการกำหนดแนวคิดหลัก “Be simple make it Simple”  หรือการทำให้คนไทยมีบ้านได้ง่าย ๆ และสอดคล้องกับพันธกิจ “ทำให้คนไทยมีบ้าน” เพื่อให้ทุกคนตระหนักว่าตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จขององค์กร 8.Resilience ความสามารถในการปรับตัวในช่วง COVID-19 ธอส.ได้คำนึงถึงข้อจำกัดในการจัดกิจกรรมในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด จึงใช้เทคโนโลยีกระจายกลุ่มผู้ทำแบบประเมิน ออกไปยังพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วทุกภูมิภาค ประกอบกับพันธกิจและมาตรการต่าง ๆ ของธนาคารที่ตอบสนองความต้องการพื้นฐานและให้การช่วยเหลือลูกค้าประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก COVID19 จึงเป็นผลให้จำนวนผู้เข้าร่วมตอบประเมิน ITA ของ ธอส. ในปี 2564 เพิ่มขึ้นจากปี 2563 อย่างมีนัยสำคัญ ทั้งในมิติของจำนวนผู้ทำแบบประเมินและระดับคะแนน ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ธอส. มีความตั้งใจแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าประชาชนเพื่อส่งเสริมให้คนไทยได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองอย่างแท้จริงและมีธรรมาภิบาลที่สะท้อนออกมาในรูปแบบของผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน รวมถึงป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างรอบด้านครบ 360 องศา

“ความสำเร็จในครั้งนี้เกิดขึ้นจากทุกคนและทุกระดับใน ธอส. ทั้งคณะกรรมการธนาคาร ผู้บริหารระดับสูง พนักงานและผู้ปฏิบัติงานทุกคนทั่วทั้งองค์กร ทำให้เกิดความรักความผูกพันในองค์กร สร้างภาพลักษณ์และชื่อเสียงให้กับองค์กร สะท้อนความเป็น ธอส. หนึ่งเดียว หรือ GHB Team เพื่อบรรลุพันธกิจ ทำให้คนไทยมีบ้าน รวมถึงได้รับความร่วมมือและความไว้วางใจอย่างดีจากลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ คู่ความร่วมมือ ผู้ให้บริการภายนอก สังคมและชุมชน สื่อมวลชน และหน่วยงานกำกับฯ จนทำให้เกิดความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียว่า ธอส. ดำเนินงานอย่างมีคุณธรรม โปร่งใสและตรวจสอบได้ ทั้งหมดนี้คือสิ่งสำคัญที่ทำให้ ธอส. ยังคงรักษาอันดับ 1 ในประเภทหน่วยงานรัฐวิสาหกิจได้เป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน และจะยังคงยืนหยัดรักษามาตรฐานการบริหารจัดการองค์กรที่ดี มีธรรมาภิบาล คุณธรรม และความโปร่งใส  เพื่อคนไทยต่อไป”นายฉัตรชัย กล่าว

Facebook Comments

Related post