Digiqole ad

ธพส. จับมือ ม.ธรรมศาสตร์ เก็บบิ๊กดาต้า ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ

 ธพส. จับมือ ม.ธรรมศาสตร์ เก็บบิ๊กดาต้า ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ
Social sharing
Digiqole ad

ธพส. จับมือ วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดพื้นที่ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ เป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนของนักศึกษาได้ใช้เก็บข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูล สร้างบิ๊กดาต้า หวังใช้เป็นฐานข้อมูลต่อยอดสร้างนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการ และผลิตบันฑิตคุณภาพป้อนตลาดแรงงาน

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด หรือ DAD Asset Development ผู้บริหารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ได้จัดพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลง กับ วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (College of Interdisciplinary Studies, Thammasat University : CISTU) เพื่อร่วมดำเนินการส่งเสริมการวิจัย การสร้างนวัตกรรม และการพัฒนาบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูล
***สร้างฐานข้อมูล ยกระดับบริการ***
ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (DAD) หรือ ธพส. กล่าวว่า ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) กับวิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดำเนินการส่งเสริมการวิจัย การสร้างนวัตกรรม และการพัฒนาบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูล ระยะเวลาดำเนินงาน 3 ปี โดยทั้ง 2 หน่วยงาน จะนำความเชี่ยวชาญที่มีอยู่ มาร่วมกันสนับสนุนให้เกิดความสำเร็จ โดยเห็นถึงความสำคัญและความจำเป็นที่ต้องจัดเตรียมบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูล หรือ Data Science เพื่อตอบรับความต้องการจากภาครัฐและเอกชน อันจะเป็นประโยชน์ในการขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจไทย มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งในปัจจุบันและอนาคต
ทั้งนี้ผลจากความร่วมมือ ธพส. จะได้รับฐานข้อมูลระดับคุณภาพ จากการเก็บข้อมูลของ CISTU และสามารถนำข้อมูลมาใช้พัฒนาต่อยอดการให้บริการของศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะให้ดียิ่งขึ้น เช่น ข้อมูลทางด้านการจราจร เพื่อก่อให้เกิดการจัดการจราจร ข้อมูลด้านสภาพอากาศ ก่อให้เกิดการหาแนวทางป้องกัน เป็นต้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เช่าและผู้มาติดต่อ ตลอดจนประชาชนทั่วไปที่ใช้เส้นทางในศูนย์ราชการฯ รวมถึงชุมชนโดยรอบ โดยฐานข้อมูลที่ได้รับจากโครงการนี้ ช่วยให้เกิดการต่อยอดเกิดเป็นนวัตกรรมใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์อีกมากมาย
***ผลิตแรงงานคุณภาพป้อนตลาด***
รองศาสตราจารย์ ดร. สายฝน สุเอียนทรเมธี รักษาการแทนในตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า ได้เล็งเห็นว่า บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด เป็นองค์กรระดับประเทศที่มีชื่อเสียง ด้านการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และมหาวิทยาลัย มีหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมูล ซึ่งมีรูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสานการทำงาน หรือ Work Integrated Learning: WIL ดังนั้นภายใต้ความร่วมมือนี้ มหาวิทยาลัย จะเข้าดำเนินการเก็บข้อมูลมิติต่างๆในพื้นที่ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ฯ แจ้งวัฒนะ จึงเป็นโอกาสดีของนักศึกษาของวิทยาลัยสหวิทยาการ จะได้รับการพัฒนาความรู้และประสบการณ์การทำงาน อีกทั้งหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมูล วิทยาลัยสหวิทยาการ มีคณาจารย์ที่มีความรู้ ความสามารถ ทางด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ ที่พร้อมดำเนินการค้นคว้าวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี สร้างนวัตกรรม และ ให้บริการวิชาการ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อกันทั้งสองฝ่าย ดังนั้น ความร่วมมือครั้งนี้จึงช่วยให้เกิดการพัฒนาบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูลออกสู่ตลาดแรงงานอย่างมีคุณภาพ รวมถึงการเพิ่มขีดความสามารถให้กับบุคลากรของทั้งสองฝ่ายให้มีศักยภาพ มีความพร้อมในการนำไปใช้ต่อยอดองค์ความรู้ พัฒนางานวิชาการ งานวิจัย รวมถึงพัฒนาระบบงาน โดยข้อมูลที่เก็บได้จะนำมาประมวลผล และเก็บเป็นฐานข้อมูล เพื่อนำไปใช้ในโอกาสต่างๆ ต่อไป

Facebook Comments

Related post