Digiqole ad

“ธนูศักดิ์” นั่งประธานหอฯภูเก็ตสมัย2

 “ธนูศักดิ์” นั่งประธานหอฯภูเก็ตสมัย2
Social sharing
เมือวันที่ 24 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา หอการค้าจังหวัดภูเก็ตได้จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ณ ห้องจามจุรี 2 โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน จังหวัดภูเก็ต เพื่อรายงานผลงานกิจกรรมในรอบปีและเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารหอการค้าชุดใหม่แทนชุดเก่าที่หมดวาระลง  โดยมีนายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน และมีการกล่าวปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “เอสเอ็มอี อยู่ให้รอด อยู่ให้เป็น อยู่ให้ยาว”โดยนายมงคล ลีลาธรรม ประธานกรรมการบริหาร สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)และประธานกรรมการบริหารธนาคารออมสิน 
           นายธนูศักดิ์ พึ่งเดช ซึ่งได้รับเลือกจากที่ประชุมให้เป็นประธานหอการค้าจังหวัดภูเก็ตสมัยที่ 2 ทำหน้าที่บริหารงานปี 2564-2565 กล่าวว่า  หอการค้าชุดใหม่ต้องทรงพลังพอสมควรเพราะภูเก็ตประสบปัญหาจากโควิดมาตั้งแต่ปี 2563 การพัฒนาจังหวัดภูเก็ตจึงต้องรวมพลังทุกฝ่ายให้นำภูเก็ตก้าวผ่าน โควิด-19 ไปให้ได้  สาระสำคัญคือการผลักดันแผนฟื้นฟูธุรกิจด้านการท่องเที่ยว  วัคซีนป้องกันโควิด-19 จะเข้ามามีส่วนร่วมอย่างไร  นักท่องเที่ยวที่ฉีดวัคซีนแล้วจะไม่ต้องกักตัวอย่างไร  คนภูเก็ตอยากทราบว่าเมื่อไรจะเปิดเมืองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติได้  
          “ขณะเดียวกันเราต้องช่วยกันผลักดันเครื่องยนต์ตัวใหม่ๆ 7 เครื่องยนต์ที่เป็นแนวคิดของการเติมความแข็งแรงให้แก่ภูเก็ตให้มีความหลากหลายขึ้น  รวมไปถึงการวางแผนระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว  สิ่งเหล่านี้ภาคเอกชนในรูปของหอการค้าต้องช่วยกันดำเนินการผลักดันไปยังภาคราชการ  ภาครัฐบาล  ให้มีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน เช่นการพัฒนาโครงการพื้นฐาน  การปรับปรุงระบบน้ำ เป็นต้น” นายธนูศักดิ์กล่าว
Facebook Comments

Related post