Digiqole ad

ธนาคารกรุงไทย ผนึกกำลัง สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จำกัด เดินหน้าเร่งแก้หนี้ข้าราชการยั่งยืน

 ธนาคารกรุงไทย ผนึกกำลัง สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จำกัด เดินหน้าเร่งแก้หนี้ข้าราชการยั่งยืน
Social sharing

Digiqole ad

“ธนาคารกรุงไทย” ลงนามความร่วมมือกับ “สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จำกัด” เดินหน้าเร่งแก้ปัญหาหนี้ข้าราชการยั่งยืนของสมาชิกสหกรณ์ฯ มุ่งช่วยเหลือข้าราชการกลุ่มเปราะบาง ลดภาระทางการเงิน มัดรวมหนี้ทุกประเภทไว้ที่กรุงไทย รับดอกเบี้ยต่ำคงที่ตลอดสัญญา ขยายเวลาผ่อนชำระสูงสุดถึงอายุ 80 ปี พร้อมส่งเสริมความรู้ สร้างวินัยทางการเงิน ตามแนวทางแก้หนี้ยั่งยืน

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2567 ธนาคารกรุงไทย ลงนามบันทึกความร่วมมือกับสหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จำกัด ในการช่วยเหลือข้าราชการกลุ่มเปราะบาง แก้ไขปัญหาหนี้อย่างยั่งยืน โดยได้รับเกียรติจาก นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีลงนาม และมีนายสุรพล โอภาสเสถียร ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (เครดิตบูโร) ร่วมเป็นสักขีพยาน

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมสหกรณ์ มุ่งเน้นในการแก้ไขปัญหาหนี้สินของข้าราชการที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ ด้วยการออกมาตรการ 4 มาตรการ คือ 1) กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ให้กับสมาชิกสหกรณ์ 2) ขยายระยะเวลาชำระหนี้เงินกู้ สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ 3) กำหนดหลักเกณฑ์ควบคุมยอดหนี้ของสมาชิก ให้มีเงินได้รายเดือนคงเหลือหลังหักชำระหนี้แล้วไม่น้อยกว่า 30% และ 4) กำหนดหลักเกณฑ์ผ่อนชำระเงินกู้ เฉพาะส่วนที่เกินทุนเรือนหุ้นที่สมาชิกถือไว้กับสหกรณ์ สอดคล้องกับ “โครงการแก้หนี้ข้าราชการยั่งยืน” ของธนาคารกรุงไทย โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้มีการประชุมร่วมกับสหกรณ์ออมทรัพย์ทั่วประเทศ และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมฯ จำนวน 1,300 คน เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจในหลักเกณฑ์การแก้หนี้ของสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างชัดเจน ผลการดำเนินงาน ณ ตอนนี้ ที่เป็นสวัสดิการข้าราชการที่เข้าร่วมโครงการแล้ว จำนวน 131 แห่งตามมาตรการของกรมส่งเสริมสหกรณ์ และยังมีการสนับสนุนให้มีการจัดประชุมโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินสมาชิกเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่สหกรณ์ใน 10 จังหวัดนำร่อง ได้แก่ จังหวัดปทุมธานี นครราชสีมา ร้อยเอ็ด อุดรธานี กาญจนบุรี เชียงใหม่ พิษณุโลก ระยอง สงขลา และสุราษฎร์ธานี

นายโอภาส กลั่นบุศย์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จำกัด เปิดเผยว่า ตามที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ประชุมกับผู้บริหารและสหกรณ์จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อชี้แจงหลักเกณฑ์ในการช่วยเหลือปัญหาหนี้สินของสมาชิก ซึ่งในส่วนของสหกรณ์อื่นๆ ได้กำหนดแนวทางช่วยเหลือสมาชิกตามแนวทางของกรมส่งเสริมสหกรณ์
เพื่อทยอยเข้าร่วมโครงการ โดยทางสหกรณ์ฯ มีการนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ และบางส่วนมีการแก้ไขระเบียบเพื่อช่วยเหลือสมาชิก โดยคาดหวังว่าสมาชิกสหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จำกัด จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถแก้ไขปัญหาหนี้สิ้นได้อย่างเป็นระบบ เป้าหมายแรกในการที่สหกรณ์จะดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินของสมาชิกในการแก้ไขปัญหาหนี้สหกรณ์มีมาตรการ 2 มาตรการ คือ

มาตรการที่ 1 การเร่งแก้ไขปัญหาหนี้โดยสหกรณ์ดำเนินการเอง ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล และแนวทางของกรมส่งเสริมสหกรณ์ และ มาตรการที่ 2 การแก้ไขปัญหาหนี้โดยร่วมกับ ธนาคารกรุงไทย และสหกรณ์เพื่อเป็นทางเลือกอีกช่องทางหนึ่งของสมาชิก ที่ต้องการจะบริหารหนี้สินที่มีอยู่กับสหกรณ์ และสถาบันการเงินอื่นๆ ตามโครงการสินเชื่อรวมหนี้ข้าราชการอย่างยั่งยืนที่ธนาคารกรุงไทยจัดทำขึ้น มุ่งให้การช่วยเหลือข้าราชการ
และลดภาระทางการเงินโดยมัดรวมหนี้ทุกประเภทไว้กับธนาคารกรุงไทย ในอัตราดอกเบี้ยต่ำ และผ่อนชำระสูงสุดถึงอายุ 80 ปี

“การแก้ไขปัญหาหนี้ โดยร่วมกับธนาคารกรุงไทย เป็นทางเลือกอีกช่องทางหนึ่งของสมาชิก ที่จะบริหารหนี้สินที่มีอยู่กับสหกรณ์ และสถาบันการเงินอื่น ๆ ช่วยลดภาระทางการเงินโดยมัดรวมหนี้ทุกประเภทไว้กับธนาคารกรุงไทย ในอัตราดอกเบี้ยต่ำ และผ่อนชำระสูงสุดถึงอายุ 80 ปี ช่วยผ่อนปรนหนี้ บรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาหนี้สินให้กับสมาชิกสหกรณ์ มีการบริหารจัดการหนี้อย่างเป็นระบบ และสมาชิกมีเงินได้รายเดือนคงเหลือเพียงพอต่อการดำรงชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของเงินได้รายเดือน”

นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า ธนาคารตระหนักถึงปัญหาหนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูง ที่ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีพ และเป็นอุปสรรคสำคัญที่ฉุดรั้งการเติบโตของเศรษฐกิจ ที่ผ่านมาธนาคารเร่งแก้หนี้ราชการ ตามนโยบายของรัฐบาลและนายกรัฐมนตรีอย่างต่อเนื่อง ผ่านการพัฒนารูปแบบและวิธีการต่างๆ เพื่อก้าวข้ามข้อจำกัด ปัญหาและอุปสรรคในเชิงระบบ ทั้งด้านการเข้าถึงข้อมูลที่จำเป็นในการประเมินสภาพและสถานะของหนี้ ความสามารถในการชำระหนี้ เพื่อให้สามารถช่วยเหลือข้าราชการได้อย่างตรงจุด ทันการณ์ และเพิ่มความสามารถในการดำรงชีพของข้าราชการอย่างเหมาะสม ตามนโยบายของรัฐบาลและนายกรัฐมนตรีอย่างต่อเนื่อง

ธนาคารกรุงไทย ในฐานะธนาคารพาณิชย์ของรัฐ พร้อมสนับสนุนนโยบายรัฐบาลอย่างเต็มที่ในการแก้ไขปัญหาหนี้ข้าราชการ ผ่านการผลักดัน โครงการสินเชื่อรวมหนี้ข้าราชการยั่งยืน โดยร่วมมือกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ (เครดิตบูโร) ในการแก้ไขปัญหาหนี้แบบองค์รวมอย่างเป็นระบบ โดยเน้นให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือข้าราชการกลุ่มเปราะบาง ที่มีภาระหนี้สูง มีเงินเหลือใช้ในแต่ละเดือนไม่ถึง 30% ส่งผลให้ไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพ และทำให้ต้องไปกู้เพิ่ม เพื่อมาใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน จนมีหนี้กระจัดกระจาย อยู่หลายแห่ง และอยู่ในวงจรหนี้ไม่จบไม่สิ้น

ล่าสุด ธนาคารเดินหน้าขยายความร่วมมือกับสหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จำกัด ผ่าน “โครงการรวมหนี้ข้าราชการยั่งยืน สำหรับสหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์” เพื่อช่วยเหลือข้าราชการ ลดภาระทางการเงิน ให้มีสภาพคล่องเหลือเพียงพอในการดำรงชีพ และสามารถปลดภาระหนี้ได้เร็วขึ้น นับเป็นความร่วมมือครั้งสำคัญ และตอกย้ำเจตนารมณ์อันแน่วแน่ของสหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จำกัด รวมถึงความมุ่งมั่นของธนาคารกรุงไทย ในการเร่งแก้ไขปัญหาหนี้ให้กับข้าราชการ ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายประเทศ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

“สินเชื่อรวมหนี้ข้าราชการยั่งยืน” ข้าราชการกลุ่มเปราะบาง สามารถรวมหนี้รายย่อยทุกประเภท ทั้งสินเชื่อบุคคล บัตรเครดิต และสินเชื่อบ้าน สินเชื่อรถยนต์ จากทั้งธนาคารกรุงไทยและสถาบันการเงินอื่นๆ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 1. สินเชื่อแบบใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน ทั้ง สินเชื่อบ้าน (พร้อมขอกู้เพิ่ม) และสินเชื่อบ้านแลกเงิน (พร้อมขอกู้เพิ่ม) อัตราดอกเบี้ยต่ำคงที่ 3.50% ต่อปี 3 ปีแรก หลังจากนั้น อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.75% ต่อปี ตลอดอายุสัญญา (อัตราดอกเบี้ยตลอดอายุสัญญา 4.49% ต่อปี โดยคำนวณจากวงเงินกู้ 1 ล้านบาท อายุสัญญาสูงสุด 40 ปี ผ่อนชำระ 4,700 บาท/เดือน) โดยได้รับยกเว้นค่าประเมินราคาหลักทรัพย์ประกัน เงื่อนไขและเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด 2. สินเชื่อแบบไม่ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 6.75% ต่อปี ตลอดอายุสัญญา ธนาคารสนับสนุนให้กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว เงื่อนไขและเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

จุดเด่นโครงการ

● สามารถร่วมใช้บริการทางการเงินกับสหกรณ์ที่ข้าราชการเป็นสมาชิก (Co-Exist) โดยที่ให้มีเงินเหลือใช้เพื่อดำรงชีพไม่น้อยกว่า 30% และยังสามารถหมดหนี้ได้หลังเกษียณ

● อัตราดอกเบี้ยต่ำ “คงที่” ตลอดอายุสัญญา ไม่ผันผวนไปตามทิศทางของดอกเบี้ย วางแผนการบริหารหนี้ระยะยาวและสภาพคล่องได้ดียิ่งขึ้น

● ขยายระยะเวลาคืนหนี้ และอายุผู้กู้ ให้สามารถชำระได้สูงสุชดถึงอายุ 80 ปี จากเดิมกำหนดอายุถึง 60 ปี เพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้กับข้าราชการ

● สร้างวินัยการเงิน เพื่อให้สามารถแก้ปัญหาหนี้ได้อย่างยั่งยืน ในระหว่างเข้าร่วมมาตรการฯ ลูกหนี้จะเข้าร่วมแสดงเจตนารมณ์ไม่ก่อหนี้เพิ่ม โดยธนาคารร่วมมือกับเครดิตบูโร ในการแจ้งเตือน หากลูกหนี้มีการก่อหนี้เพิ่มและร่วมมือกับสหกรณ์ในการแชร์ข้อมูลสถานะหนี้ โดยได้รับความยินยอมจากลูกหนี้ตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ( iLock Bureau)

● โปรแกรมตรวจสุขภาพทางการเงิน เป็นเครื่องมือตรวจสุขภาพทางการเงินออนไลน์ที่จะช่วยให้ทราบสถานะทางการเงินเพื่อช่วยวางแผนเริ่มต้นจัดการหนี้ได้ง่ายๆ ผ่าน https://krungthai.com/link/รวมหนี้ยั่งยืน

ธนาคารกรุงไทยให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาหนี้อย่างยั่งยืน กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว ตามแนวทางการให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบและเป็นธรรม (Responsible Lending) ของธนาคารแห่งประเทศไทย ผู้ที่สนใจ สามารถขอคำแนะนำการแก้หนี้อย่างยั่งยืนได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา หรือ Krungthai Contact Center 02 111 1111 กด 99

Facebook Comments


Social sharing

Related post