Digiqole ad

ที่สุดแห่งกาแฟที่แคร์โลก “NANA Coffee Roasters Ari” แคร์ตั้งแต่คัดเมล็ดพันธุ์ จนถึงถ้วยกาแฟที่สัมผัสริมฝีปากคุณ

 ที่สุดแห่งกาแฟที่แคร์โลก “NANA Coffee Roasters Ari” แคร์ตั้งแต่คัดเมล็ดพันธุ์ จนถึงถ้วยกาแฟที่สัมผัสริมฝีปากคุณ

ในแต่ละปี คนไทยสร้างขยะพลาสติก ประมาณ 2 ล้านตัน เป็นแก้วพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว ถึง 9,750 ล้านใบ และหลอดพลาสติกอีก 5 พันล้านหลอด เดินหน้า เร่งสปีด กระตุ้นสังคม ลดละเลิกพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว ชวนกลุ่มธุรกิจร้านกาแฟและคอกาแฟทั่วประเทศ ร่วมปรับเปลี่ยน “วิถีชีวิตใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” ขับเคลื่อนร้านกาแฟที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Coffee Shop)

Advertisement

การใช้พลาสติก ค่อนข้างมากพอสมควร ทั้งแก้วพลาสติก หลอดพลาสติก ซึ่งเป็นพลาสติกเป้าหมาย 2 ใน 4 ชนิดที่จะเลิกใช้ภายในปีหน้า เป็นต้น ทส.โดย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จึงรณรงค์ขับเคลื่อนสร้างเครือข่ายร้านกาแฟที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Coffee Shop) ซึ่งจะเป็นการผนึกพลังร่วมกัน 3 ภาคส่วน ประกอบด้วย

ส่วนที่ 1 ภาครัฐสร้างกระแสความตื่นตัวให้เกิดขึ้นในสังคมในเรื่องการลดปริมาณขยะพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว ในร้านกาแฟ รวมถึงการคัดแยกบรรจุภัณฑ์พลาสติกหลังการบริโภค เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล และสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชน ในการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง คัดแยกขยะและนำทรัพยากรกลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล หรือหมุนเวียนกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ รวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือกับภาคธุรกิจเอกชน ผู้ประกอบการภาคธุรกิจผู้ผลิต และให้บริการร้านกาแฟ ในการลดปริมาณขยะต้นทาง และการจัดการขยะพลาสติกหลังการบริโภค

ส่วนที่ 2 คือ ภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการร้านกาแฟในประเทศไทย ส่งเสริมให้มีการผลิต การบริการ และการบริโภคภายในร้านกาแฟที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปรับเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรือ ลดปริมาณขยะพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว ส่งเสริมให้มีกระบวนการมีส่วนร่วมของลูกค้าหรือผู้บริโภคในการลดปริมาณขยะพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว หรือการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง ส่งเสริมให้ลูกค้าปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ส่วนที่ 3 คือ ผู้บริโภคและประชาชนทั่วไป ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภควิถีใหม่ที่คำนึงถึงการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด ลดปริมาณขยะและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด ด้วย “ชีวิตวิถีใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”

“ขอเชิญชวนผู้ประกอบการร้านกาแฟและคอกาแฟทั่วประเทศมาร่วมเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนร้านกาแฟที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Coffee Shop) ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ให้เกิดประโยชน์สูงสุด จัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง คัดแยกขยะและนำกลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล หมุนเวียนกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ ด้วยระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน ซึ่งจะมีการประกาศเจตนารมณ์แสดงพลังความร่วมมือกันอย่างจริงจังและเข้มข้น ในเดือนหน้า ตลอดจน มีแผนการดำเนินงานขยายความร่วมมือและการมีส่วนร่วมในการลดปริมาณขยะพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว (Single-use plastics) ไปยังหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป

#ชีวิตวิถีใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม #กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม #กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

https://www.youtube.com/watch?v=HQ4EzM7vkSo

Advertisement
Facebook Comments

ลิงค์สำหรับแชร์: https://bangkok-today.com/jHYbr

Related post