Digiqole ad

ที่ประชุม SGATAR ประจำปี ครั้งที่ 52 เลือกไทยเป็นประธาน SGATAR ต่อจากมาเลเซีย

 ที่ประชุม SGATAR ประจำปี ครั้งที่ 52 เลือกไทยเป็นประธาน SGATAR ต่อจากมาเลเซีย
Social sharing
Digiqole ad

ดร.กุลยา ตันติเตมิท อธิบดีกรมบัญชีกลาง รักษาราชการแทน อธิบดีกรมสรรพากร หัวหน้าคณะผู้แทนไทยได้กล่าวขอบคุณสมาชิก SGATAR ที่ไว้วางใจให้ทำหน้าที่ประธาน พร้อมกล่าวแสดงความยินดีแก่มาเลเซียที่จัดการประชุม SGATAR ประจำปี ครั้งที่ 51 ได้สำเร็จลุล่วง  รวมทั่งได้กล่าวแสดงความชื่นชมแก่คณะทำงาน SGATAR (SGATAR Taskforce) ที่พยายามอย่างอุตสาหะให้การจัดการประชุม SGATAR ประจำปีสำเร็จด้วยดี

ดร.กุลยา ตันติเตมิท ยังได้เน้นความสำคัญของ SGATAR ในการเป็นแพลตฟอร์มสำหรับ การอภิปรายอย่างเปิดกว้าง การแลกเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ และการระบุความท้าทายร่วมกันของหน่วยงานบริหารการจัดเก็บภาษี รวมทั้งการร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศ เพื่อความก้าวหน้าของการบริหาร การจัดเก็บภาษีในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยไทยในฐานะประธานจะพยายามอย่างเต็มที่ให้ภารกิจอันมีวิสัยทัศน์นี้ ของ SGATAR บรรลุเป้าหมาย
ทั้งนี้ ประธาน SGATAR ได้แต่งตั้งนายนิรันดร์ ประจวบเหมาะ ให้ทำหน้าที่เลขาธิการในการประชุม SGATAR ประจำปีครั้งนี้
SGATAR จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2513 (ค.ศ. 1970) เป็นที่ประชุมประจำปีของผู้บริหาร การจัดเก็บภาษี เพื่อเพิ่มพูนความร่วมมือของหน่วยงานบริหารการจัดเก็บภาษี ปรับปรุงการบริหารการจัดเก็บภาษี และอภิปรายประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการจัดเก็บภาษี ปัจจุบันมีสมาชิก 18 เขตเศรษฐกิจ และครั้งนี้เป็นครั้งที่ 6 ที่ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม SGATAR ประจำปี โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่หน่วยงานบริหารการจัดเก็บภาษีของ 18 เขตเศรษฐกิจและผู้แทนองค์การ ระหว่างประเทศต่าง ๆ รวมกว่า 150 คน

Facebook Comments

Related post