Digiqole ad

ทีเอ็มบี รับรางวัลอาคารโดดเด่นด้านความปลอดภัย ระดับดีเยี่ยม

 ทีเอ็มบี รับรางวัลอาคารโดดเด่นด้านความปลอดภัย ระดับดีเยี่ยม

นางศิริพร  เลิศอภิรังษี เจ้าหน้าที่บริหาร ทรัพยากรอาคารและบริการส่วนกลาง ทีเอ็มบี หรือ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) รับมอบประกาศเกียรติคุณรางวัลระดับ Diamond ประเภทอาคารที่โดดเด่นด้านความปลอดภัยดีเยี่ยม จากโครงการ BSA Building Safety Award 2020 จัดโดยสมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร

Advertisement

รางวัลดังกล่าวสะท้อนการเป็นธนาคารที่มีมาตรฐานการบริหารความปลอดภัยที่ดีจากอัคคีภัย ลดการเกิดภัยพิบัติ นับเป็นแบบอย่างที่ดีในระดับแนวหน้าของประเภทอาคารสูงของประเทศไทย โดยได้รับเกียรติจาก นายสินิทธิ์  บุญสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร กรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นผู้มอบฯ

Advertisement
Facebook Comments

Related post