Digiqole ad

ทีเส็บ จัดงาน KHON KAEN POWER ตอกย้ำศักยภาพขอนแก่นไมซ์ซิตี้ ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์อีสานสู่ระดับโลก

 ทีเส็บ จัดงาน KHON KAEN POWER ตอกย้ำศักยภาพขอนแก่นไมซ์ซิตี้ ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์อีสานสู่ระดับโลก
Social sharing

Digiqole ad

ทีเส็บ จัดงาน KHON KAEN POWER ตอกย้ำศักยภาพขอนแก่นไมซ์ซิตี้ ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์อีสานสู่ระดับโลก

จังหวัดขอนแก่น กำลังก้าวขึ้นสู่บทบาทใหม่ ในฐานะ “ขอนแก่นไมซ์ซิตี้” ศูนย์กลางการประชุมและแสดงสินค้าแห่งภาคอีสาน รองรับลูกค้ากลุ่มทั้งในประเทศ กลุ่มอินโดจีน และจีนตอนใต้ ด้วยศักยภาพอันโดดเด่น สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ “ทีเส็บ” จัดงาน KHON KAEN POWER ขับเคลื่อนและยกระดับขอนแก่นไมซ์ซิตี้ให้เป็นเมืองไมซ์ในระดับนานาชาติ

คุณจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ “ทีเส็บ” กล่าวว่า “การพัฒนาไมซ์ชิตี้และเมืองศักยภาพไมซ์มุ่งเน้นการสร้างงานไมซ์ที่มีเอกลักษณ์ เพื่อสร้างชื่อเสียงและภาพลักษณ์ให้กับเมือง โดยเน้นการสร้างงานใหม่และพัฒนางานที่มีอยู่ให้เป็นเอกลักษณ์ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวไมซ์จากทั้งในและต่างประเทศมาเข้าร่วมกิจกรรมไมซ์ ซึ่งมีผลดีต่อการกระจายรายได้ท้องถิ่นและการพัฒนาที่ยั่งยืนของพื้นที่ เป็นกระบวนการใช้งานไมซ์ในการสร้างคุณค่าในพื้นที่ ส่วนการส่งเสริมเมืองศักยภาพไมซ์ชิตี้เน้นการสนับสนุนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ผ่านการดึงงานเทศกาลระดับเมกะอีเว้นท์มาในภูมิภาค และยกระดับงานเทศกาลเดนให้เป็นที่รู้จักทั่วโลก

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีงานเทศกาลเด่นที่สะท้อนให้เห็นถึงอัตลักษณ์ประจำถิ่นที่มีศักยภาพหลากหลายงาน ที่สามารถพัฒนาและประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ไปสู่ระดับนานาชาติได้ ดังนั้น การเชื่อมโยงเครือข่ายกับหน่วยงานพันธมิตรด้านงานเทศกาล และกลุ่มผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมไมซ์ทั้งในระดับประเทศ และระดับนานาชาติ จึงมีความสำคัญ เป็นการเพิ่มโอกาสบูรณาการทำงานรวมกันในการดึงงานระดับนานาชาติเข้ามาจัดในจังหวัดขอนแก่น จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดอื่นในาคตะวันออกเฉียงเหนือในอนาคตได้ อันเป็นการสร้างงาน สร้างคน สร้างความแตกต่าง และกำหนดตำแหน่งทางธุรกิจไมซ์ของจังหวัด รวมถึงมีเป้าหมายที่จะมุ่งไปสู่การเป็นเมืองไมซ์ในระดับนานาชาติต่อไป

สำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้ “เพื่อพัฒนาและยกระดับงานเทศกาลเด่นจังหวัดต่าง ๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือไปสู่ระดับนานาชาติ ด้วยการประชาสัมพันธ์งานเทศกาลเด่นประจำจังหวัด ให้เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ เพื่อดึงดูดนักเดินทางไมซ์เข้าพื้นที่และเป็นจุดมุ่งหมายของการจัดงานไมซ์ชั้นนำของภูมิภาคเอเชีย รวมถึงเป็นการสร้างประสบการณ์และพัฒนาองค์ความรู้ด้านงานเทศกาลในพื้นที่สู่ระดับนานาชาติให้แก่ภาคีเครือข่ายไมซ์และนักจัดเทศกาล ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และสรางเครือข่ายความร่วมมือแบบประชารัฐ สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์สำหรับจังหวัดอุดรธานี และจังหวัดต่าง ๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วย

กิจกรรมในงานมีการบรรยายพิเศษ “เป้าหมายในการผลักดัน POWER MICE ภูมิภาค” โดย คุณจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผอ.ทีเส็บ แลการเสวนาหัวข้อ Power of Isan Authentic  โดย ดร.ศุภลักษ์ สุวัตถิ เลขาธิการสมาคมธุรกิจสร้างสรรค์การจัดงาน Power of Food Festival  โดย ดร. ศิริกุล เลากัยกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านแบรนด์และการสร้างธุรกิจเพื่อสังคมยั่งยืนPower of Creative Culture Capital โดย ดร. อัครวัฒน์ ศรีณรงค์ ผู้บริหารแบรนด์ชั้นนำและนักดนตรีคลาสสิกระดับโลก

และมีพิธีลงนามความร่วมมือ “การขับเคลื่อนขอนแก่น  ไมซ์ซิตี้สู่ศูนย์กลางเมืองผ้าไหมโลก” ระหว่าง สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ศูนย์ความเป็นเลิศอุตสาหกรรมไมซ์และอีเว้นท์เชิงธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น และสมาคมไหมไทยและสิ่งทอขอนแก่น

การสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่แข็งแกร่งในครั้งนี้ จะเป็นการสนับสนุนให้มีการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ในจังหวัดขอนแก่น ให้เป็นที่ยอมรับในภูมิภาคและระดับนานาชาติ สร้างเครือข่ายความร่วมมือแบบประชารัฐในการสนับสนุนและเพิ่มพูนประสบการณ์ในด้านเทศกาลและงานไมซ์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างประสบการณ์และพัฒนาองค์ความรู้ด้านงานเทศกาลในพื้นที่สู่ระดับนานาชาติให้แก่ภาคีเครือข่ายไมซ์และนักจัดเทศกาลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วย รวมถึงเพิ่มศักยภาพในการดึงดูดนักท่องเที่ยวในระดับนานาชาติเข้าสู่พื้นที่ ด้วยความสำเร็จที่คาดหวังของโครงการนี้จะสร้างประโยชน์สำคัญทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และการท่องเที่ยวในระยะยาวต่อไป

 

 

Facebook Comments


Social sharing

Related post