Digiqole ad

ทีมนักประดิษฐ์ไทยคว้ารางวัลจากเวที “The 3rd Asia Exhibition of Innovations and Inventions Hong Kong” (AEII)

 ทีมนักประดิษฐ์ไทยคว้ารางวัลจากเวที “The 3rd Asia Exhibition of Innovations and Inventions Hong Kong” (AEII)
Social sharing
Digiqole ad

ทีมนักประดิษฐ์ไทยคว้ารางวัลจากเวที “The 3rd Asia Exhibition of Innovations and Inventions Hong Kong” (AEII) เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2566 ณ Hong Kong Convention and Exhibition Centre เขตปกครองพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นำทีมนักประดิษฐ์ไทยสร้างความภาคภูมิใจให้กับประเทศไทยอีกครั้ง ในการคว้ารางวัลจากการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมในงาน AEII 2023 ในระดับต่างๆ โดยส่วนหนึ่งของผลงานที่ได้รับรางวัล ในระดับเหรียญทอง ได้แก่
-ผลงานเรื่อง “BioCa: สารเสริมธาตุอาหารแคลเชียมชีวภาพสำหรับพืช” โดย ศาสตราจารย์ ดร.สนอง เอกสิทธิ์ และคณะ จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมได้รับรางวัล The 3rd Prize of Inventions Geneva Award on stage จาก สมาพันธรัฐสวิส
-ผลงานเรื่อง “OxyRock” โดย นายจีระศักดิ์ จิตรโรจนรักษ์ และคณะ จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-ผลงานเรื่อง “วัสดุทดแทนกระดูกชนิดปรับความสามารถในการย่อยสลายได้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาทางออร์โธปิดิกส์” โดย รองศาสตราจารย์ ดร. อนรรฆ ขันธะชวนะ และคณะ จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
-ผลงานเรื่อง “นวัตกรรมถุงเพาะชำประสิทธิภาพสูงเสริมธาตุอาหารสำหรับพืชเก็บเกี่ยวราก” โดย นายขุนทอง คล้ายทอง และคณะ จาก โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
-ผลงานเรื่อง “เส้นพลาสติกหน่วงไฟที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสำหรับการพิมพ์สามมิติ” โดย ดร.ชุติพันธ์ เลิศวชิรไพบูลย์ และคณะ จาก ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
-ผลงานเรื่อง “โดรนกู้ภัยชายหาด” จาก สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ พร้อมได้รับ Special Prize on stage จาก China Association of Inventions สาธารณรัฐประชาชนจีน

ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ได้ร่วมในพิธีมอบรางวัลและแสดงความยินดีกับนักประดิษฐ์นักวิจัยที่ได้รับรางวัลจากเวที AEII 2023 ซึ่งได้สร้างชื่อเสียงและการยอมรับในมาตรฐานของผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของประเทศไทยในระดับสากล รวมทั้ง วช.จะได้ส่งเสริมและต่อยอดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่ได้รับรางวัล เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์และการสร้างโอกาสในการนำเทคโนโลยีไปใช้ในการพัฒนาประสิทธิภาพและการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ ต่อไป

สำหรับ 10 หน่วยงานจากประเทศไทยที่ร่วมสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในการคว้ารางวัลจากเวที “The 3rd Asia Exhibition of Innovations and Inventions Hong Kong” (AEII) ได้แก่
• จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
• สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
• มหาวิทยาลัยทักษิณ
• ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
• โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
• โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
• สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ
• MT Natural Herb Co., Ltd.

Facebook Comments

Related post