Digiqole ad

ทีมงานตะลึง! พระอาทิตย์ทรงกลดงานบวงสรวง “รางวัลพระธรณีทองคำ” ชมรมสายใยไทย แทนคุณแผ่นดิน

 ทีมงานตะลึง! พระอาทิตย์ทรงกลดงานบวงสรวง “รางวัลพระธรณีทองคำ” ชมรมสายใยไทย แทนคุณแผ่นดิน
Social sharing

นับเป็นเรื่องสุดฮือฮา ในขณะชมรมสายใยไทย แทนคุณแผ่นดิน และภาคีเครือข่ายได้จัดทำพิธีบวงสรวง “รางวัลพระธรณีทองคำ” ณ บริเวณอนุสาวรีย์พระแม่ธรณีบีบมวยผม เมื่อเร็ว ๆ นี้ ปรากฏว่า อยู่ดี ๆ ได้เกิดเหตุการณ์พระอาทิตย์ทรงกลด สร้างความตกตะลึงแก่ผู้ร่วมงานรวมถึงพราหมณ์ผู้ทำพิธี โดยจะมีการจัดพิธีมอบรางวัลในวันอาทิตย์ ที่ 1 พฤษภาคม 2565 เวลา 12.00 น.-16.30 น. ณ ห้องบุญยะจินดา 1 สโมสรตำรวจ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ โดยมี หม่อมสุพรรณี ชุมพล ณ อยุธยา พระชายาในหม่อมเจ้าชุมปกบุตร ชุมพล พระราชโอรส พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ พระราชนัดดาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล

อาจารย์เมธา เทพพิทักษ์ ประธานชมรมสายใยไทย แทนคุณแผ่นดิน เปิดเผยว่า จากเหตุการณ์พระอาทิตย์ทรงกลดในระหว่างพิธีบวงสรวง “รางวัลพระธรณีทองคำ” นั้น ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีงาม ซึ่งที่ผ่านมาพระอาทิตย์ทรงกลดมักจะเกิดในพิธีศักดิ์สิทธิ์และงานมงคล อาทิ พิธีพุทธาภิเษก พิธีปลุกเสก และพิธีบวงสรวงงานต่าง ๆ  นับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของชมรมสายใยไทย แทนคุณแผ่นดิน พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายผู้เป็นกัลยาณมิตรทั้งหลายซึ่งผนึกพลังกันขับเคลื่อนโครงการที่ทำคุณประโยชน์เพื่อสังคมและประเทศชาติ โดยเน้นย้ำความจงรักภักดีต่อ  ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ความมีวินัย คุณธรรม และจริยธรรม ดำเนินการโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมการศึกษาให้กับ  เด็กและเยาวชน ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมในถิ่นทุรกันดารการสังคมสงเคราะห์ ช่วยเหลือบำเพ็ญประโยชน์งานด้านจิตอาสาของสังคม และส่งเสริมเผยแผ่งานด้านพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืน

“ล่าสุดได้มีการจัดงานเกียรติคุณเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบแห่งชาติ รางวัลพระธรณีทองคำ ประจำปี 2565 มีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องผู้กระทำความดีและอุทิศตนบำเพ็ญประโยชน์ อันเป็นที่ประจักษ์แก่สังคมและประเทศชาติ พร้อมทั้งเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ ตลอดจนปลุกจิตสำนึกและกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนในสังคมได้มีแบบอย่าง ที่ดีและมีส่วนร่วมในการรณรงค์ รักษาและส่งเสริมคนดี ทั้งนี้ผู้ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับรางวัลพระธรณีทองคำ บุคคลต้นแบบแห่งชาติ จะได้รับโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ เชิดชูเกียรติ ซึ่งรางวัลพระธรณีทองคำนี้ทางคณะกรรมการบริหารจะมีกำหนดจัดงานเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการส่งเสริมบุคคลและองค์กรต้นแบบทำความดีและเป็นแบบอย่างต้นแบบช่วยเหลือสังคมตลอดจนมีการ พัฒนาชีวิตและการทำงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการทำความดีและ ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ทั้งนี้ได้จดทะเบียนและจดลิขสิทธิ์งานชื่อรางวัลพระธรณีทองคำเป็นที่เรียบร้อยแล้ว”

สำหรับรางวัลพระธรณีทองคำมีสาขาต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ รางวัลสาขา พระนักพัฒนาและทำคุณประโยชน์ต่อสังคมดีเด่น  รางวัลสาขา ผู้ทำคุณประโยชน์ด้านเผยแผ่และส่งเสริมศาสนาดีเด่น รางวัลสาขา ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อแผ่นดินและประเทศชาติดีเด่น   รางวัลสาขา ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและงานจิตอาสาดีเด่น  รางวัลสาขา ผู้ส่งเสริมและพัฒนาการแพทย์และสาธารณสุขดีเด่น   รางวัลสาขา ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ดีเด่น  รางวัลสาขา ผู้ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมไทยดีเด่น   รางวัลสาขา ผู้ส่งเสริมการท่องเที่ยวดีเด่น  รางวัลสาขา ข้าราชการและรัฐวิสาหกิจดีเด่น  รางวัลสาขา ผู้บริหารและพัฒนาสถานศึกษาดีเด่น  รางวัลสาขา ข้าราชการครูดีเด่น / ครูผู้สอนดีเด่น รางวัลสาขา นักปกครองท้องถิ่นดีเด่น  รางวัลสาขา ผู้บริหารและพัฒนาองค์กรดีเด่น  รางวัลสาขา นักธุรกิจดีเด่น   รางวัลสาขา ผู้ประกอบการตัวอย่างดีเด่น   รางวัลสาขา ด้านธุรกิจออนไลน์ตัวอย่างดีเด่น  รางวัลสาขา ด้านโหราศาสตร์ไทยดีเด่น  รางวัลสาขา ด้านสื่อมวลชนดีเด่น  รางวัลสาขา ด้านต้นแบบตัวอย่างดีเด่น   รางวัลสาขา ด้านต้นแบบภูมิปัญญาไทยดีเด่น   รางวัลสาขา ด้านต้นแบบศิลปินพื้นบ้านดีเด่น  รางวัลสาขา พ่อ / แม่ ตัวอย่างดีเด่น  รางวัลสาขา ศิลปิน – นักแสดงดีเด่น   รางวัลสาขา ต้นแบบเยาวชนไทยดีเด่น

 

Facebook Comments

Related post