Digiqole ad

ทำไมร่าง พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน เสนอโดยก้าวไกลจึงต้องผ่าน!!

 ทำไมร่าง พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน เสนอโดยก้าวไกลจึงต้องผ่าน!!
Social sharing
Digiqole ad
ร่าง พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. เสนอโดย เซีย จำปาทอง และ สส. พรรคก้าวไกล ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนรับฟังความเห็นของประชาชนตาม ม.77 ของรัฐธรรมนูญ ตั้งแต่ 28 กันยายนที่ผ่านมา มาดูกันว่าร่างฯ นี้จะมีอะไรเปลี่ยนเพื่อแรงงานกันบ้าง
.
📌 1. ขยายความคุ้มครองแรงงาน
– นิยาม “นายจ้าง” “ลูกจ้าง” และ “วันลา” ให้กว้างขึ้น เพื่อให้ครอบคลุมถึงกลุ่มแรงงานที่ทำงานในระบบจ้างงานรูปแบบใหม่ เช่น งานพาร์ทไทม์ งานฟรีแลนซ์ และงานที่บ้าน
– นิยาม “การจ้างงานรายเดือน” สำหรับงานประจำ-รายเดือน ให้ได้รับค่าจ้างที่เป็นธรรม รวมวันหยุดประจำและวันลาป่วยตามที่กฎหมายกำหนด
.
📌 2. คุ้มครองแรงงานอย่างเท่าเทียม
– นายจ้างต้องปฏิบัติต่อลูกจ้างอย่างเท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติโดยเหตุความแตกต่างทางถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม ความคิดเห็นทางการเมือง
.
📌 3. เพิ่มสิทธิประโยชน์ของลูกจ้าง
– เวลาทำงานไม่เกิน 40 ชม./สัปดาห์ ถ้างานที่อาจอันตรายต่อสุขภาพต้องไม่เกิน 35 ชม./สัปดาห์
– ผู้ทำงานเป็นรายวัน-รายชิ้น (ในระบบที่มีทั้งรายวัน-รายเดือน) ต้องมีสัญญาจ้างงาน เมื่อคิดหน่วยทำงานต้องได้รับผลตอบแทนไม่ต่ำกว่าพนักงานรายเดือนและมีสวัสดิการ
– นายจ้างจัดวันหยุดประจำสัปดาห์อย่างน้อย 2 วัน วันหยุดประจำสัปดาห์ต้องห่างกันไม่เกิน 5 วัน
– ลูกจ้างที่ทำงานติดต่อครบ 120 วัน มีสิทธิลาหยุดพักผ่อนประจำปีได้อย่างน้อย 10 วัน และปีต่อมานายจ้างอาจกำหนดให้เพิ่มมากกว่า 10 วันก็ได้ และอาจกำหนดให้ลูกจ้างที่ยังทำงานไม่ครบ 120 วันโดยคำนวณให้ตามส่วนก็ได้
– ลูกจ้างมีสิทธิ์ลาไปดูแลบุคคลในครอบครัว/บุคคลอื่นที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดที่พำนักอยู่ในโรงพยาบาล/ผู้ป่วยที่มีความต้องการการดูแลทางร่างกายและจิตใจ ปีละไม่เกิน 15 วันทำงานได้
– ให้มีสถานที่และอุปกรณ์ที่จำเป็นเหมาะสมให้ลูกจ้างสามารถให้นมบุตร-บีบเก็บน้ำนมในที่ทำงานได้อย่างน้อย 1 ปีหลังคลอด
– อัตราค่าจ้างขั้นต่ำต้องปรับเพิ่มทุกปีในอัตราไม่น้อยกว่าอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ หรืออัตราเงินเฟ้อ (ยกเว้นเกิดวิกฤตเศรษฐกิจในประเทศ) และกำหนดให้ค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงานเพิ่มต่ออายุงานหนึ่งปีของอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ
.
🔎 โปรดอ่านรายละเอียดฉบับเต็มและร่วมแสดงความเห็น “เห็นด้วย ✅” ที่ https://www.parliament.go.th/section77/survey_detail.php…
.
ไม่ต้องกังวล! หากคุณไม่ถนัดเขียนตอบยาวๆ สามารถติ๊กแค่เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย โดยไม่ต้องอธิบายเหตุผลยาวๆ ได้ ทุกความเห็นจะถูกนำไปรวมเป็นรายงานเพื่อเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรต่อไป และจะเป็นส่วนหนึ่งในการอภิปรายสนับสนุนร่างกฎหมายฉบับนี้
.
‼️ อย่าลืม! หากคุณจ่ายค่าประกันสังคมทุกเดือนและเข้าเงื่อนไข สามารถลงทะเบียนเลือกตั้งที่ https://sbe.sso.go.th/sbe/ ถึงวันที่ 10 พ.ย. 2566 นี้เท่านั้น!!
ที่มา : เพจพรรคก้าวไกล
Facebook Comments

Related post