Digiqole ad

ทส.เดินหน้าจัดงาน “มหกรรม ทส.พบประชาชน” จ.นครปฐม สร้างการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน กระตุ้นจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม

 ทส.เดินหน้าจัดงาน “มหกรรม ทส.พบประชาชน” จ.นครปฐม สร้างการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน กระตุ้นจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม
Social sharing
Digiqole ad

ทส. เดินหน้าขยายเครือข่ายความร่วมมือภาคประชาชน ผ่านกิจกรรมสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม “มหกรรม ทส. พบประชาชน : ทรัพยากรสร้างมูลค่า พัฒนาคุณภาพชีวิต ปลุกจิตสำนึก รักสิ่งแวดล้อม พร้อมมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ”

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) กล่าวว่าโครงการ “มหกรรม ทส. พบประชาชน” ภายใต้แนวคิด “ทรัพยากรสร้างมูลค่า พัฒนาคุณภาพชีวิต ปลุกจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม พร้อมมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ” ซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ให้ความสำคัญในด้านป่าไม้ อากาศ และด้านน้ำ การจัดหาแหล่งน้ำที่ใช้ในการเกษตร อุปโภคบริโภคให้แก่ประชาชน มีการลงพื้นที่ในโครงการต่าง ๆ ทั่วประเทศ ทำให้ทราบปัญหาของประชาชน และเห็นว่าเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งที่กระทรวงฯ จะเข้าถึงประชาชนเพื่อรับฟังปัญหา ความเดือดร้อน พร้อมแก้ไขและบรรเทาทุกข์เหล่านั้น การจัดงานมหกรรม ทส. พบประชาชน จัดขึ้นใน 4 ภาค ได้แก่ จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดเชียงราย จังหวัดนครปฐม และ จังหวัดเพชรบุรี เพื่อให้กิจกรรมดังกล่าวเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างความเข้าใจ ถ่ายทอดความรู้ และประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การจัดงานครั้งที่ 3 ได้มอบหมายให้กรมทรัพยากรน้ำเป็นหน่วยงานหลัก และกรมทรัพยากรน้ำบาดาลเป็นหน่วยงานร่วมจัดงาน ณ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม ระหว่างวันที่ 16-18 ธันวาคม 2565


ทั้งนี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบาย BCG โมเดล หรือ Bio-Circular-Green Economy เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว และการแก้ไขปัญหาเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งที่ผ่านมา ทส. ได้ให้ความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด โดยกระทรวงฯ มีภารกิจในด้านการสงวน อนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การจัดการการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ทุกหน่วยงานในสังกัดจึงมีความมุ่งมั่นดำเนินการให้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีความหลากหลายของประเทศอยู่คู่กับสังคมไทยตลอดไป เพื่อให้พี่น้องประชาชนดำรงชีวิตอยู่อย่างมีความสุข มีอากาศที่ดี มีน้ำกิน น้ำใช้ มีแหล่งน้ำเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค ภายใต้คุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ซึ่งคือหัวใจสำคัญของการทำงานของพวกเราชาวกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจให้กับประชาชน เพื่อนำไปสู่การสร้างเครือข่ายในระดับภาคประชาชนให้เกิดความร่วมมือในการช่วยกันดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะเห็นได้ว่า จากการดำเนินงานที่ผ่านมา ทุกๆ ภารกิจของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะสำเร็จได้ หัวใจสำคัญที่จะนำไปสู่ความสำเร็จนั้น ล้วนมาจากความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนและทุกภาคส่วนแทบทั้งสิ้น ทั้งนี้ ความร่วมมือดังกล่าวจะเกิดขึ้นไม่ได้เลย หากขาดการรับรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่ถูกต้องจากพี่น้องประชาชน การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เราร่วมมือกันทุกหน่วยงานในสังกัด รวมถึงหน่วยงานภาคีเครือข่าย เพื่อมารับฟังและพร้อมช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทุกคน เพื่อสร้างทัศนคติที่ดี นำไปสู่ความร่วมมือ ในการอนุรักษ์และดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ อันเป็นสมบัติของชาติและของทุกคนสืบต่อไป
กิจกรรม “มหกรรม ทส. พบประชาชน” ภายใต้แนวคิด “ทรัพยากรสร้างคุณค่า พัฒนาคุณภาพชีวิต ปลุกจิตสำนึก รักสิ่งแวดล้อม พร้อมมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ” ครั้งที่ 3 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-18 ธันวาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 21.00 น. ณ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง จังหวัดนครปฐม

ภายในงานจะมีนิทรรศการจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างความเข้าใจ ถ่ายทอดองค์ความรู้และประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของ ทส. ให้กับหน่วยงานภาครัฐ ท้องถิ่น ภาคีเครือข่าย ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และประชาชนในพื้นที่ และกิจกรรมเสริมสร้างการเรียนรู้ด้านการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและคาร์บอนต่ำ พร้อมทั้งจัดแสดงนวัตกรรมและจัดทำผลิตภัณฑ์ประกอบการสื่อความหมายด้านสิ่งแวดล้อมจากแต่ละหน่วยงาน การเปิดคลินิก ทส. ให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับเรื่องราวร้องทุกข์ บูธแสดงและจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนเครือข่ายทั่วประเทศ กิจกรรมการแสดงของนักเรียน นักศึกษา หมอลำ และศิลปินท้องถิ่น รวมถึงการแสดงของศิลปินชื่อดัง หญิงลี ศรีจุมพล อีกด้วย

 

https://www.youtube.com/watch?v=3rm65ukVlJ4&ab_channel=FrameworkStudios

Facebook Comments

Related post