Digiqole ad

ทรงไม่แบด(BAD) แซด(SAD) ไม่มี…สร้างอนาคตกับความเป็นต่อทางการศึกษา ด้วย “โครงการเตรียมวิศวะ สจล. (KMITL Pre-Engineering School Program)”

 ทรงไม่แบด(BAD) แซด(SAD) ไม่มี…สร้างอนาคตกับความเป็นต่อทางการศึกษา ด้วย “โครงการเตรียมวิศวะ สจล. (KMITL Pre-Engineering School Program)”
Social sharing

ทรงไม่แบด(BAD) แซด(SAD) ไม่มีสร้างอนาคตกับความเป็นต่อทางการศึกษา ด้วยโครงการเตรียมวิศว สจล. (KMITL Pre-Engineering School Program)”

ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงต่างๆ รวมถึงการปฏิรูปพัฒนาการศึกษาที่เกิดขึ้นในศตวรรษที่ 21 ี้ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังภายใต้การบริหารของรองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน มาลีสี รักษาการอธิการบดี มีความมุ่งมั่นที่จะให้ สจล.เป็นผู้นำการเรียรู้จึงได้มีการพัฒนาหลักสูตรต่างๆ ให้ทันยุคทันสถานการณ์ เพื่อตอบสนองความต้องการของนักเรียน สังคมและตลาดแรงงานทั้งในปัจจุบันและอนาคต

องศาสตรจารย์ ดร.สมยศ เกียรติวนิชวิไล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. กล่าวว่า โครงการเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเป็นอีกหนึ่งโครงการที่เป็นการปฏิรูปการศึกษาตามโยบายของสถาบันฯมุ่งเน้นการเตรียมความพร้อมให้นักเรียนมีความรู้ ปูพื้นฐานและทักษะทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีในระดับอุดมศึกษาที่ก้าวกระโดด

โครงการเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ สจล. (KMITL Pre-Engineering School Program) เป็นโครงการที่ช่วยเร่งรัดด้านการศึกษา โดยเปิดโอกาสให้น้องๆ ที่มีความสนใจจะเข้าเรียนต่อคณะวิศวกรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี สามารถเรียนล่วงหน้า (Pre-degree หรือ Advanced Program) เพื่อเสริมความรู้และเตรียมความพร้อมทั้ง Hard skill และ Soft skillโดยจะเน้นความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ฝึกให้น้องๆ มีทักษะความชำนาญในงานปฏิบัติ เสริมสร้างประสบการณ์ทางเทคนิคและวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมที่มีความสำคัญต่อการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น อีกทั้งยังสามารถเก็บผลงานเป็น Port folio หรือสะสมหน่วยกิต เพื่อเทียบโอนผลการเรียนได้

โครงการเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ สจล. เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้ผู้ที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6) หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า มีโอกาสเข้าสมัครเรียล่วงหน้าเพื่อสะสมหน่วยกิตในสาขาวิชาต่างๆ ตามหลักสูตรที่สนใจ โดยสามารถลงทะเบียนเรียนได้ทั้งหลักสูตรปกติหรือหลักสูตรนานาชาติ ซึ่งแต่ละหลักสูตรจะประกอบไปด้วยหน่วยการเรียนรายวิชาที่สามารถเทียบกับรายวิชาปกติในชั้นเรียนจำนวนทั้งสิ้น 30 หน่วยกิต แบ่งช่วงเวลาเรียน 4 รอบต่อปีการศึกษา รอบที่ 1เมษายนถึงพฤษภาคม รอบที่ 2 พฤษภาคมถึงกันยายน (เรียนเฉพาะเสาร์-อาทิตย์) รอบที่ 3 ตุลาคม รอบที่ 4  พฤศจิกายนถึงมีนาคม (เรียนเฉพาะเสาร์-อาทิตย์)  เรียนจบแล้วสามารถเทียบโอน หรือสามารถเรียนเพื่อเพิ่มความรู้ความสามารถของตนเองได้ นอกจากนี้ยังมีโควตาพิเศษใน TCASรอบ Portfolio และรอบ Quota สำหรับนักเรียนโครงการนี้โดยเฉพาะ  ผู้สนใจสามารถสมัครเรียนได้แล้วตั้งแต่วันนี้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :ศูนย์ K-EES (K-Engineering School-School of Engineering KMITL)

เบอร์โทรศัพท์ 02-3298301 ต่อ 211

Email: kees_eng@jkmitl.ac.th

FB: KEE1330/ IG: KEES.ENG/ เว็บไซต์https://engineer.kmitl.ac.th/

LINE Official: @KEES.ENG

Facebook Comments

Related post