Digiqole ad

ถึงเวลาหรือยังกับการยกระดับมาตรฐานและคุณวุฒิวิชาชีพ……ผู้ประกาศไทย ???

 ถึงเวลาหรือยังกับการยกระดับมาตรฐานและคุณวุฒิวิชาชีพ……ผู้ประกาศไทย ???

ท่านที่ติดตามปรากฏการณ์ของสื่อสารมวลชนไทยอย่างต่อเนื่อง คงมีคำถามเกิดขึ้นว่าสื่อมวลชนของไทยเมื่อไรจะพัฒนาวงการสื่อให้มีมาตรฐานอาชีพแบบสื่อสากล และเป็นที่พึ่งของสังคมในการเสนอข่าวสารที่น่าเชื่อถือและยึดหลักจริยธรรมความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม ดังที่นายเทพชัย หย่อง ประธานสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งอาเซียน และนายกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย (2557-2561) กล่าวไว้ว่า

“ชาติจะเดินหน้าได้ สื่อต้องมีเป้าหมายที่จะทำสังคมให้ดีขึ้น ในสถานการณ์ที่ล่อแหลมหรืออ่อนไหวสื่อควรนำเสนอข่าวรายงานตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น เพื่อความถูกต้อง เพื่อความเป็นธรรมของสังคม

Advertisement
ในยุคที่เต็มไปด้วยข่าวปลอม ข่าวปล่อย คนถูกชักจูงด้วยกระแสข่าวที่ไม่มีการตรวจสอบ สื่อกระแสหลักต้องทำตัวเป็นที่ไว้วางใจของคนได้ ทำงานอย่างมีหลักการบนพื้นฐานของจริยธรรม”

ด้วยพื้นฐานเช่นนี้ เรื่องของมาตรฐานความเป็นสื่อมืออาชีพจึงมีความสำคัญและจำเป็นอย่างมากโดยเฉพาะวิชาชีพที่ส่งผลต่อประเทศ สังคมส่วนรวม คือ อาชีพผู้ประกาศ จัดเป็นกลุ่มสาขาวิชาชีพที่ควรได้รับการรับรองมาตรฐานและคุณวุฒิวิชาชีพ นอกจากการได้รับบัตรผู้ประกาศ ซึ่งก็ยังเป็นคำถามในใจผู้ประกาศทั้งหลายว่า บัตรผู้ประกาศที่ได้รับมานั้นมีศักดิ์และสิทธิเหมือนอย่างวิชาชีพแพทย์ พยาบาล สถาปนิกวิศวกร ครู นักบัญชี ที่มีการรับรองโดยสภาวิชาชีหรือไม่ อย่างไรบ้าง

แน่นอนว่า เสียงสะท้อนที่เกิดขึ้นแสดงให้เห็นความสำคัญของการสร้างกรอบมาตรฐานวิชาชีพให้ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ให้เป็นอาชีพที่มีการรับรองตามคุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อเป็นกรอบแนวปฏิบัติการเข้าสู่วิชาชีพการเป็นผู้ประกาศอย่างมีศักยภาพและคุณภาพตามมาตรฐานทางวิชาชีพ ซึ่งแสดงถึงความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานได้มาตรฐานระดับชาติหรือนานาชาติ มีเกณฑ์การไต่ระดับตามมาตรฐานอาชีพเพื่อเส้นทางความก้าวหน้าในวิชาชีพ  มีความมั่นใจในการกำหนดแนวทางการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ทั้งส่งผลให้บุคลากรเห็นคุณค่าของการทำงาน รักในอาชีพ ในงานที่ทำ สร้างเกียรติภูมิ และภาคภูมิใจในวิชาชีพ ความมีศักดิ์และสิทธิของผู้ที่ทำงานอาชีพผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  นอกเหนือจากการมีบัตรผู้ประกาศฯ อีกด้วย

นอกจากนั้น ยังมีปัจจัยเร่งที่มาจากเทคโนโลยีสื่อดิจิทัลที่มีความหลากหลายของสื่อในตัวเอง ผู้ส่งสารไม่จำเป็นต้องเป็นผู้สื่อสารระดับมืออาชีพที่มีทุน อำนาจ สิทธิในการส่งสารแบบนักสื่อสารมวลชนอีกแล้ว แต่เป็นบุคคลธรรมดาทั่วไปก็สามารถสื่อสาร กระจายข่าวสารจากกลุ่มคนไปยังกลุ่มอื่น แบบระบบเครือข่าย กับความจริงของโลกการสื่อสารยุคดิจิทัลนี้ที่ว่าใครๆ ก็เป็นสื่อได้  ทุกคนสามารถสร้างเนื้อหาได้ (User-generated content :UGC) จากการเป็นผู้รับสารสามารถเปลี่ยนสถานะมาเป็นผู้ส่งสารได้ ทำให้หลายสถานการณ์ข่าวสารขาดผู้ที่ทำหน้าที่เป็นผู้เฝ้าประตู (Gatekeeper) ที่คอยกลั่นกรอง ตรวจสอบความ ถูกต้องของเนื้อหา จึงส่งผลต่อคุณภาพและมาตรฐานของการทำหน้าที่สื่อ ดังตัวอย่างที่ปรากฏในกระแสสังคมมากมาย

เหตุดังที่กล่าวมาจึงทำให้เกิดการร่างโมเดลกรอบมาตรฐานวิชาชีพผู้ประกาศขึ้นมาจากทฤษฎี แนวคิด และผลการวิจัยของผู้เขียนเกี่ยวกับความคิดเห็นต่อการอบรมหลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และการกำหนดให้บัตรผู้ประกาศมีผลบังคับใช้ทางกฎหมาย และงานวิจัยเรื่องการศึกษาสมรรถนะและเกณฑ์การปฏิบัติงานเพื่อสร้างโมเดลกรอบมาตรฐานวิชาชีพผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ทำให้ได้คำตอบด้านสมรรถนะและเกณฑ์การปฏิบัติงานอาชีพผู้ประกาศตามดัชนีชี้วัดที่กลุ่มตัวอย่างให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก คือคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบต่อสังคม ความคิดสร้างสรรค์ รองลงมาคือ ความรู้และทักษะการใช้ภาษา ทักษะการสื่อสาร การอ่านออกเสียงและอักขรวิธีที่ถูกต้อง ความรู้รอบตัว เทคโนโลยีในยุคดิจิทัล การเขียนข่าว การสื่อข่าว กฎหมาย การแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินเฉพาะหน้า บุคลิกภาพ มารยาทในสังคม วัฒนธรรมไทย ส่วนของทัศนคติของผู้ประกาศต้องมีความเป็นกลาง คิดบวก สร้างสรรค์สังคม  และการรู้เท่าทันสื่อในฐานะคนที่ทำงานสื่อสารมวลชน ซึ่งสมรรถนะและเกณฑ์การปฏิบัติงานอาชีพผู้ประกาศทั้งหมดได้นำมาสร้างเป็นโมเดลดังภาพ

โมเดลกรอบมาตรฐานวิชาชีพผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

ดังนั้นการยกระดับมาตรฐานและคุณวุฒิวิชาชีพผู้ประกาศไทยจึงไม่ใช่เรื่องยาก และถึงเวลาที่ต้องทำแล้ว โดยสามารถนำแนวดำเนินการจากโมเดลกรอบมาตรฐานวิชาชีพของการเป็นผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์จากงานวิจัยดังกล่าวไปพัฒนาต่อยอดสู่การปฏิบัติ โดยสร้างความร่วมมือระหว่าง กสทช.กับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงในการกำหนดคุณวุฒิและค่าตอบแทนใน 8 ระดับตามคุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อพัฒนามาตรฐานวิชาชีพผู้ประกาศให้เห็นรูปธรรมเป็นที่ยอมรับของสังคมและเพื่ออนาคตของสื่อมวลชนไทย

ขอขอบคุณภาพประกอบจาก:Dreamstime.com

http://www.saisawankhayanying.com/s-report/technical-communication/

 

 

 

บทความโดย:ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรรณี งามขจรกุลกิจ

  สาขาวิชาดิจิทัลทีวีและสื่อออนไลน์ คณะนิเทศศาสตร์

                  มหาวิทยาลัยศรีปทุม

 

 

 

 

Advertisement
Facebook Comments

Related post