Digiqole ad

ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ต้อนรับ บมจ. เฮลท์ลีด (HL) เริ่มซื้อขาย 3 ธ.ค. นี้

 ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ต้อนรับ บมจ. เฮลท์ลีด (HL) เริ่มซื้อขาย  3 ธ.ค. นี้
Social sharing
Digiqole ad

บมจ. เฮลท์ลีด ร้านขายยาและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ พร้อมเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 3 ธ.ค. นี้ ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IP0 2,665.6 ล้านบาท โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า “HL”

นายประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ mai ยินดีต้อนรับ บมจ. เฮลท์ลีด เข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ mai ภายใต้กลุ่มบริการ โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า “HL” ในวันที่ 3 ธันวาคม 2564

HL ประกอบธุรกิจลงทุนในบริษัทอื่น (holding company) ที่ประกอบธุรกิจร้านขายยา จำหน่ายยาและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ปัจจุบัน HL ถือหุ้นในบริษัทย่อย 100% คือ 1) บริษัท ไอแคร์ เฮลท์ จำกัด มีร้านขายยา 4 แบรนด์ ได้แก่ “iCare” “Pharmax” “vitaminclub” และ “Super Drug” โดยมีสินค้าที่จัดจำหน่ายรวมกว่า 10,000 รายการ ผ่านร้านขายยา 26 สาขาในพื้นที่กรุงเทพฯ และ 2) บริษัท เฮลทิเนส จำกัด ประกอบธุรกิจคิดค้น และพัฒนาร่วมกับทีมวิจัยภายนอก รวมทั้งว่าจ้างผู้ผลิต เพื่อจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมเพื่อสุขภาพ ภายใต้แบรนด์ “PRIME” และ “Besuto” ในปี 2563 กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการขายยาและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และรายได้จากการขายอุปกรณ์การแพทย์ อื่นๆ ในสัดส่วนร้อยละ 70 : 30

HL มีทุนชำระแล้ว 136 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญเดิม 200.00 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญเพิ่มทุน 72.00 ล้านหุ้น เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนครั้งแรก (IPO) โดยแบ่งเป็นเสนอขายต่อประชาชน จำนวนไม่เกิน 64.80 ล้านหุ้น และเสนอขายต่อกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย จำนวนไม่เกิน 7.20 ล้านหุ้น เมื่อวันที่ 25 – 26 และ 29 พฤศจิกายน 2564 ในราคาเสนอขายหุ้นละ 9.80 บาท คิดเป็นมูลค่าระดมทุน 705.60 ล้านบาท และมีมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 2,665.60 ล้านบาท ทั้งนี้ราคาเสนอขายหุ้น IPO คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E ratio) ที่ 37.57 เท่า โดยคำนวณกำไรสุทธิต่อหุ้นจากผลการดำเนินงานในช่วง 4 ไตรมาสล่าสุด (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) ซึ่งเท่ากับ 70.95 ล้านบาท หารด้วยจำนวนหุ้นทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นครั้งนี้ (fully diluted) คิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้น 0.26 บาท มีบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

เภสัชกรธัชพล ชลวัฒนสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. เฮลท์ลีด (HL) เปิดเผยว่าบริษัทและบริษัทย่อยมุ่งเน้นคุณภาพการให้บริการ โดยร้านขายยาทุกสาขาจะมีเภสัชกรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ อยู่ประจำทุกสาขาอย่างเต็มเวลา เพื่อให้คำแนะนำเรื่องการใช้ผลิตภัณฑ์ต่างๆ กับลูกค้า โดยให้ความสำคัญกับทำเลที่ตั้งของร้านสาขา ตลอดจนการบริหารจัดการคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนไปขยายสาขาและปรับปรุงสาขา และเป็นเงินทุนหมุนเวียน

ทั้งนี้ HL มีโครงสร้างผู้ถือหุ้นหลักหลัง IPO คือ กลุ่มครอบครัวพันธุกานนท์ ถือหุ้น 72.05% กลุ่มบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่า 40% ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการภายหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และจัดสรรสำรองต่างๆทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ

รายละเอียดจากหนังสือชี้ชวนของบริษัทที่เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ www.sec.or.th และข้อมูลทั่วไปของบริษัทที่ www.healthleadgroup.com และ www.set.or.th

Facebook Comments

Related post