Digiqole ad

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ผนึกพันธมิตร ขยายผลลัพธ์ทางสังคมต่อเนื่อง ตั้งเป้าปี 66 ให้ชุมชนส่งขยะมาคัดแยกเพิ่มขึ้น 40%  

 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ผนึกพันธมิตร ขยายผลลัพธ์ทางสังคมต่อเนื่อง ตั้งเป้าปี 66 ให้ชุมชนส่งขยะมาคัดแยกเพิ่มขึ้น 40%  
Social sharing

Digiqole ad

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เดินหน้าสถานีขยะล่องหน คุ้งบางกะเจ้า ปี 3 โครงการ Care the Whale “ขยะล่องหนจับมือพันธมิตร วัดจากแดง บมจ. สหพัฒนพิบูล  บมจ. โอสถสภา และ บมจ. พริ้นซ์ซิเพิล แคปิตอล ต่อเนื่อง เพื่อสร้างความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม ผ่านการบริหารจัดการขยะ สนับสนุนคุณภาพชีวิต และสร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน โดยในปีนี้ขยายประเภทขยะที่รับเข้าจัดการผ่านโครงการ  พร้อมกับส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคชุมชนโดยเฉพาะโรงเรียน องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.)  ขยายประเภทสินค้าและบริการที่ชุมชนสามารถนำขยะมาแลก พื้นที่คุ้งบางกะเจ้า . สมุทรปราการ

พระราชวัชรบัณฑิต (ประนอม ธัมมาลังกาโร) เจ้าอาวาส วัดจากแดง กล่าวว่า วัดจากแดงเป็นศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการขยะในชุมชน และมีการศึกษาและพัฒนากระบวนการนำขยะกลับมาใช้ใหม่อย่างต่อเนื่อง ให้ครอบคลุมขยะประเภทต่าง ๆ ให้มากที่สุด ขณะเดียวกันมีการให้ความรู้ อบรม การคัดแยกขยะผ่านผู้นำชุมชนเป็นประจำเพื่อปลูกฝังพฤติกรรมการจัดการขยะไปในระดับครัวเรือน เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและสร้างจิตสำนึกของคนในชุมชนต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมและการจัดการขยะ โดยทางวัดได้มีความร่วมมือกับภาคเอกชน ผ่านสถานีขยะล่องหน เป็นปีที่ 3 ซึ่งได้สร้างประโยชน์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมคนในชุมชนคุ้งบางกะเจ้าเป็นอย่างมาก ให้มีความสนใจและเข้าใจการคัดแยกขยะ ในปีนี้ สถานีขยะล่องหน วัดจากแดงได้เพิ่มประเภทขยะเศษอาหารเป็นหนึ่งในขยะที่สามารถนำมาขึ้นคะแนนแลกสินค้าในสถานีขยะล่องหนได้ เนื่องจากเป็นขยะที่มีจำนวนมากและเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ แต่ยังไม่ได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง โดยวัดจากแดงจะนำขยะเศษอาหารเข้าสู่กระบวนการผลิตเป็นปุ๋ยหมักอินทรีย์ เพื่อให้ชุมชนสามารถใช้ประโยชน์ในการเพาะปลูกได้ด้วย 

นางสาวนพเก้า สุจริตกุล ผู้ช่วยผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ ดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม Care the Whale “ขยะล่องหนเพื่อลดภาวะโลกร้อนและสร้างคุณภาพชีวิตที่สมดุล โดยในปี 2566 ยังทำงานร่วมกับพันธมิตรเพื่อพัฒนาชุมชนคุ้งบางกะเจ้าในเชิงลึก เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอย่างยั่งยืนให้กับชุมชนมากที่สุด ซึ่งมั่นใจว่าจะทำให้ชุมชนคุ้งบางกะเจ้าเป็นชุมชนต้นแบบในการบริหารจัดการขยะที่ดี จากการปลูกฝังพฤติกรรมการจัดการขยะอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องวิสัยทัศน์ “To Make the Capital Market ‘Work’ for Everyone” ปีนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังคงสนับสนุนแพล์ตฟอร์มคำนวนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Climate Care Platform) เพื่อวัดผลการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกกับสถานีขยะล่องหน และจัดทำแคมเปญการสื่อสารเชิงรุกร่วมกับพันธมิตรรณรงค์ให้ชุมชน หน่วยงาน ร้านค้า โรงเรียน ส่งเสริมการคัดแยกขยะประเภทต่าง ๆ อย่างถูกต้องก่อนนำมาส่งให้สถานีขยะล่องหนเพื่อแลกรับสินค้าอุปโภคบริโภค  โดยปี 2565 ที่ผ่านมา มีปริมาณขยะที่ผ่านการคัดแยกถึง 19,724 กิโลกรัม โดยขยะส่วนใหญ่คือ ขวดใส และ ขวดแก้ว สามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกรวมได้ 34,427 กิโลกรัมคาร์บอนไดซ์ออกไซต์เทียบเท่า และเทียบเท่าการปลูกต้นไม้ 3,825 ต้น เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าถึง 38% และปีนี้โครงการได้ตั้งเป้า ปริมาณขยะที่ส่งมาที่สถานีขยะล่องหนเพิ่มขึ้นอีก 40% จากปี 2565 

นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังสนับสนุนรถสามล้อไฟฟ้าปลอดมลพิษให้กับชุมชนเพื่อเป็นสถานีขยะล่องหนทันทีอำนวยความสะดวกให้กับชุมชน ไปรับขยะและแลกสินค้าอุปโภคบริโภคถึงหน้าบ้าน 

นางชัยลดา ตันติเวชกุล รองกรรมการผู้อำนวยการบริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บริษัทมีความยินดีที่จะสร้างความร่วมมือกับตลาดหลักทรัพย์ฯ นำศักยภาพขององค์กรเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน ในปีที่ผ่านมา นอกจากการสนับสนุนสินค้าอุปโภคบริโภคสำหรับแลกขยะแล้ว บริษัทฯ ยังลงพื้นที่ให้ความรู้เรื่องปัญหาขยะและการจัดการขยะให้กับ 11 โรงเรียนครอบคลุมนักเรียนกว่า 1,000 คน ในปีนี้ บริษัทฯ จะเน้นการขยายสู่ภาคปฏิบัติ โดยรณรงค์ให้โรงเรียนเป็นจุดเชื่อมที่จะรวบรวมและส่งขยะไปที่สถานีขยะล่องหน วัดจากแดง โดยบริษัทฯ จะมอบสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นส่วนประกอบสำหรับอาหารกลางวันให้กับนักเรียน รวมทั้งของใช้จำเป็นสำหรับในโรงเรียนต่อไป

นายธานี มณีนุตร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า โครงการ Care the Whale สถานีขยะล่องหนได้สอดคล้องกับปณิธานของบริษัทฯ ที่เป็นผู้ให้กับสังคม โดยในปีนี้บริษัทมุ่งสนับสนุนเชิงลึกให้กับชุมชนในด้านการดูแลสุขภาพอย่างเต็มที่ นอกจากการสนับสนุนชุมชนให้มีการคัดแยกขยะเพื่อรับสินค้าและบริการเพื่อสุขภาพให้กับชุมชนแล้ว  ยังเพิ่มแผนลงพื้นที่ตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต้น และมอบตู้ยาสามัญประจำบ้านให้กับ 6 ตำบลในพื้นที่บางกะเจ้า รวมทั้งผลิตและเผยแพร่สื่อความรู้ด้านการจัดการกับขยะติดเชื้อให้กับชุมชนอีกด้วย 

นางสุธิดา เสียมหาญ ผู้อำนวยการสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บริษัทฯ ยังเน้นการจัดการขยะขวดแก้วในรูปแบบเศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ Circular Economy โดยคำนึงถึงขยะขวดแก้ว ที่เป็นหนึ่งในบรรจุภัณฑ์ของสินค้าโอสถสภา เพื่อลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาตินำมาผลิตขวดแก้วใหม่ ปีนี้บริษัทยังคงมอบสินค้าสมนาคุณ ตามน้ำหนักรวมของขยะขวดแก้ว และเชื่อมโยงบริษัทรีไซเคิลเพื่อเข้ารับซื้อขยะขวดแก้วจากวัดจากแดงไปรีไซเคิลอีกครั้ง 

สถานีขยะล่องหน รวมพลังมหาชุมชน คุ้งบางกะเจ้า เปิดให้ชุมชนคุ้งบางกะเจ้านำขยะมาแลกสินค้าส่งที่สถานีขยะล่องหนได้ 3 ช่องทางได้แก่ วัดจากแดง จ.สมุทรปราการ สถานีขยะล่องหนสัญจร ณ ตลาดบางน้ำผึ้งทุกวันเสาร์ เวลาบ่ายโมงและสถานีขยะล่องหนทันทีด้วยสามล้อไฟฟ้าไปรับขยะและมอบสินค้า ณ บ้านประชาชน เพื่ออำนวยความสะดวกให้คนในชุมชน นอกจากนี้ยังขอเชิญชวนให้บุคคล หน่วยงาน ร้านค้า นอกชุมชนคุ้งบางกะเจ้า ร่วมปฏิบัติการขยะล่องหนคัดแยกขยะประเภทต่าง ๆ เพื่อส่งให้วัดจากแดง จ.สมุทรปราการ นำไปรีไซเคิลเพื่อลดการส่งขยะไปฝังกลบหรือ Zero Waste to landfill เพื่อลดภาวะโลกร้อน

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.setsocialimpact.com/carethewhale

“SET…Make it Work for Everyone”

สื่อมวลชนสอบถามข้อมูลได้ที่ฝ่ายสื่อสารองค์กร นันทน์ธนชนช์ เคนชมภู 0 2009 9581 / ณัฐยา เมืองแมน 0 2009 9488 / กนกวรรณ เข็มมาลัย 0 2009 9478

Facebook Comments


Social sharing

Related post