Digiqole ad

“ตรีนุช”มอบสาร เนื่องในวันการศึกษาเอกชน ประจำปี 2566

 “ตรีนุช”มอบสาร เนื่องในวันการศึกษาเอกชน ประจำปี 2566
Social sharing
Digiqole ad

“ตรีนุช”มอบสาร เนื่องในวันการศึกษาเอกชน ประจำปี 2566

วันที่ 8 ก.พ.66 ที่กระทรวงศึกษาธิการ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบสาร เนื่องในวันการศึกษาเอกชน ประจำปี 2566 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566

“ในโอกาสวันการศึกษาเอกชนได้เวียนมาบรรจบอีกวาระหนึ่ง ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 ดิฉันขอเชิญชวนข้าราชการ ผู้บริหาร ครู นักเรียน ตลอดจนประชาชนทั่วไป ร่วมส่งความปรารถนาดีมายังชาวการศึกษาเอกชนทุกท่าน และร่วมกันตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาเอกชน เนื่องจากการศึกษาเอกชนเป็นการศึกษาที่มีคุณภาพ มีส่วนช่วยแบ่งเบาภาระในการจัดการศึกษาของรัฐบาล อีกทั้งยังสามารถ พัฒนาศักยภาพของเยาวชนและผู้เรียนให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของประเทศมาอย่างยาวนาน

การศึกษาเอกชนได้รับความนิยมและมีผลงานเป็นที่ยอมรับของสังคมและผู้ปกครองและเพิ่มจำนวนมากขึ้น หลังจากนั้นได้มีการแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร์ให้สอดคล้องกับสภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนที่เปลี่ยนแปลงไป และรัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดนโยบายส่งเสริมการศึกษาเอกชน และให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษามากขึ้นโดยถือว่าการศึกษาของภาคเอกชนเป็นกำลังสำคัญในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของประเทศ

ในโอกาสวันการศึกษาเอกชนปีพุทธศักราช 2566 นี้ ดิฉันในนามของกระทรวงศึกษาธิการขอขอบคุณชาวการศึกษาเอกชนที่ร่วมจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของประชาชนและขอเป็นกำลังใจให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเอกชนทุกท่าน ในการมุ่งมั่นทุ่มเทแรงกายแรงใจในการจัดการศึกษาเอกชนให้เป็นการศึกษาที่มีคุณภาพ และเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยสืบไป

ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและขออัญเชิญอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ทุกท่าน
เคารพนับถือ โปรดดลบันดาลประทานพรให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาเอกชน รวมทั้งนักเรียนและผู้เรียนทุกท่านประสบแต่ความสุข สิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคล สัมฤทธิ์ผลในสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการ”

(นางสาวตรีนุช เทียนทอง) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

 

Facebook Comments

Related post