Digiqole ad

ตม.จว.ขอนแก่น ร่วมกับ กอ.รมน.จว.ขอนแก่นพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจค้นจับกุมแรงงานต่างด้าวผิดกฏหมายในพื้นที่ อ.เมืองขอนแก่น

 ตม.จว.ขอนแก่น ร่วมกับ กอ.รมน.จว.ขอนแก่นพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจค้นจับกุมแรงงานต่างด้าวผิดกฏหมายในพื้นที่ อ.เมืองขอนแก่น
Social sharing

Digiqole ad

วันที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 13.00 น. ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.ท.โสรัจ วิชยสุทธิ์ สวญ.ตม.จว.ขอนแก่น,พ.ต.ท. เสฏฐวุฒิ หาเรือนพืชน์ สว.ตม. จว.ขอนแก่น มอบหมายให้ ร.ต.อ.สรายุทธ พิลามา รอง สว.ตม.จว.ขอนแก่น พร้อมด้วยชุดสืบสวนปราบปราม ตม.จว. ขอนแก่น บรูณาการกำลังร่วมตรวจการทำงานของคนต่างด้าวกลุ่มเสี่ยงเพื่อป้องกันการบังคับใช้แรงงานและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดขอนแก่นร่วมกับเจ้าหน้าที่ จากสำนักงานแรงงานจังหวัดขอนแก่น สำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น สำนักงานประกันสังคมจังหวัดขอนแก่น สำนักสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่น กอ.รมน.จังหวัดขอนแก่น สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น ในพื้นที่อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น จำนวน 3 แห่ง ได้แก่

1.บริษัท จีจี เกฮลอท จำกัด 2.บริษัท เอ็มคิวอินเตอร์สบายรถไฟฟ้า จำกัด 3.บริษัท 369 จักรยานไฟฟ้า จำกัด

จากการตรวจสอบเอกสารการขออนุญาตทำงานของคนต่างด้าว และเอกสารหนังสือเดินทาง การตีวีซ่าเพื่อขออยู่ในราชอาญาจักร พบแรงงานต่างด้าว สัญชาติเมียนมา จำนวน 8 ราย ซึ่งอยู่ในขั้นตอนของการดำเนินการแจ้งเข้าเปลี่ยนนายจ้าง ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด เจ้าหน้าที่จึงได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการแจ้งเข้าเปลี่ยนนายจ้าง ให้กับนายจ้างและแรงงานต่างด้าวได้เป็นที่เข้าใจแล้ว รวมตรวจพบแรงงานต่างด้าว รวมทั้ง 3 แห่ง มีจำนวน 20 คน ได้แก่ สัญชาติอินเดีย จำนวน 5 คน สัญชาติเมียนมา 15 คน และคนไทย จำนวน 10 คน

ผลการปฏิบัติ ตรวจพบต่างด้าวสัญชาติเมียนมาจำนวน 4 รายไม่แจ้งที่พักอาศัยตามมาตรา 38 พรบคนเข้าเมือง 2522 พร้อมทำการ จับ-ปรับเจ้าของเคหสถาน ในข้อหา “เป็นเจ้าของเคหสถาน ให้คนต่างด้าวเข้าพักอาศัยไม่แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ภายใน 24 ชั่วโมง ฯ ตามมาตรา 38 พรบ.คนเข้าเมือง 2522

ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้ประชาสัมพันธ์การจ้างแรงงานต่างด้าวอย่างถูกต้องตามกฎหมายและบทกำหนดโทษของผู้ฝ่าฝืนพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 และแก้ไขเพิ่มเติมฯ พร้อมกำชับการปฏิบัติตนของแรงงานต่างด้าว ขณะอยู่อาศัยหรือทำงานในประเทศไทย ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจต่อบทบาท/หน้าที่ของนายจ้าง/สถานประกอบการในการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดของแรงงานต่างด้าวตามนโยบายป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอีกทางหนึ่งด้วย

 

Facebook Comments


Social sharing

Related post