Digiqole ad

ดีพร้อม ปลื้ม โปรเจกต์ ปั้นนักธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมยุคใหม่ กระตุ้นมูลค่า ศก. กว่า 100 ล้านบาท พร้อมสนับสนุน ผปก. ทดสอบตลาดในงานอุตสาหกรรมแฟร์

 ดีพร้อม ปลื้ม โปรเจกต์ ปั้นนักธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมยุคใหม่ กระตุ้นมูลค่า ศก. กว่า  100 ล้านบาท พร้อมสนับสนุน ผปก. ทดสอบตลาดในงานอุตสาหกรรมแฟร์
Social sharing
Digiqole ad

ดีพร้อม ปลื้ม โปรเจกต์ ปั้นนักธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมยุคใหม่ กระตุ้นมูลค่า ศก. กว่า  100 ล้านบาท พร้อมสนับสนุน ผปก. ทดสอบตลาดในงานอุตสาหกรรมแฟร์

กรุงเทพฯ 7 กันยายน 2566 – กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือดีพร้อม โชว์ผลสำเร็จ โปรเจกต์ยักษ์ ยกระดับนักธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมยุคใหม่ “โตพร้อม MIND”สร้างศักยภาพให้ผู้ประกอบการเกษตรอุตสาหกรรมพร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ และสามารถกระตุ้นมูลค่าทางเศรษฐกิจได้รวมกว่า 100 ล้านบาท พร้อมเปิดพื้นที่ทดสอบตลาดสินค้าในงานอุตสาหกรรมแฟร์ ระหว่างวันที่ 6-8 กันยายน 2566 ณ ห้องนิทรรศการ ชั้น 1 อาคารกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม พระรามที่ 6

นายพลาวุธ วงศ์วิวัฒน์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือดีพร้อม กล่าวว่า ภาคเกษตรมีบทบาทสำคัญในการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารและสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศ รวมทั้ง
เป็นแหล่งจ้างงานที่สำคัญ ดังนั้น การพัฒนาภาคการเกษตรให้มีศักยภาพและขีดความสามารถทางการแข่งขันในทุกมิติ ทั้งการสร้างนักธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมยุคใหม่ การพัฒนาสินค้าเกษตรและการแปรรูปสินค้าเกษตรเพื่อสร้างมูลค่า และคุณค่าให้กับสินค้าเกษตร การใช้ทรัพยากรในกระบวนการผลิตอย่างคุ้มค่า การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ในการผลิต และการเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิตและการตลาดเพื่อต่อยอดธุรกิจซึ่งล้วนแล้วเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จที่ภาครัฐให้ความสำคัญมาโดยตลอด ประกอบกับนโยบาย MIND ของกระทรวงอุตสาหกรรมที่มุ่งเน้นการทำงานสู่ความสำเร็จ 4 มิติ ประกอบด้วย ความสำเร็จทางธุรกิจ การดูแลสังคม การรักษาสิ่งแวดล้อม และการกระจายรายได้สู่ชุมชน เพื่อให้ภาคอุตสาหกรรมมีการปรับตัวเข้าสู่วิถีใหม่ได้อย่างสมดุลและยั่งยืน

โดย ดีพร้อม ได้ขานรับนโยบายดังกล่าวและมีแนวทางการยกระดับเกษตรกรสู่นักธุรกิจเกษตรที่สามารถแปรรูปและเพิ่มมูลค่าให้ผลผลิตทางการเกษตรได้แบบครบวงจร การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมสมัยใหม่ และการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเกษตรอุตสาหกรรมให้เติบโตด้วยกระบวนการทางธุรกิจที่เข้มข้นภายใต้นโยบายดีพร้อมโตผ่านการดำเนินงาน กิจกรรมยกระดับนักธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม : โตพร้อม MIND ซึ่งเป็นการทำความร่วมมือกับสถานประกอบการ SMEs สาขาเกษตรอุตสาหกรรมใน 6 จังหวัดได้แก่ จ.นครปฐม สมุทรสาคร ราชบุรี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี และปทุมธานี รวมทั้งสิ้นจำนวน 30 กิจการ ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจแบ่งปันและเศรษฐกิจสร้างสรรค์” โดยผู้ประกอบการได้รับการบ่มเพาะยกระดับธุรกิจด้วยการสร้างแรงบันดาลใจทางธุรกิจและสร้างสรรค์ไอเดียเพื่อชุมชนเกษตรอุตสาหกรรม การให้คำปรึกษาแนะนำสถานประกอบการที่จับคู่กับชุมชน การพัฒนาด้านต่าง ๆ อาทิ ระบบมาตรฐาน ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตให้เท่าทันกับการประกอบธุรกิจยุคปัจจุบัน การเชื่อมโยงกับผู้ผลิตชุมชนร่วมกับผู้ประกอบการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างความสัมพันธ์ และกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือระหว่างผู้เข้าร่วมกิจกรรมในรูปแบบที่เหมาะสม ตลอดจนการเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิตและการตลาด แบ่งปันเทคโนโลยี จากผู้ประกอบการรายใหญ่สู่รายเล็ก และเพิ่มการเข้าถึงโอกาสจากธุรกิจเครือข่ายที่จะสร้างธุรกิจเกษตรที่เข้มแข็งขึ้นในชุมชน ซึ่งผลจากการดำเนินงานดังกล่าว มีการจับคู่สร้างโมเดลร่วมกันระหว่างเอสเอ็มอีกับวิสาหกิจชุมชน รวมทั้งสิ้จำนวน 13โมเดล มีประสิทธิภาการผลิตกว่า 100 ล้านบาท

นายพลาวุธ กล่าวเพิ่มเติมว่า ดีพร้อม พร้อมเป็นกำลังสำคัญที่จะสนับสนุนนักธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม
ให้สามารถก้าวเข้าสู่การแข่งขันในทุก ๆ มิติ ได้อย่างแข็งแรงทุกย่างก้าวของการเติบโต นอกจากนี้ ดีพร้อมยังสนับสนุนการการทดสอบตลาดสินค้าและบริการ และเพิ่มโอกาสการสร้างช่องทางการตลาดให้ผู้ประกอบการที่เข้าร่วม กิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมและความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบัน ดีพร้อม จึงเปิดพื้นที่จัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการที่ได้รับการส่งเสริม พัฒนา และสนับสนุนจากดีพร้อมในงานอุตสาหกรรมแฟร์ โดยยกทัพสินค้าและร้านอาหารกว่า 25 ร้าน มาร่วมออกบูธ ระหว่างวันที่ 6 – 8 กันยายน 2566 ณ ห้องนิทรรศการ ชั้น 1 อาคารกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม พระรามที่ 6 ซึ่งคาดว่าตลอด 3 วัน ของการจัดงานในครั้งนี้ จะสามารถสร้างเม็ดเงินสะพัดได้กว่า 1,000,000 บาท นายพลาวุธ กล่าวทิ้งท้าย

 

 

Facebook Comments

Related post