Digiqole ad

ดีป้า เปิด “หลักสูตรผู้นำการส่งเสริมดิจิทัลด้านธุรกิจเกษตร”รุ่นที่ 4 นำเทคโนโลยีสู่การเปลี่ยนแปลงเข้ายุค BCG เพื่อพัฒนาที่ยั่งยืน

 ดีป้า เปิด “หลักสูตรผู้นำการส่งเสริมดิจิทัลด้านธุรกิจเกษตร”รุ่นที่ 4 นำเทคโนโลยีสู่การเปลี่ยนแปลงเข้ายุค BCG เพื่อพัฒนาที่ยั่งยืน
Social sharing
Digiqole ad

ดีป้า เปิดหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมดิจิทัลด้านธุรกิจเกษตรรุ่นที่ นำเทคโนโลยีสู่การเปลี่ยนแปลงเข้ายุค BCG เพื่อพัฒนาที่ยั่งยืน

ดีป้า ประกาศเปิด “หลักสูตรผู้นำการส่งเสริมดิจิทัลด้านธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรม รุ่นที่ 4 หลัง ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีจากทั้ง 3 รุ่นที่ผ่านมา เพื่อเสริมทักษะ องค์ความรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านเกษตรสมัยใหม่ที่นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลมาประยุกต์ใช้แก่ผู้บริหารระดับสูงในภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ก่อนนำไปปรับใช้กับองค์กร สังคม ประเทศชาติ หลังโควิด19 เปลี่ยนโลก ชี้จุดแข็งของหลักสูตรเน้นเนื้อหาเข้มข้น ทันสมัย ทั้งเทคโนโลยีดิจิทัล สู่การเปลี่ยนแปลงเข้ายุคเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy หรือ BCG) โมเดลใหม่มาแรงขณะนี้ที่เน้นเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน สนใจสมัครเข้าร่วมอบรมได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 เมษายนนี้ คลิกเลย www.depa.or.th/th/cda หรือส่งใบสมัครมาที่อีเมล์ cda.depa@gmail.com

ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า กล่าวว่า ปัจจุบันเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio – Circular-Green EconomyหรือBCG) คือโมเดลใหม่ของเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ของภาคการเกษตรที่จะเกิดขึ้นซึ่งการเตรียมความพร้อมสำหรับการปรับเปลี่ยนกรรมวิธีการผลิต การเตรียมองค์กรและ กำลังคนให้มีความรู้ที่ทันสมัย ทันต่อการเปลี่ยนแปลงประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ากับองค์กรซึ่งมีความสำคัญอย่างมาก ดังนั้นสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) ได้ร่วมกับ บริษัท โนเนม ไอเอ็มซี จำกัด จึงจัดอบรมหลักสูตร ผู้นำการส่งเสริมดิจิทัลด้านธุรกิจเกษตร และอุตสาหกรรมรุ่นที่ 4 (Chief of Digital Agro Business: CDA#4) ขึ้น ให้แก่ผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ  เอกชน ผู้นำเกษตร และอุสาหกรรมเกษตรรุ่นใหม่ที่จะพาธุรกิจเกษตรไทยให้ก้าวไกล โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเสริมสร้างทักษะ องค์ความรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านเกษตรสมัยใหม่ที่มีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมนำไปปรับใช้ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลแก่องค์กร สังคม และประเทศชาติต่อไป

สำหรับ หลักสูตรผู้นำการส่งเสริมดิจิทัลด้านธุรกิจเกษตร รุ่นที่ 4มีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิแถวหน้าของเมืองไทยกว่า 70 ท่าน ครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัลด้านการเกษตรในทุกมิติ อาทิ (Bio-Circular-Green Economy) โมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน Climate Action and Carbon Credit Digital Technologies IoT (Internet of Things), การใช้เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลระดับสูง (Big Data Management)  เครื่องจักรกลอัตโนมัติ (Robot) ระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI)  การใช้อากาศยานไร้คนขับ (Drone) , Cloud, AR & VR, Block chain,  Digital Marketing การวิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพ การบริหารจัดการผลิตผลการเกษตรแบบครบวงจร ฯลฯ รวมถึงกิจกรรมศึกษาดูงาน พร้อมถอดบทเรียนจากองค์กรต่าง ๆทั้งในประเทศและประเทศอิสราเอลกว่า 10 แห่ง

ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมอบรมหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมดิจิทัลด้านธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมรุ่นที่ 4 ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 เมษายน 2566 ที่ www.depa.or.th/th/cda โดยจะเปิดให้มีการอบรม วันที่ 9 มิถุนายน 2566 16 กันยายน 2566 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ผู้ประสานงานหลักสูตรฯ
089-203-0183 , 083-116-6581 095 665 5162 และ cda.depa@gmail.com

โดยหลักสูตรนี้ได้เปิดอบรมมาแล้ว 3 รุ่นปรสบความสำเร็จเป็นอย่างดี ลองมาฟังทัศนะจากผู้บริหารภาครัฐและเอกชน ที่เคยเข้ารับการอบรมอาทิ ม.ร.ว. จัตุมงคล โสณกุล อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า ได้ความรู้จากวิทยากรหลากหลายที่เกี่ยวกับ การเกษตร และพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้ที่เข้าร่วมอบรมด้วยกัน พอใจมากที่ได้มาเรียนหลักสูตรนี้ นายนราพัฒน์ แก้วทอง  ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า วันนี้เกษตรต้องเปลี่ยนไป เทคโนโลยีดิจิทัลทางการเกษตรจะเข้ามาช่วยให้มีผลผลิตมากขึ้นดีขึ้น ขอเชิญชวนผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าอบรมดิจิทัลการเกษตรหลักสูตรนี้  ส่วนนายชยันต์  ศิริมาศผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เปิดเผยว่า การเรียนรู้ในหลักสูตรนี้ ผลักดันและส่งเสริมให้จังหวัดนี้ ก้าวสู่ความเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ขอบคุณ ดีป้า และคณาจารย์ทุกท่านครับ นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีเทศบาล​นครยะลา กล่าวว่า  เครือข่ายผู้นำและความรู้ประสบประการณ์ที่ได้รับ นำไปประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ผู้เข้าอบรมนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับองค์กร

ส่วน นายปณิธาน มีไชยโย ผู้อำนวยการ องค์การตลาดเพื่อเกษตรกรกร (อ.ต.ก.) กล่าวว่า หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่เปิดโลกทรรศด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมยุคใหม่ ในรูปแบบการอบรมที่ให้เห็นของจริง มีประโยชน์มากๆ ครับ ดร.จิราพร ศิริคำ รองผู้ว่าการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่า วิทยากรล้วนแต่เป็นกูรูระดับประเทศ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง ใครสนใจเกษตรมีโอกาสต้องมาเรียน นางสาวเกศนรี จองโชติศิริกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการตลาด บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า เป็นหลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ดีมาก เราสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้งานได้จริง ที่สำคัญได้รู้จักเพื่อนใหม่สร้างเครือข่ายกันและกันอยากให้หลักสูตรดีๆ แบบนี้มีต่อเนื่องไปเรื่อยๆคะ นายธนาวุฑ เอื้อละพันธ์  รองประธานกรรมการ บริษัท อัครา กรุ๊ป จำกัด เป็นหลักสูตรที่ดีมากสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง วิทยากรตัวจริงมาส่งต่อความรู้ให้และทำให้ผู้เรียนเกิดเครือข่ายที่สมบูรณ์แบบมากขึ้นด้วยกล่าวในท้ายสุด

 

Facebook Comments

Related post