Digiqole ad

“ดีป้า” เปิดหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมดิจิทัลด้านธุรกิจเกษตรฯ รุ่นที่ 3

 “ดีป้า” เปิดหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมดิจิทัลด้านธุรกิจเกษตรฯ รุ่นที่ 3
Social sharing
Digiqole ad

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) เปิดอบรม “หลักสูตรผู้นำการส่งเสริมดิจิทัลด้านธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรม(Chief of Digital Agro Business : CDA รุ่นที่3 ) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 จากทั้ง 2 ปี ที่ผ่านมาได้รับความสนใจและมีผู้บริหารระดับสูงขององค์กรชั้นนำต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนให้การตอบรับเข้าร่วมการอบรมรวม 110 คน โดยปีนี้มีผู้บริหารที่สนใจเข้าร่วมจำนวน 33  คน เพื่อเสริมศักยภาพผู้บริหารภาครัฐและเอกชนที่เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศในภาคเกษตรและอุตสาหกรรมต่อไป

เมื่อเร็วๆนี้  ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล(ดีป้า) เป็นประธานเปิดหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมดิจิทัลด้านธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมรุ่นที่ 3 (Chief of Digital Agro Business: CDA#3) พร้อมบรรยายพิเศษ “Smart City for Smart Agriculture with New Normal” ให้กับคณะผู้บริหารที่เข้าร่วมอบรม เพื่อเสริมสร้างทักษะ องค์ความรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านเกษตรสมัยใหม่ที่มีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลมาประยุกต์ใช้แก่ผู้บริหารระดับสูงในภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป และธุรกิจที่เกี่ยวข้องจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อนำไปปรับใช้ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลแก่องค์กร สังคม และประเทศ ณ รร.โนโวเทล สุขุมวิท 20

ทั้งนี้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลด้านการเกษตรจะเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยแก้ไขปัญหาตั้งแต่กระบวนการผลิต การแปรรูป การตลาดและการขาย ทำให้เกษตรกรและคนทำงานในสายงานที่เกี่ยวข้องมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ส่งเสริมให้ประเทศไทยคงความเป็นฐานการผลิตทางการเกษตรและเกษตรแปรรูปสำคัญของโลก พร้อมก้าวข้ามผลกระทบที่เกิดจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 รองรับยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลในอนาคต

 

นอกจากนี้ สำนักงานฯได้ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมดิจิทัลด้านธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรม รุ่นที่ 3 จำนวน 33 คน ประกอบด้วยข้าราชการภาครัฐ จำนวน 9 คน วิสาหกิจและองค์กรมหาชน จำนวน 2 คน ภาคเอกชน 22 คน

รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมดิจิทัลด้านธุรกิจเกษตรฯรุ่นที่ 3

ข้าราชการภาครัฐ จำนวน 9 คน ดังนี้

1. นายจุมพฎ วรรณฉัตรสิริรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์
2. นางสาวนงลักษณ์  วัชระเกียรติพงษ์เลขานุการ รองประธาน กสทช.สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
3. ดร.นภาพร มณฑานพรัตน์รักษาการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และแผนสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
4. นางสาวปิยธิดา ถิระรณรงค์ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนงานวิจัยสำนักงานพัฒนางานวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) สวก.
5. นายพร้อมพงษ์ วงศ์มณีนิลผู้อำนวยการฝ่ายสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานประจำเขต 1
(เชียงใหม่)
6. นางศศิญา  ปานตั้นเลขานุการกรมสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
7. นางสาวศศิธร  พำนักหัวหน้าศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
(องค์การมหาชน)
8. ดร.สิทธิเดช  ร้อยกรองนักวิจัยระดับ 5สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
9. นายอดิเรก  อินต๊ะฟองคำนักวิชาการส่งเสริมและพัฒนา ระดับ 6สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

วิสาหกิจและองค์กรมหาชน จำนวน 2 คน ดังนี้

1. นายสมชาย  คมพงษ์ปภารองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
2. นายสาโรช กิจประเสริฐผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าพระนครใต้-2การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ผู้บริหารภาคเอกชน จำนวน  22 คน ดังนี้

1. นายกรินทร์  นนทปัทมะดุลย์   กรรมการผู้จัดการ บริษัท ครอป อะกริเทค จำกัด
2. นางสาวกษิญา  จรัญวงศ์   กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชลาหาร จำกัด
3. นางสาวเกศนรี จองโชติศิริกุล   รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการตลาด/ควบคุมคุณภาพ
บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)
4. นายคชินทร์ คล้ายนิล  รองประธานกรรมการฝ่ายขาย บริษัท แอโร กรุ๊ป (1992) จำกัด
5. ดร.จรวยพรภัทร  ลีสมสิริ   ประธานกรรมการบริหารบริษัท คูโบต้าอนันตภัณฑ์นครราชสีมา จำกัด
6. นายจิรพิพัฒน์ วรพิพัฒน์   รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท ซี.พี.เมอร์แชนไดซิ่ง จำกัด
7. นายชวรินทร์ ลิ่มวิไลกุล   กรรมการผู้จัดการ   บริษัท ลิ้ม สุขใจ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
8. ดร.ชวลิต นิ่มละออ ประธานกรรมการบริหาร บริษัทโอเรียนตอลการ์เมนท์ จำกัด
9. นายชวลิต หวังธำรง  ที่ปรึกษา บริษัทผลธัญญะ จำกัด(มหาชน)
10. นายดุสิต  เต็งไตรรัตน์ กรรมการผู้จัดการ ส.เต็งไตรรัตน์(น่าน) จำกัด
11. นายถาวร  เผด็จสุวันนุกูล กรรมการผู้จัดการ นายฮั่งอินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด
12. นายทวีพงศ์  สุธรรมพันธุ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท พาวเวอร์ อโกรเทค (ประเทศไทย) จำกัด
13. นายธนกร  พันธ์นรา    เจ้าของกิจการบริษัท ธนไรซ์ อกริเทรด จำกัด
14. นางสาวนันทภรณ์ อังศุกุลธร    กรรมการผู้จัดการ บริษัท เกษตรอินโน จำกัด (บริษัท สยามคูโบต้า
คอร์ปอเรชั่น จำกัด)
15. นางสาวประภาพรรณ เวลเซอร์    กรรมการบริหาร บริษัท เพาเวอร์เทค เอนจิน แอสแซมบลี จำกัด
16. นางพรรณา ปัญจวีณิน  กรรมการผู้จัดการ บริษัท สิทธินันท์ จำกัด
17. นายภานุมาส แสนทวี  ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เอทีไอ เทคโนโลยีส์ จำกัด
18. นายวิชญ์ วงศ์หาญเชาว์ พัฒนาธุรกิจ-นวัตกรรมดิจิทัลบริษัท ยิบอินซอย จำกัด
19. นายวิภู รักษ์นภาพงศ์  ผู้จัดการส่วนอาวุโส–บริการหลังการขายในประเทศ บริษัท สยามคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด
20. นายวิวรรธน์ เทียนศิริ  รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายธุรกิจสัตว์น้ำ  บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร
21. นายศิวโรจน์ เสาวมล    หัวหน้าสำนักเทคโนโลยีการเกษตรกลุ่มบริษัทสหวิริยสตีลอินดัสตรี จำกัด
22. นายเอกชัย  ตั้งรัตนาวลี  เลขานุการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีพี ออริจิน / เครือเจริญโภคภัณฑ์
Facebook Comments

Related post