Digiqole ad

ดีป้า สานต่อหลักสูตร DIGITAL JUMPSTART รุ่นที่ 2 เพื่อผู้บริหารยุคใหม่ (Young Digital CEO) ทั้งภาครัฐ เอกชนร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างก้าวกระโดด

 ดีป้า สานต่อหลักสูตร DIGITAL JUMPSTART รุ่นที่ 2 เพื่อผู้บริหารยุคใหม่ (Young Digital CEO) ทั้งภาครัฐ เอกชนร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างก้าวกระโดด
Social sharing

Digiqole ad

ดีป้าสานต่อหลักสูตร DIGITAL JUMPSTART (DJS) รุ่นที่ 2สำหรับผู้บริหารยุคใหม่ (Young Digital CEO) จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อส่งเสริมการยกระดับองค์ความรู้และพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลจากเริ่มต้นและเติบโตอย่างก้าวกระโดดเตรียมความพร้อมให้ก้าวทันโลกยุคดิจิทัล หลังจากประสบความสำเร็จจากรุ่นที่1 พร้อมเปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนประสบการณ์แลถอดบทเรียนจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ กว่า 40ท่าน รวมถึงผู้บริหารจากองค์กรชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศท่านที่สนใจสามารถสมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้6 กันยายน 2567 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.depa.or.th/th/article-view/depa-DJS-2

ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า เปิดเผยว่า การพัฒนากำลังคนและการสร้างเสริมศักยภาพบุคลากรดิจิทัลถือเป็นหนึ่งในภารกิจสำคัญที่ ดีป้า ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง และเป็นหมุดหมายสำคัญของประเทศในยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ซึ่ง ดีป้า
มุ่งส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้และทักษะดิจิทัลแก่ประชาชนไทยอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมในทุกระดับ
ด้วยความร่วมมือกับเครือข่ายพันธมิตรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงสถาบันการศึกษา ผ่านกลไกการ Upskill, Reskill และ New Skill โดยหนึ่งในกลุ่มเป้าหมายสำคัญคือ ผู้บริหารากองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งที่ผ่านมา ดีป้า ดำเนินการยกระดับกลุ่มผู้บริหารผ่านหลักสูตรต่างๆ แล้วมากกว่า 5,600 ราย (ปีที่ผ่านมา) และหลักสูตร DIGITAL JUMPSTART รุ่นที่ 1 มีจำนวน 55 คน

ดีป้า จึงสาต่อหลักสูตร DIGITAL JUMPSTART (DJS) รุ่นที่ 2หลักสูตรที่ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างก้าวกระโดด เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับผู้บริหารรุ่นใหม่ (Young Digital CEO) จากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศต่อไป พร้อมเปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนประสบการณ์และถอดบทเรียนจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ กว่า 40 ท่าน รวมถึงผู้บริหารจากองค์กรชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ ก่อนนำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ต่อยอดวิสัยทัศน์และพัฒนากระบวนการทำงาน เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรและองค์กรด้วยดิจิทัล ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนมุมมองและประสบการณ์ระหว่างผู้บริหาร

ทั้งนี้ ผู้บริหารยุคใหม่ (Young Digital CEO) ที่เข้าร่วมอบรมในหลักสูตร DIGITAL JUMPSTART จะได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะดิจิทัลให้ก้าวทันโลกไปกับ 7 เนื้อหาการเรียนรู้ที่เข้มข้น คือ

การพัฒนาความรู้และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีด้านข้อมูลขนาดใหญ่ (Digital Big Data) เพื่อนำไปขับเคลื่อนองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การพัฒนาความรู้และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอัตโนมัติ (Digital Automation) เพื่อการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด
การพัฒนาทักษะและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเชื่อมโยงระหว่างอุปกรณ์ บุคคล ธุรกิจ และสังคม (Digital Connect) เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจและสังคม ทั้งในโลกกึ่งเสมือนและโลกเสมือน
การพัฒนาความรู้ความเข้าใจในการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Access) เพื่อให้เข้าใจเนื้อหากฎหมายที่เกี่ยวข้อง และตระหนักถึงความสำคัญของความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber Security)
การบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร (Digital Transformation, Management and Marketing)
การสร้างเครือข่ายและการถอดบทเรียน อาทิ Google Thailand,  Thailand Digital Valley ,Hutchison Ports Thailand (HPT),   EEC Automation Park ,AIS Evolution Experience Center (AIS EEC), Sea (Thailand)   และAWS (Thailand)
การถอดบทเรียน พร้อมแลกเปลี่ยนแนวคิดและประสบการณ์จากองค์กรชั้นนำนครเซินเจิ้นและนคร กวางโจสาธารณรัฐประชาชนจีน

ทั้งนี้ ผู้บริหารที่สนใจสมัครเข้าร่วมอบรมหลักสูตร DIGITAL JUMPSTART ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 6 กันยายน 2567 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 0831166581 คุณชัยวัฒน์ และ0929639562 คุณกษิดิ์เดช หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.depa.or.th/th/article-view/depa-DJS-2  

Facebook Comments


Social sharing

Related post