Digiqole ad

ดิจิตอลกถา

 ดิจิตอลกถา
Social sharing

Digiqole ad

คนนอกวัดฟังพอคำว่า”ม้วนหางศีล” ตั้งคำถามว่า นี่มันภาษาอะไร หมายความว่าอย่างไร ผู้เคร่งอรรถนักธรรมบาลี อาจตำหนิว่า เขียนอะไรหาต้นปลายไม่เจอ งอกมาจากอะไร อย่าค้นหาให้ยาก เอามาจากปากชาวบ้านบ้าน นี่แหละ ไม่มีอรรถบาลีอะไร
มีความหมายว่าสรุปให้เข้าใจ
คือเวลารับศีล5 ศีล8 ตามงานมงคลอวมงคล ทั้งปวง สุดท้ายพระท่านจะโปรด ด้วย “สีเลน สุคติง ยันติ ฯ.. สีเลน นิพพุติง ยันติฯ” ได้ยินทุกครั้ง
นี่แหละม้วนหางศีล สรุปว่า อานิสงส์จากรักษาศีล จะได้สุคติ สุดท้ายสำเร็จนิพพาน
ยุคสื่อสารธรรมมีมาก แต่ขวากหนาม บั่นทอนปิดบัง มีมาก เจ้าตัวบั่นทอนนี้ เข้าถึงคนเราได้เร็ว ถูกใจคนมากกว่า มีพลิกแพลง สนองกิเลสแรงจริงๆ จึงกระบวนสร้าง สัจจธรรมโบกสบัด สร้างขึ้นแข่งขัน จึงยากตามยุคสมัย ต้องอาศัยความสามารถคนผู้เสนอธรรม องค์ความรผู้ธรรมะเข้าใจรากแก่น เสนอทันสมัยใหม่ ทันเครื่องมือยุคสมัย ทั้งคอนเทนต์ และพระผู้แสดงนำเนื้อหา
ครั้งพุทธกาล พระพุทธเจ้าเมื่อตรัสแสดงธรรม หรือนิทานประกอบธรรมต่างๆ ที่เรารู้จักกัน ที่ปรากฏในบาลี ในชาดกต่างๆ เช่นทศชาติชาดก เป็นต้น แม้เรื่องราวพระสงฆ์สาวก ที่จะทรงอ้างความมีชาติภพ ร่วมกับพระองค์มา ท่านมักตรัสสอน สรุปท่อนสุดท้ายของเรื่อง เรียกชื่อว่า “อนุปุพพิกถา”
อนุปุพพิกถา อันนี้แหละ จะขออนุญาตเรียกว่า “ม้วนหางศีล” บทสรุปจบ ทรงพุทธาภาพ สมการเผยแผ่ ได้ใจปุถุชนที่สุด
ทั้งนี้ อนุปุพพิกถา ผู้ฟังส่วนมากรับได้ เข้าใจทัน เป็นเรื่องชาวบ้าน เช่นรักษาศีล หรือสีลกถา ทานกถา เรื่องของทานและอานิสงส์ สัคคกถา ว่าด้วยผลความดี มีสวรค์เป็นสุคติ ตรงข้ามไม่รักษาศีล ตกนรก เป็นคนอยู่ก็ต้องโทษตามอาญาแผ่นดิน มีถูกฆ่า หรือจำคุก เป็นต้น กามาอาทีนวกถา เรื่องโทษภัยในกาม เนกขัมมทนิสังสกถา ว่าด้วยเรื่องเสียสละ เพื่อความเป็นอิสระ หรือสู่อริยชนแท้จริง เรื่องไม่ต้องเกิดภพชาติ หรือเรื่องสิ้นสุดชาติ ทรงแสดงเรียกทางสายกลาง รู้จักกันในชื่อว่า “มรรคมีองค์แปด” เป็นต้น
พระไตรปิฎก กล่าวพระพุทธเจ้าโปรดพระมารดา ที่สถิตณ.สวรรค์ชั้นดุสิต ในฤดูกาลหนึ่งพรรษา และทรงเทศน์โปรด เทวดาสวรรค์ชั้นน้ันๆ คนศรัทธาในพระพุทธศาสนา ท่านมีแนวโน้มไปทางเชื่อว่าเป็นจริงแน่นอน แต่คนรุ่นดิจิตอล สงสัยเหลือเกินว่า จะต้องใช้ธรรมใด เทียบเคียงฟิสิกส์ หรือไอโอ ชั้นนี้ชื่อว่าอย่างไร จึงสมเหตุผลว่า คลายความสงสัย เห็นเป็นเรื่องจริงๆ พิสูจน์ได้
ดังนั้น การแสดงธรรมยุคดิจิตอล ขอเสนอดิจิตอลกถา เป็นข้อถกเถียงข้อคิดงอกมาช่วงกึ่งพุทธกาล พอจะมีดีบ้างไหม โดยในพื้นที่แสดงหรือเผยแผ่ ต้องเป็นองค์กรใหม่ เลือกสรรค์พระเถระคงเปรียญ พระนักวิชาการท่านใดก็ได้ กล้าหาญพอเป็นหลักศึกษา เพื่อทำเรื่องศึกษาเผยแผ่ มีกลุ่มเป้าหมายชัดเจน
เมื่อเสนอด้วยเรื่องศีล มาจบที่ดิจิตอลกถา ไม่ใช่คำภีร์อะไร แต่เสียงเรียกร้องท้าทาย ในยุคสมัย เมื่อเราสวดธรรมคุณ”อกาลิโก” หมายถึงพระธรรม เป็นเรื่องจริง มีประโยชน์ไร้ขีดจำกัดกาลเวลา การสื่อสารธรรมสมยุคสมสมัย ธรรมยังจริงอยู่แน่แท้แท้ พิสูจน์กัน
จึงขอได้โปรดรับฟัง ประเด็นแปลก ชื่อดิจิตอลกถา ช่วยคิดสื่อธรรมด้วยเครื่องมือสื่อสารยุคใหม่ เป็นกถาที่ 6 บ้างเถอะ ขอรับ

Facebook Comments


Social sharing

Related post