Digiqole ad

“ดอยคำ” ส่งมอบผลิตภัณฑ์แก่เจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการแพทย์ที่ตรวจโควิด-19 เชิงรุก แก่ผู้ประกันตน แรงงานนอกระบบ และประชาชนทั่วไป

 “ดอยคำ” ส่งมอบผลิตภัณฑ์แก่เจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการแพทย์ที่ตรวจโควิด-19 เชิงรุก แก่ผู้ประกันตน แรงงานนอกระบบ และประชาชนทั่วไป
Advertisement

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน รับมอบเครื่องดื่มและผลิตภัณฑ์ดอยคำเพื่อสุขภาพ อาทิ น้ำข้าวกล้องงอก น้ำข้าวกล้องหอมนิลงอกผสมธัญพืช เครื่องดื่มธัญพืชถั่ว และพีชในน้ำเชื่อม จากคณะผู้บริหารบริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด โดยนายพิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการใหญ่ นางชนันนัทธ์ พลปัถพี รองผู้จัดการใหญ่ (ด้านขายและการตลาด) และนายชาญณรงค์ พรดิลกรัตน์ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร เพื่อส่งมอบให้เจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการแพทย์ที่ตรวจโควิด-19 เชิงรุก แก่ผู้ประกันตน แรงงานนอกระบบ และประชาชนทั่วไป เพื่อป้องกันโควิด-19 ทั้งนี้ นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และ นายนันทชัย ปัญญาสุรฤทธิ์ ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม ได้ร่วมรับมอบด้วย ณ ห้องจัตุมงคล ชั้น 6 อาคารกระทรวงแรงงาน

สำหรับการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด–19 ในครั้งนี้ “ดอยคำ” ขอเป็นส่วนหนึ่งในการส่งมอบสุขภาพอันดีพร้อมกำลังใจให้กับคณะแพทย์ พยาบาล และผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงผู้ป่วยทุกท่านให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปให้ได้

เกี่ยวกับดอยคำ

จากพระราชวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรที่ทรงต้องการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรชาวไทยภูเขาให้ดีขึ้น ทรงส่งเสริมการปลูกพืชผลไม้เมืองหนาวแทนการปลูกฝิ่นพร้อมทรงมีพระราชดําริให้จัดตั้ง สหกรณ์ชาวเขา และโรงงานหลวงอาหารสําเร็จรูปขึ้น เพื่อรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรอย่างเป็นธรรม และแปรรูปผลผลิตภายใต้ตราสินค้า “ดอยคํา” รวมถึงจัดให้มีการค้นคว้า วิจัย และพัฒนา โดยจัดตั้งเป็น นิติบุคคลภายใต้ชื่อ “บริษัท ดอยคําผลิตภัณฑ์อาหาร จํากัด” ดําเนินกิจการในรูปแบบ “ธุรกิจเพื่อสังคม” ในปี พ.ศ. 2537

ดอยคำตระหนักอยู่เสมอว่าผลกำไรที่แท้จริงคือ การได้เห็นคนไทยทุกระดับกินดี อยู่ดี และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพราะนั้นย่อมหมายถึงความสุขที่ยั่งยืนของคนไทยทุกคน…ดังสโลแกนที่ว่า “เกษตรเพื่อชุมชน ผลิตผลเพื่อคนไทย”

Advertisement
Facebook Comments

ลิงค์สำหรับแชร์: https://bangkok-today.com/cW3rP

Related post