Digiqole ad

ดร.สุนทร บริจาคเงิน สนับสนุนวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มข.

 ดร.สุนทร บริจาคเงิน สนับสนุนวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มข.

ดร.สุนทร อรุณานนท์ชัย บริจาคเงินจำนวน 8,000,000 บาท ให้กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อใช้ในการจัดการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตของวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ โดยให้นำเงินไปปรับปรุงอาคารสุนทร – อารยา อรุณานนท์ชัย ให้ทันสมัย พร้อมใช้ในการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การสร้างชุมชนธุรกิจ บนการเปลี่ยนแปลงสู่โลกเสมือนจริง โดยมี ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น รศ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น และรศ. ลำปาง แม่นมาตย์ คณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มข.เป็นผู้รับมอบ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Advertisement
Facebook Comments

Related post