Digiqole ad

ดร.สาธิต  ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข แสดงความยินดีและกล่าวปิดโครงการสร้างสรรค์นวัตกรรมพัฒนาชุมชน (KMUTNB x SP TF-SCALE 2023) พร้อมมอบประกาศนียบัตร

 ดร.สาธิต  ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข แสดงความยินดีและกล่าวปิดโครงการสร้างสรรค์นวัตกรรมพัฒนาชุมชน (KMUTNB x SP TF-SCALE 2023) พร้อมมอบประกาศนียบัตร
Social sharing
Digiqole ad

ดร.สาธิต  ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้เกียรติเป็นประธาน       กล่าวแสดงความยินดีและมอบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาและอาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการสร้างสรรค์นวัตกรรมพัฒนาชุมชน KMUTNB x SPTemasek Foundation Specialists’ Community and Leadership Exchange programme 2023 (KMUTNB x SP TF-SCALE 2023) และ ดร.ปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง มอบ            ของที่ระลึกพร้อมกล่าวแสดงความยินดี โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ธานินทร์ ศิลป์จารุ รองอธิการบดี มจพ. วิทยาเขตระยอง พร้อมด้วย ผศ.ดร.สราวุฒิ  สืบแย้ม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลังและกิจการทั่วไป ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม กองงานฯ ชั้น 2  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

สืบเนื่องจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และวิทยาลัย Singapore Polytechnic สาธารณรัฐสิงคโปร์ ได้พัฒนาความร่วมมือในด้านการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษามาอย่างต่อเนื่อง โดยมีจุดเริ่มต้น      จากการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการฉบับแรกในปี พ.ศ. 2561 และได้มีโครงการความร่วมมือด้าน           การแลกเปลี่ยนนักศึกษาที่สำคัญผ่านกิจกรรมที่เน้นทักษะ Design Thinking หรือ ทักษะการคิดเชิงออกแบบ ซึ่งเป็นกระบวนการคิดเพื่อแก้ปัญหา เน้นมุมมองของผู้ใช้ เพื่อต่อยอดไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ตอบโจทย์กับผู้ใช้ในแต่ละสถานการณ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ให้ความสำคัญกับการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) ให้กับนักศึกษาเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับความรู้ทางวิชาการที่เรียนมาในหลักสูตร เพื่อพัฒนาให้เกิดการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ที่ตอบโจทย์ในการแก้ปัญหาให้กับสังคมและชุมชน  Design Thinking จึงเป็นทักษะที่มีความสำคัญในการใช้ชีวิตและทำงานในศตวรรษที่ 21 ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ มจพ.  ที่ยึดมั่นในปณิธานที่จะผลิต “บัณฑิตที่คิดเป็นทำเป็น” มจพ. จึงให้ความสำคัญกับการจัดการศึกษาโดยเน้นให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติ และได้รับความรู้โดยตรงจากการนำสิ่งที่เรียนมาใช้งานจริง ความร่วมมือทางวิชาการของทั้งสองสถาบันจึงมีความแข็งแกร่งและยั่งยืน

ตลอดหลายปีที่ผ่านมาทั้งสองสถาบันได้ร่วมกันจัดโครงการ ได้แก่

  • ในปี พ.ศ.2561 โครงการ Learning Express (LeX) 2018 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

พระนครเหนือ กรุงเทพฯ และลงพื้นที่เก็บข้อมูล ณ จังหวัดอ่างทอง โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพสินค้าท้องถิ่น

  • ในปี พ.ศ. 2562 โครงการ Learning Express (LeX) 2019 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

พระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี และลงพื้นที่เก็บข้อมูล ณ จังหวัดปราจีนบุรี โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ของชุมชนท้องถิ่นด้านการส่งเสริมอาชีพท้องถิ่น

 

จนหลังการแพร่ระบาดของโรคโคโรนาไวรัส 2019 ในปี พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า         พระนครเหนือ ได้รับการประสานงานจาก วิทยาลัย Singapore Polytechnic (SP) ร่วมกับ Temasek Foundation (TF) สาธารณรัฐสิงคโปร์ เชิญเป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดโครงการพัฒนานักศึกษาอีกครั้งภายใต้ชื่อ Temasek Foundation Specialists’ Community and Leadership Exchange (TF SCALE)

โดยโครงการแบ่งกิจกรรมออกเป็น 2 ช่วงกิจกรรม คือ Part 1 ได้มีการจัดกิจกรรมไปแล้วเมื่อวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2565 ถึง 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ โดยทางวิทยาลัย Singapore Polytechnic (SP) และ Temasek Foundation (TF) Singapore ได้สนับสนุนทุนให้แก่นักศึกษา มจพ. จำนวน 20 ทุน ครอบคลุมบัตรโดยสาร ที่พัก และอาหารตลอดกิจกรรม เข้าร่วมกิจกรรม ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ และได้รับความร่วมมือจากหลากหลายองค์กรภาคอุตสาหกรรมของสิงคโปร์และมหาวิทยาลัยในอาเซียน ได้แก่ Muhammadiyah University of Makassar (UNISMUH) สาธารณรัฐอินโดนีเซียวิทยาลัย Politeknik Negeri Ujung Pandang (PNUP) สาธารณรัฐอินโดนีเซียและมหาวิทยาลัย National University Management (NUM) ราชอาณาจักรกัมพูชา ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม

และ Part 2 มีกำหนดจัดกิจกรรม ณ ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 6 – 17 มีนาคม พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง ภายใต้โครงการสร้างสรรค์นวัตกรรมพัฒนาชุมชน KMUTNB x SP Temasek Foundation Specialists’ Community and Leadership Exchange programme 2023 (KMUTNB x SP TF-SCALE 2023)  ทั้งนี้กิจกรรมมีรูปแบบให้ นักศึกษา มจพ.             ชาวไทย 20 คน อาจารย์ 4 คน และนักศึกษาชาวสิงคโปร์ 20 คน อาจารย์สิงคโปร์ 2 คน ได้มีโอกาสลงพื้นที่ศึกษาวิถีชีวิตชุมชนร่วมกัน เพื่อนำข้อมูลมา สร้างสรรค์นวัตกรรมที่จะพัฒนาชุมชน โดยใช้หลักการ Design Thinking ผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์ ซึ่งโจทย์ในครั้งนี้มุ่งเน้นนวัตกรรมชุมชนด้านเวชศาสตร์ป้องกัน (Preventive healthcare)  โดยได้รับความร่วมมือจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เพื่อเข้าศึกษาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ในพื้นที่จังหวัดระยอง จำนวน 4 แห่ง ได้แก่

  1. รพ.สต.บ้านกระเฉท
  2. รพ.สต.หนองสะพาน
  3. รพ.สต.ชากบก
  4. รพ.สต.บ้านพยูน

มหาวิทยาลัยเชื่อว่ากิจกรรมในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อชุมชน และช่วยในการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพอนามัยของผู้คนในชุมชน ผ่านการคิดค้นนวัตกรรมที่จะนำมาส่งเสริมกับการดำเนินงานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) นอกเหนือไปจากการได้พัฒนาทักษะการคิดเชิงออกแบบแล้ว นักศึกษายังจะได้เรียนรู้การทำงานเป็นทีม การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม การสร้างเครือข่ายและมิตรภาพกับเพื่อนชาวต่างชาติอีกด้วย

 

Facebook Comments

Related post