Digiqole ad

ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผวช. คนใหม่ ชู 10 เรื่องเด่นการวิจัยไทย 2564

 ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผวช. คนใหม่ ชู 10 เรื่องเด่นการวิจัยไทย 2564
Social sharing

Digiqole ad

“ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง” ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติคนใหม่ ชู 10 เรื่องเด่นการวิจัยไทย ปี 2564 จากการขับเคลื่อนและบริหารจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรมของประเทศให้เกิดผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรม อาทิ การวิจัยทางด้านการแพทย์รับมือและป้องกันโควิด-19 การวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมรับมือปัญหาฝุ่น PM2.5 โครงการวิจัยที่มุ่งตอบโจทย์ท้าทายของสังคม การพัฒนาระบบกลางข้อมูลสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ตลอดจนการเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่สาธารณะ และการมอบรางวัลการวิจัยแห่งชาติ

 

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่าสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ภายใต้สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นหน่วยงานขับเคลื่อนและบริหารจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในด้านการวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคม การพัฒนาเชิงพื้นที่ การเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและเกิดผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรม และสำหรับปี พ.ศ.2564 มี 10 เรื่องเด่นการวิจัยไทย ดังนี้

1) ศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา วช. ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวกับนวัตกรรมทางการแพทย์ การวิจัยและการพัฒนา เพื่อสนับสนุนในการแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยใช้ข้อมูลทางวิชาการการวิจัยและนวัตกรรม มีการผลิตข้อมูลและภาพอินโฟกราฟิกสถานการณ์รายวัน ข้อมูลแนะนำประชาชน ข้อมูลวิเคราะห์ทางวิชาการ และรวมรวบรวมผลงานวิจัยและนวัตกรรม COVID-19 เผยแพร่ในสื่อต่าง ๆ

2) ผลงานสนับสนุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมป้องกันโรคโควิด-19 ที่โดดเด่น อาทิ
“ลักษณะทางพันธุกรรมและการกลายพันธุ์ของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ในประเทศไทย” ซึ่งเป็นผลงานการพัฒนาการตรวจวินิจฉัยเพื่อให้สามารถจำแนกเชื้อไวรัสโควิด-19 จากผู้ป่วยที่ติดเชื้อ โดยเฉพาะสายพันธุ์ที่พบในประเทศไทยได้อย่างรวดเร็ว
“ปัญญาประดิษฐ์ในการประเมินการใส่หน้ากากอนามัยของประชาชนเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19” ซึ่งนำระบบปัญญาประดิษฐ์มาใช้ประมวลผลภาพเคลื่อนไหว ในรูปแบบคลิปวีดิทัศน์ที่ได้จากวงจรปิด เพื่อประเมินการใส่หน้ากากอนามัยของประชาชนที่สัญจรในสถานที่ต่าง ๆ
“เครื่องผลิตละอองไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ นวัตกรรมฆ่าเชื้อในห้องและอุปกรณ์ทางการการแพทย์ เพื่อความปลอดภัยจาก COVID-19”  “ระบบบริการตู้อบฆ่าเชื้อไวรัสแบบไฮบริดควบคุมผ่านอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่งสำหรับการให้บริการบริเวณสถานที่สาธารณะ”

3) การมอบผลงานสนับสนุนการวิจัย และนวัตกรรมด้านเวชภัณฑ์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ป้องกันโรคโควิด-19 เพื่อแก้ไขปัญหาและลดผลกระทบจากการขาดแคลนอุปกรณ์
– อุปกรณ์หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ที่ทำจากซิลิโคน ชนิด N99 และหน้ากากป้องกันเชื้อโรคแบบคลุมศีรษะชนิดมีพัดลมพร้อมชุดกรองอากาศ (PAPR) ให้แก่ องค์การเภสัชกรรม และกรุงเทพมหานคร
– นวัตกรรมเครื่องพ่นละอองนาโนน้ำยาฆ่าเชื้อ แก่ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) และนวัตกรรมชุดที่นอนยางพาราเพื่อรับมือกับสถานการณ์ COVID–19 ให้แก่ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 กระทรวงมหาดไทย
– ชุดหน้ากากป้องกันเชื้อโรคแบบคลุมศีรษะพร้อมชุดกรองอากาศประสิทธิภาพสูง (PAPR) เพื่อรับมือกับสถานการณ์ COVID–19 และ อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลเพื่อรับมือกับสถานการณ์ COVID–19 ให้แก่ เครือข่ายโรงพยาบาลกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (UHosNet) กระทรวงสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร และสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

4) วิจัยไทยใช้ได้จริง ผลงานวิจัยของนักวิจัยไทย สามารถนำไปใช้ได้จริงจำนวนมาก ตัวอย่างเช่น ศูนย์ข้อมูลฝุ่น PM 2.5 อย่างครบวงจร, เครื่องมือตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดเล็ก Dustboy, ธนาคารปูม้าทั่วประเทศ, ระบบแพทย์ทางไกลสำหรับการดูแลรักษาโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในผู้สูงอายุ, การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองเพื่อการส่งออก, และเครื่องอบแห้งอินฟราเรดแบบถังหมุนเพื่อการจัดการผลผลิตทางการเกษตร

5) โครงการวิจัยท้าทายไทย การวิจัยมุ่งเป้าขนาดใหญ่เพื่อประชาชน ที่ตอบโจทย์ท้าทายของสังคม อาทิ Zero Waste เป็นโครงการที่อยู่ภายใต้โครงการท้าทายไทย ประเทศไทยไร้ขยะ, ประเทศไทยไร้พยาธิใบไม้ตับ แก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับ และมะเร็งท่อน้ำดีแบบครบวงจร อัตราการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ ลดลงจาก 42.8 % เหลือ 13.4 %, สังคมไทยไร้ความรุนแรง ตอบโจทย์การแก้ไขปัญหาของประเทศ

6) ผลงานวิจัยไทยคว้ารางวัลระดับนานาชาติ ที่สาธารณรัฐเกาหลี ได้รับรางวัลเกียรติยศ (Grand Prize) 1 ผลงาน จากผลงานเรื่อง การพัฒนาเทคโนโลยีความจริงเสมือนผ่านแอปพลิเคชัน เรื่อง นวดแพทย์แผนไทยแบบราชสำนักสำหรับออฟฟิศซินโดรม ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นอกจากนี้ยังได้รับรางวัลเหรียญทอง 2 ผลงาน รางวัลเหรียญเงิน 4 ผลงาน และรางวัลเหรียญทองแดง 2 ผลงาน

7) ข้อมูลสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ซึ่ง วช. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศกลาง ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ระบบเชื่อมโยงข้อมูล วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยได้พัฒนา “ระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (National Research and Innovation Information System : NRIIS)” เพื่อบริหารภาพรวมของการวิจัยและ โครงการวิจัย นักวิจัย แผนงานวิจัย และโครงสร้างพื้นฐานของระบบวิจัย เพื่อเป็นระบบกลางของประเทศ

8) การเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่สาธารณชน โดยการนำเสนอในรูปแบบสารคดีกึ่งวิชาการ ในรูปของ  NRCT News เพื่อเผยแพร่ผ่านสื่อในแขนงต่าง ๆ เพื่อถ่ายทอดและขยายผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมสู่ผู้ใช้ประโยชน์และสาธารณชน และกิจกรรม NRCT Talk ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อสื่อมวลชนได้ทราบถึงบทบาทของ วช. ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยและนวัตกรรม และจะจัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือน

9) ความร่วมมือด้านการวิจัยกับหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งเน้นผู้ใช้ประโยชน์งานวิจัยตั้งแต่ระดับกระทรวง ทบวง กรม ในการผลักดันงานวิจัยให้เป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้ อาทิ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงกลาโหม กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กรมควบคุมมลพิษ กรมการแพทย์ กรมควบคุมโรค การไฟฟ้าฝ่ายผลิต บางจาก

10) การมอบรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ในปี 2564 วช. ได้มอบรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประกอบด้วย รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ จำนวน 7 ท่าน รางวัลผลงานวิจัย จำนวน 42 รางวัล รางวัลวิทยานิพนธ์ และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น จำนวน 56 รางวัล

 

 

 

Facebook Comments


Social sharing

Related post