Digiqole ad

“ดร.วิจักษ์”นั่งนายกฯสินแร่สมัย2

 “ดร.วิจักษ์”นั่งนายกฯสินแร่สมัย2
Social sharing
Digiqole ad

สมาชิกสมาคมสินแร่ฯเอกฉันท์เลือก “ดร.วิจักษ์ พงษ์เภตรา”แห่งเซ้าเทิร์น กรุ๊ป นั่งนายกฯสมัยที่ 2 พร้อมกรรมการชุดเดิมที่กลับมาพร้อมหน้า  เผยนโยบายติดตามร่างกฎหมายที่ยังค้างคาและขยายบทบาทในการแก้ปัญหาแก่มวลสมาชิก

เมื่อวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 ของสมาชิกสมาคมสินแร่และวัสดุก่อสร้าง ณ ห้องประชุมอาคารเภตรา  ถนนรัชดาภิเษก  กรุงเทพฯและผ่านระบบZoom  โดยที่ประชุมใหญ่มีมติเป็นเอกฉันท์เลือก ดร.วิจักษ์ พงษ์เภตรา  ประธานกรรมการบริหารและผู้บริหารกลุ่มธุรกิจเหมืองแร่และท่าเรือ  เซ้าเทิร์นกรุ๊ป ให้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมเป็นสมัยที่ 2  และเลือกคณะกรรมการปี 2566-2568 ประกอบด้วย นายพรสิทธิ์ ด่านวนิช   ดร.สมหวัง  วิทยาปัญญานนท์   นางสาวโชติกา โชติกานนท์   นางสาวพัชรินทร์  เกียรติผดุงกุล  นายนาทสินธุ์  พิมพ์ทนต์  นายหาญพล  เบ็ญจวิทย์วิไล   นางสาวพรรณี  ลิขิตมาศกุล  และนายรัชพันธน์  มีไกรเลิศ

ภายหลังการประชุมใหญ่คณะกรรมการได้มีการหารือกันถึงแผนงานสำคัญสำหรับปี 2566   อาทิ การติดตามความคืบหน้าร่างพระราชบัญญัติ การปฏิรูปที่ดินและคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรม  และการสำรวจกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการทำเหมืองแร่และแนวทางพัฒนา เช่น การทำลายเส้นทางสาธารณะในเขตประทานบัตรเหมืองแร่  เป็นต้น

นอกจากนี้กรรมการยังเสนอให้จัดการเสวนาที่เกี่ยวข้องกับการทำเหมืองแร่ที่ดีและเป็นประโยชน์ต่อสังคม  หรือร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาจัดการสัมมนาใหญ่ประจำปีเพื่อยกระดับสมาคม  รวมไปถึงกิจกรรมเพื่อสนับสนุนภาคการศึกษา  เช่นการมอบทุนวิจัยระดับปริญญาโทกับมหาวิทยาลัยที่มีภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ที่เป็นประโยชน์ต่อวงการเหมืองแร่

ดร.วิจักษ์กล่าวว่ารู้สึกเป็นเกียรติที่สมาชิกมอบความไว้วางใจในการทำหน้าที่ต่อ  ซึ่งจากการหารือร่วมกันคณะกรรมการมีความเห็นพ้องกันว่าสมาคมสินแร่และวัสดุก่อสร้างควรจะขยายบทบาทเพิ่มในการให้บริการช่วยเหลือสมาชิกที่ร้องขอให้ช่วยแก้ปัญหาที่ติดขัดกับส่วนราชการ  เช่นด้านกฎระเบียบ หรือด้านข้อมูล

“ช่วง2ปีที่ผ่านมาสมาคมสินแร่ฯได้จัดกิจกรรมด้านวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อสมาชิก  มีการทำงานร่วมกับส่วนราชการหลายหน่วยงาน   ผลักดันให้มีการแก้ไขกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อผู้ประกอบการ  และเพื่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจจากช่วงวิกฤติโควิด  โดยเฉพาะการปรับปรุงภาพลักษณ์ของผู้ประกอบการเหมืองแร่ให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน  ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาทรัพยากรในประเทศอย่างคุ้มค่าและสร้างสรรค์เพื่อประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของประเทศ” ดร.วิจักษ์กล่าว

Facebook Comments

Related post