Digiqole ad

“ดร.ม.ล.สราลี กิติยากร เป็นประธานพิธีมอบรางวัลโครงการ “เสาอโศกผู้นำศีลธรรม”ประจำปี 2566 !!

 “ดร.ม.ล.สราลี กิติยากร เป็นประธานพิธีมอบรางวัลโครงการ “เสาอโศกผู้นำศีลธรรม”ประจำปี 2566 !!
Social sharing

Digiqole ad

“ดร.ม.ล.สราลี กิติยากร เป็นประธานพิธีมอบรางวัลโครงการ “เสาอโศกผู้นำศีลธรรม”ประจำปี 2566 !!

วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2566 เวลา 14.00 น.ณ พระอุโบสถ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร (ท่าพระจันทร์) เขตพระนคร กรุงเทพฯ ดร.หม่อมหลวงสราลี กิติยากร พระชนิษฐา ในพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีมอบรางวัล”เสาอโศกผู้นำศีลธรรม”ประจำปี 2566

โดยคณะกรรมการคัดสรรบุคคลต้นแบบทางพระพุทธศาสนา ซึ่งมีเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม/เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร และเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธิราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม/เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เป็นประธานกรรมการอำนวยการ ฝ่ายบรรพชิต พระพรหมพระวชิราธิบดี อธิบดีสงฆ์วัดมหาราตุยุวราชรังสฤษฏิ์ ราชวรมหาวิหาร/นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธานกรรมการคัดสรรฯ ฝ่ายบรรพชิต,พลเอก ธงชัย เกื้อสกุล นายกสมาคมฯผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย เป็นประธานกรรมการคัดสรรฯ ฝ่ายคฤหัสถ์ พลเอก สุรชาติ จิตต์แจ้ง อุปนายกสมาคมผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย/ประธานกรรมการจัดงานฯ

สืบเนื่อง สมาคมผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย,วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์, องค์กรเครือข่ายชาวพุทธแห่งประเทศไทย, ศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ในพระสังฆราชปถัมภ์, โครงการคุณธรรม ศีลธรรม นำการศึกษา และมูลนิธิส่งเสริมศีลธรรมสงเคราะห์ ได้ริเริ่มจัดให้มีโครงการ “เสาอโศกผู้นำศีลธรรม”ขึ้นตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งปีนี้ได้จัดให้มีการคัดสรรบุคคล/องค์กร ที่ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ได้ กำหนดไว้ในโครงการฯ เป็นบุคคล/องค์กร ตันแบบทางพระพุทธศาสนา เข้ารับรางวัล “เสาอโศกผู้นำศีลธรรม” ประจำปี 2566

โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เนื่องในโอกาสวันมาฆบูชา เพื่อคัดเลือกบุคคลต้นแบบทางพระพุทธศาสนา ทั้งฝ่ายบรรพชิต และคฤหัสถ์ ที่อุทิศตนทำงานเพื่อพระพุทธศาสนา ในสาขาต่างๆ ตามที่คณะกรรมการจะกำหนด เพื่อประกาศเกียรติคุณยกย่องบุคคลที่ประกอบคุณงามความดี ให้เป็นแบบอย่างของพุทธศาสนิกชนสืบต่อไป และเพื่อเป็นขวัญ กำลังใจ ให้กับบุคคลที่ได้รับการคัดเลือก ที่อุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนามาอย่างต่อเนื่อง

โดยปีนี้ได้คัดเลือกผู้ที่มีผลงานดีเด่น สนับสนุนกิจการทางพระพุทธศาสนาในด้านส่งเสริม เผยแผ่ อุปถัมภ์ คุ้มครอง
พิทักษ์ และปกป้องพระพุทธศาสนาทั้งในและต่างประเทศบุคคลที่ได้รับการกำหนดไว้หลายประเภท อาทิ พระสงฆ์,นักธุรกิจ,นักวิชาการ,นักศึกษา, สื่อสารมวลชน,ข้าราชการ,ศิลปิน, พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพุทธศาสนิกชนทั่วไป คณะกรรมการคัดสรรได้พิจารณาเสร็จสิ้นแล้ว มีบุคคลที่สมควรได้รับรางวัล”เสาอโศกผู้นำศีลธรรม”ในปี 2566 รวมทั้งสิ้น 140 รูป/คน

ทั้งนี้ ขอร่วมแสดงความยินดีกับบุคคลต้นแบบทางพระพุทธศาสนา เข้ารับรางวัล”เสาอโศกผู้นำศีลธรรม”ประจำปี 2566 อาทิ พระครูปลัดภาณวัฒน์ (ดร.สุเทพ )วัดภาษี กรุงเทพฯ แม่ชีฐานิดา บำรุงรส พล.ต.อ.มนตรี ยิ้มแย้ม ที่ปรึกษาพิเศษ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ อ.ดร. สันติ พิเชฐชัยกุล ศิลปินนักปั้นชื่อดัง ฯลฯ รวมทั้ง บุคคลต้นแบบทางพระพุทธศาสนา ทั้งฝ่ายบรรพชิต และคฤหัสถ์ ไม่ว่าจะเป็น พระสงฆ์,นักธุรกิจ,นักวิชาการ, นักศึกษา,สื่อสารมวลชน,ข้าราชการ, ศิลปิน, พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพุทธศาสนิกชนทั่วไป ได้ร่วมเข้ารับรางวัล “เสาอโศกผู้นำศีลธรรม “ประจำปี 2566 เพื่อประกาศเกียรติคุณให้คนรุ่นหลังได้ยึดถือเป็นแบบอย่างที่ดีและเพื่อเชิดชูเกียรติเป็นบุคคลต้นแบบทางพระพุทธศาสนาสืบไป

 

Facebook Comments


Social sharing

Related post