Digiqole ad

“ดร.ประพัทธ์ รัตนอรุณ” รองเลชา กช. เปิดการอบรมครูผู้สอนการบริหารจัดการระหว่างการทำการเรียนการสอน โดยใช้ DLTV เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน

 “ดร.ประพัทธ์ รัตนอรุณ” รองเลชา กช. เปิดการอบรมครูผู้สอนการบริหารจัดการระหว่างการทำการเรียนการสอน โดยใช้ DLTV เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน
Social sharing
Digiqole ad

วันนี้ (24 กรกฎาคม 2566) ดร.ประพัทธ์ รัตนอรุณ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (รองเลขาธิการ กช.) เป็นประธานเปิดการอบรมครูผู้สอนโรงเรียนปลายทางเกี่ยวกับเทคนิคการควบคุม กระตุ้นนักเรียน และการบริหารจัดการระหว่างการทำการเรียนการสอน โดยใช้ DLTV เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน โดยมี นายวิรัช ลิ้มเจริญสุข ผู้อำนวยการกลุ่มงานโรงเรียนนโยบายพิเศษ ดร.สุกรี แวมูซอ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา คณะทำงานโครงการฯ บุคลากร สช.จังหวัดนราธิวาสและจังหวัดยะลา และครูโรงเรียนเอกชนที่ได้รับการสนับสนุนสื่อ และอุปกรณ์สำหรับการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสและจังหวัดยะลาเข้าร่วมพิธีเปิด ณ โรงแรมสยามออเรียนทัล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ดร.ประพัทธ์ รัตนอรุณ กล่าวว่า ตามที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ได้สนับสนุนสื่อและอุปกรณ์สำหรับการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ให้กับโรงเรียน จำนวน 58 โรงเรียน ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563 เพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีบริบทของการจัดการศึกษาที่เป็นลักษณะเฉพาะ ทั้งด้านหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน สถานการณ์ความไม่สงบของพื้นที่ ฯลฯ และปัญหาสำคัญประการหนึ่งของการจัดการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ การขาดแคลนครู ครูผู้สอนไม่ตรงสาขาวิชาเอก ครูผู้สอนไม่ครบชั้นเรียน และคุณภาพของครูผู้สอนด้อยกว่าภูมิภาคอื่น ๆ สาเหตุจากระบบการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในพื้นที่ที่จะเน้นให้บุตรหลานเรียนวิชาอิสลามศึกษามากกว่าวิชาสามัญศึกษา ด้วยเหตุนี้ทำให้ความรู้พื้นฐานของนักเรียนเอกชนในการเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา หรือการเรียนในสายวิชาชีพที่ต้องใช้ความรู้พื้นฐานของวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรือวิชาสามัญทั่วไป น้อยกว่านักเรียนในสังกัดอื่น ๆ หรือภูมิภาคอื่น

สำหรับการจัดการอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเอกชนในพื้นที่ห่างไกล และโรงเรียนที่มีความจำเป็นพิเศษ โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม และเพื่อให้ผู้บริหาร ครูผู้สอน และเจ้าหน้าที่มีความรู้ในการใช้เทคโนโลยี เทคนิคการควบคุมชั้นเรียน การกระตุ้นความสนใจของนักเรียน และสามารถบริหารจัดการชั้นเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) เป็นเครื่องมือสำคัญในการยกระดับการจัดการเรียนการสอนต่อไป ดร.ประพัทธ์ กล่าวทิ้งท้าย

สำหรับการอบรมในครั้งนี้จัดขึ้นเป็นรุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 24 – 25 กรกฎาคม 2566 ณ โรงแรมสยามออเรียนทัล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และมีผู้เข้ารับการอบรมเป็นครูของโรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุนสื่อ และอุปกรณ์สำหรับการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสและจังหวัดยะลา และเจ้าหน้าที่ จำนวนทั้งสิ้น 120 คน

 

Facebook Comments

Related post