Digiqole ad

“ดร.ประพัทธ์” รองเลขาธิการ กช. พบปะพร้อมมอบนโยบายในการประชุมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี !!

 “ดร.ประพัทธ์” รองเลขาธิการ กช. พบปะพร้อมมอบนโยบายในการประชุมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี !!
Social sharing
Digiqole ad

วันนี้ (19 มิถุนายน 2566) เวลา 09.00 น. ดร.ประพัทธ์ รัตนอรุณ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (รองเลขาธิการ กช.) พบปะพร้อมมอบนโยบายในการประชุมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี นายโชคดี ศรัทธากาล ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี นางสาวพรรณา พรหมวิเชียร รองศึกษาธิการจังหวัดสุราษฏร์ธานี ผู้บริหาร บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายวิรัช สาริพัฒน์ ประธาน ปส.กช.จังหวัดสุราษฎร์ธานี และผู้บริหารหรือผู้แทนโรงเรียนเอกชนในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ชั้น 3) อำภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ดร.ประพัทธ์ กล่าวถึงการประชุมในครั้งนี้ว่า ศธจ.สุราษฎร์ธานีได้จัดการประชุมในครั้งนี้ขึ้นเพื่อชี้แจงแนวทางการทำงานของโรงเรียนเอกชนเพื่อการทำงานด้านการจัดการศึกษาเอกชนให้เกิดประสิทธิภาพ และความถูกต้องมากยิ่งขึ้น โดยในส่วนการประชุมในวันนี้ประกอบไปด้วย การดำเนินงานในภารกิจกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน การสมัครเข้ารับรางวัลผลงาน/นวัตกรรมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) การนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาและความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทสู่การปฏิบัติ ประจำปี พ.ศ. 2566 ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี การจัดทำและการรายงานหลักฐานการศึกษาและอื่นๆ การขอรับ – เบิกจ่ายเงินอุดหนุนและแนวทางการดำเนินงานเงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โครงการอาหารเสริม (นม) สวัสดิการครูโรงเรียนเอกชน การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ การขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคลสำหรับนักเรียนในโรงเรียนเอกชน ปีการศึกษา 2566 การขอรับเงินอุดหนุนเป็นค่าอาหารกลางวัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และแนวทางการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยตนได้เน้นย้ำในเรื่องของสวัสดิภาพของนักเรียนต้ังแต่เดินทางเข้าสู่ร้ัวโรงเรียนจนออกจากโรงเรียนถึงบ้านอย่างความปลอดภัยอีกด้วย

 

Facebook Comments

Related post