Digiqole ad

ดร.จอมขวัญ กลับบ้านเกาะ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และคณะอนุกรรมการติดตาม และขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรและสหกรณ์ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดสงขลา

 ดร.จอมขวัญ กลับบ้านเกาะ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และคณะอนุกรรมการติดตาม และขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรและสหกรณ์ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดสงขลา
Social sharing

Digiqole ad

ดร.จอมขวัญ กลับบ้านเกาะ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการติดตาม และขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรและสหกรณ์ ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดสงขลา ครั้งที่1/2567จำนวน 9 ประเด็น โดยมีนายอนุกูล พฤกษานุศักดิ์ ประธานคณะอนุกรรมการฯ จังหวัดสงขลา นางสาวสุนันทา มณี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา คณะอนุกรรมการและเลขานุการ พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการฯ จังหวัดสงขลา เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลาและลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามข้อสั่งการของ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 6 จุด ดังนี้


จุดที่ 1: ติดตามการพัฒนาคลองสำโรง ณ บริเวณคลองสำโรง ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ ประกอบกับคลองสำโรงเป็นคลองที่มีคุณค่าทางวัฒนธรรม ธรรมชาติ ความอุดมสมบูรณ์ต่างๆ และพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์เมืองสงขลาอย่างเป็นรูปธรรม

จุดที่ 2: ติดตามการดำเนินงานศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสัตว์นำชายฝัง หมู่ที่ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นจุดศูนย์รวมกิจกรรมส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนพร้อม ทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวให้มีพื้นที่ รองรับกิจกรรมการท่องเที่ยว

จุดที่3: ติดตามผลการดำเนินงานประเด็นการขออนุญาตใช้เรือประมงที่ผิดกฎหมาย ทำแหล่งอาศัย สัตว์น้ำ/ปะการังเทียมในทะเลอ่าวไทย ณ กลุ่มอนุรักษ์ฟื้นฟู่สัตว์น้ำชายฝั่งบ้านพังสาย-พังเถี๊ยะ หมู่ที่7 ตำบลกระดังงา อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
เพื่อติดตามธนาคารสัตว์น้ำ การเพาะพันธุ์ลูกปูม้าเพื่อปล่อยคืนสู่ทะเลการใช้พลังงานสะอาดระบบโซล่าเซลล์เพื่อประหยัดต้นทุนพลังงาน

จุดที่4: ติดตามผลการดำเนินงานการขุดคลองเรือ ในพื้นที่หมู่ที่ 4-5ตำบลบ่อตรุ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา เพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ในช่วงฤดูน้ำหลาก และเพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำให้กับเกษตรกรในช่วงฤดูแล้ง

จุดที่5 : ติดตามผลการดำเนินงานอ่างเก็บน้ำบ้านแหลมหาด ตำบลเกาะใหญ่ อำเภอกระแสสินธุ์จังหวัดสงขลา เพื่อติดตามความคืบหน้าของโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านแหลมหาด1 กิจกรรมขุดลอกเพิ่มความจุ
จากเดิม179,000 ลบ.ม. เพิ่มขึ้นเป็น27,000ลบ.ม. 2 กิจกรรมปรับปรุงคันกั้นน้ำรอบอ่าง กว้าง 5 เมตร ยาว820เมตร3กิจกรรมท่อส่งน้ำประกอบด้วย (ด) ท่อส่งน้ำสายที่1 ท่อ PVC 250 มม. ยาว 856 เมตร
(2) ท่อส่งน้ำสายที่2 ท่อ PVC 20มม. ยาว 1,578 เมตร (3) ท่อส่งน้ำสายที่ 3 ท่อ PVC 200 มม. ยาว1,665 เมตร รวมทั้งสิ้น4,099เมตร

จุดที่6 : ติดตามงานปรับปรุงคันคลองส่งน้ำคลองพลเอกอาทิตย์กำลังเอก (ถนนลาดยาง คลองพลเอกอาทิตย์กำลังเอก) ตำบลสนามชัย อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา
เพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาเส้นทางสัญจรและการขนส่งสินค้าทางการเกษตร

วรินทร แสงมาก/ข่าวภูมิภาค/รายงาน/094-732-6069

Facebook Comments


Social sharing

Related post