Digiqole ad

ซีพี ออลล์ ร่วมส่งเสริมการศึกษา มอบทุนปี 2565 รวม 10,300 ทุน มูลค่ากว่า 864 ล้านบาท

 ซีพี ออลล์ ร่วมส่งเสริมการศึกษา มอบทุนปี 2565 รวม 10,300 ทุน มูลค่ากว่า 864 ล้านบาท
เพราะการศึกษาคือประตูสู่อนาคตที่ดี ซีพี ออลล์ มุ่งหวังอยากเห็นเด็กและเยาวชนของชาติมีหัวใจที่เปี่ยมด้วยความฝันและมีความหวังอันสดใส จึงมอบโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและได้รับการพัฒนาทักษะที่จำเป็นอย่างเท่าเทียม สำหรับนำไปสร้างฝัน วาดอนาคตที่ต้องการ เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป
Advertisement
นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร บมจ.ซีพี ออลล์ ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่  กล่าวว่า  ซีพี ออลล์ มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพ “คน” ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ จึงได้ก่อตั้งสถาบันการศึกษาเพื่อสังคมขึ้นมา 2 แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ (PAT) และสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) รวมถึงศูนย์การเรียนรู้ปัญญาภิวัฒน์อีกกว่า 20 แห่งทั่วประเทศ โดยมุ่งหวังที่จะพัฒนาเยาวชนไทยให้มีโอกาสในการเข้าศึกษาต่อตามความต้องการ เพื่อนำความรู้ความสามารถกลับมาพัฒนาชุมชน สังคม ประเทศชาติ รวมถึงการประกอบอาชีพในอนาคต ตามปณิธานของซีพี ออลล์ “ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสต่อกัน” โดยในในปี 2565 นี้ ซีพี ออลล์เตรียมมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษา เรียนปัญญาภิวัฒน์ฯ รวมกว่า 10,300 ทุน เป็นมูลค่ากว่า 864 ล้านบาท โดยมอบทุนการศึกษาต่อเนื่องกว่า 17 ปี รวมกว่า 74,100 ทุน เป็นมูลค่ารวมกว่า 6,400 ล้านบาท
  • วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ (PAT) ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2548 โดยจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการด้วยความร่วมมือกับสถานประกอบการ เป็นการเรียนรู้ภาคทฤษฎีควบคู่กับการปฎิบัติงานจริง (Work-based Learning) สร้างองค์ความรู้ด้านธุรกิจแบบองค์รวม แบ่งเป็นหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) 2 สาขา ได้แก่ สาขาธุรกิจค้าปลีก และสาขาไฟฟ้ากำลัง และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) 3 สาขาได้แก่  สาขาธุรกิจค้าปลีก, สาขาเมคคาทรอนิกส์ และสาขาเทคนิควิทยาการนาฬิกา รวมถึงเปิดศูนย์การเรียนรู้ปัญญาภิวัฒน์อีกกว่า 20 แห่งทั่วประเทศ เพื่อเยาวชนสามารถเข้าถึงการศึกษาได้ผ่าน VDO Conference
          โดยปีการศึกษา 2565 ซีพี ออลล์ เตรียมมอบทุนการศึกษาในระดับอาชีวศึกษาให้กับนักเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ (PAT) รวมจำนวนกว่า 7,200 ทุน เป็นมูลค่ากว่า 115 ล้านบาท
  •   สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2550 มีรูปแบบการจัดการเรียน
การสอนที่เรียกว่า Work-based Education ซึ่งเป็นการเชื่อมภาคทฤษฎีควบคู่กับการปฎิบัติ ทั้งหลักสูตรภาษาไทยและนานาชาติ ปัจจุบันเปิดสอนระดับปริญญาตรี 11 คณะวิชา ได้แก่ คณะบริหารธุรกิจ, วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี, ศิลปศาสตร์, นิเทศศาสตร์, วิทยาการจัดการ, เกษตรนวัตและการจัดการ, การจัดการธุรกิจอาหาร, การจัดการการศึกษาเชิงสร้างสรรค์, อุตสาหกรรมเกษตร การจัดการโลจิสติกส์และการคมนาคมขนส่ง และ พยาบาลศาสตร์ รวมถึงระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก ทั้งนี้ในปี 2562 ได้จัดตั้งสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์วิทยาเขตอีอีซี จ.ชลบุรี โดยปีการศึกษา 2565  ซีพี ออลล์ เตรียมมอบทุนการศึกษาในระดับอุดมศึกษาให้กับนักศึกษาสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) รวมจำนวนกว่า 3,100  ทุน รวม 749 ล้านบาท รวมปีการศึกษา 2565 ซีพี ออลล์ เตรียมมอบทุนการศึกษาเรียนปัญญาภิวัฒน์ฯ รวม 10,300 ทุน เป็นเงินกว่า 864 ล้านบาท ซีพี ออลล์ ส่งมอบความรู้ผ่านนวัตกรรมเทคโนโลยีและส่งเสริมการเรียนรู้ในหลากหลายรูปแบบเพื่อเสริมสร้างความสามารถพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนของชาติ รวมทั้งส่งเสริมให้เป็น “คนเก่ง คนดี” ผ่านหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ภาคทฤษฎีควบคู่การปฏิบัติจริงในสถานประกอบการ โดยมีนักเรียน นักศึกษา จบการศึกษารวมแล้วกว่า 40,000 คน  เพื่อเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติต่อไป นายก่อศักดิ์ กล่าวทิ้งท้าย
Advertisement
Facebook Comments

Related post