Digiqole ad

ซีพี ออลล์ ประกาศเจตนารมณ์แสดงพลังแห่งองค์กรธรรมาภิบาล ปี 64 ชูคาถาบรรษัทภิบาล สร้างความเชื่อมั่นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย บนพื้นฐานค่านิยม ‘3 ประโยชน์’

 ซีพี ออลล์ ประกาศเจตนารมณ์แสดงพลังแห่งองค์กรธรรมาภิบาล ปี 64 ชูคาถาบรรษัทภิบาล สร้างความเชื่อมั่นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย บนพื้นฐานค่านิยม ‘3 ประโยชน์’
Advertisement

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารร้านเซเว่น อีเลฟเว่นและเซเว่น เดลิเวอรี่ ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประกาศเจตนารมณ์องค์กรธรรมาภิบาล ปี 64 ชูคาถาบรรษัทภิบาล ซื่อสัตย์  โปร่งใส  ยุติธรรม  คำนึงถึงชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม” เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มทั้งภายในและภายนอกองค์กร บนพื้นฐานค่านิยมเครือเจริญโภคภัณฑ์ ‘3 ประโยชน์‘ ตอบโจทย์ประเทศชาติ ประชาชน และองค์กร

นางสาวลาวัณย์ เตียงหงษากุล ประธานคณะอนุกรรมการบรรษัทภิบาล บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ กล่าวว่า ซีพี ออลล์ ได้กำหนดนโยบายบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) โดยให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี ส่งเสริมการต่อต้านคอร์รัปชัน เป็นแนวทางให้ผู้บริหารและพนักงานในบริษัททุกคนใช้เป็นกรอบในการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด อีกทั้งยังให้ทุกคนยึดมั่นในคาถาบรรษัทภิบาล ซื่อสัตย์ โปร่งใส ยุติธรรม คำนึงถึงชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม เพื่อร่วมกันสร้างค่านิยมในการดำเนินงานที่ปราศจากการคอร์รัปชันให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กร ซึ่งถือเป็นหนึ่งหัวใจสำคัญในการดำเนินธุรกิจของซีพี ออลล์ ตลอดมา

นอกจากนี้ซีพี ออลล์ยังคงมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกมิติ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม เพื่อก้าวไปสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน ภายใต้ปณิธาน “ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้ทุกคน” มาอย่างต่อเนื่องกว่า 30 ปี พร้อมตระหนักถึง 3 ประโยชน์บนพื้นฐานค่านิยมเครือเจริญโภคภัณฑ์ ซึ่งประกอบไปด้วย

  1. ประโยชน์ต่อประเทศชาติยืนหยัดความซื่อสัตย์ถือ ‘ทุจริตคอร์รัปชัน’ เป็นศัตรูในทุกส่วนงาน คำนึงถือผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างสมดุล รวมถึงได้เข้าร่วมกับองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) และเครือข่ายต่างๆ ในการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อแสดงพลังในการป้องกันการทุจริตที่กระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และประเทศชาติ
  2. ประโยชน์ต่อประชาชนการขับเคลื่อนธุรกิจทำให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับพนักงานกว่า 170,000 คนทั่วประเทศและส่งเสริมอาชีพกลุ่มเปราะบาง เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคม นอกจากนี้ยังส่งเสริมผู้ประกอบการ SME จำหน่ายสินค้าผ่านร้านเซเว่น อีเลฟเว่น กว่า 1,000 ราย  รวมทั้งมีการบริหารผลิตภัณฑ์เพื่อส่งเสริมสุขภาพและโภชนาการ เพื่อให้ประชาชนในสังคมเข้าถึงอาหารที่ปลอดภัย มีคุณค่าทางโภชนาการ มีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี
  3. ประโยชน์ต่อองค์กรถือเป็นบทพิสูจน์ความเป็นองค์กรชั้นนำ ในฐานะภาคธุรกิจที่ให้ความสำคัญกับความยั่งยืนในทุกมิติ ปีที่ผ่านมา 2563 ซีพี ออลล์ได้รับการรับรองจากสถาบันชั้นนำระดับประเทศ และระดับโลก ถึง 4 สถาบัน ไม่ว่าจะเป็น ดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์(DJSI) ซึ่งซีพี ออลล์ ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในกลุ่ม World Index ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 (2561-2563) และกลุ่ม Emerging Markets Index ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 (2560-2563) ในกลุ่มอุตสาหกรรม Food & Staples Retailing, ได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิก FTSE4Good Index ในกลุ่ม Food & Drug Retailers ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 (2561-2563) อีกทั้งยังมีคะแนนสูงสุดติด 1 ใน 5 ของบริษัทชั้นนำทั่วโลกในกลุ่มค้าส่งค้าปลีกอาหาร และอุตสาหกรรมการให้บริการผู้บริโภค, สถาบันไทยพัฒน์ คัดเลือกซีพี ออลล์ ให้อยู่ใน Universe ของหลักทรัพย์ ESG 100 กลุ่มบริการ (Services) ต่อเนื่องกันเป็นปีที่ 3 (2561-2563) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งประกาศรายชื่อหุ้นยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำปี 2563 ให้ซีพี ออลล์ เป็นหุ้นยั่งยืน ปีที่ 3 ติดต่อกัน (2561-2563) ในกลุ่มบริการ (Services)

 

ในช่วงที่ผ่านมาซีพี ออลล์ ได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างมากกับการวางมาตรการการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันภายในและภายนอกองค์กรอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2564 นี้ ซีพี ออลล์ ยังคงมุ่งมั่นเดินหน้าประกาศเป็นนโยบายสำคัญขององค์กร เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และจัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรทุกหน่วยงาน ทุกระดับชั้น พร้อมกำหนดแนวทางปฏิบัติต่อคู่ค้าหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทางธุรกิจทุกกลุ่มอย่างชัดเจน ตอกย้ำให้พนักงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกได้รับรู้ถึงช่องทางในการรับแจ้งเบาะแสหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการคอร์รัปชัน รวมทั้งมีการติดตามผลการดำเนินงานของทุกภาคส่วนเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการความยั่งยืนและบรรษัทภิบาลทุกไตรมาส เพื่อดูแลควบคุมนโยบาย ปรับปรุง ให้คำแนะนำต่างๆ ในการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตลอดจนสร้างเครือข่ายผู้นำรุ่นใหม่ด้านธรรมาภิบาล ผ่านรูปแบบกิจกรรมเฟ้นหาสุดยอด Mister & Miss Good Governance เพื่อเป็นเวทีให้คนรุ่นใหม่ได้แสดงออกถึงแนวคิดเรื่องธรรมาภิบาลที่ทันยุค ทันสมัย และให้ผู้ชนะดำรงตำแหน่งเป็น “แอมบาสเดอร์” ส่งเสริมธรรมาภิบาลขององค์กรอย่างยั่งยืน

 

ธรรมาภิบาลนั้น เมื่อทุกคนในองค์กรร่วมกันยึดมั่นปฏิบัติ ตระหนักถึงความซื่อสัตย์ ความโปร่งใส จะทำให้เกิดความสุข ความไว้วางใจและเชื่อใจกันและกัน ทำให้องค์กรนั้นเกิดพลังในการสร้างสรรสิ่งใหม่ๆ ที่ดีต่อสังคม ชุมชน และประเทศชาติ มีแต่ความเจริญตราบใดที่ผู้คนไม่เริ่มทุจริต เห็นแก่ตัว หาผลประโยชน์เข้าตัว ซึ่งจะส่งผลกระทบให้เกิดการกัดกินองค์กร ทำให้เกิดการกัดกร่อน องค์กรเกิดความไม่มั่นคง และในที่สุดพลังขององค์กรก็จะหายไป ดังนั้น ตลอดระยะเวลากว่า 30 ปี ซีพี ออลล์ ดำเนินธุรกิจด้วยความมุ่งมั่นและทุ่มเทนำเสนอสินค้าคุณภาพ และบริการความสะดวกมอบแด่ลูกค้า ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม และมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลเป็นสำคัญ รวมพลังผู้บริหารและพนักงานทุกคน เพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่ความยั่งยืนต่อไป”  นางสาวลาวัณย์ กล่าวทิ้งท้าย

Advertisement
Facebook Comments

ลิงค์สำหรับแชร์: https://bangkok-today.com/78hMf

Related post