Digiqole ad

ซีพี ออลล์จับมือคู่ค้ารวมพลังร่วมต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

 ซีพี ออลล์จับมือคู่ค้ารวมพลังร่วมต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน
Social sharing
Digiqole ad

 

ซีพี ออลล์ ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ ตอกย้ำจุดยืนการดำเนินธุรกิจบนหลักธรรมาภิบาลมาอย่างต่อเนื่อง เดินหน้ายกระดับคู่ค้าตระหนักถึงการดำเนินธุรกิจที่ดี จัดสัมมนาพิเศษ “โครงการแนวร่วมต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย ประจำปี 2564″ พร้อมเชิญชวนร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านคอร์รัปชัน   

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่ม ได้ยึดหลักการดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรมตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจมาตลอดระยะเวลากว่า 30 ปี เพื่อดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มในห่วงโซ่อุปทานให้สามารถเดินไปด้วยกันอย่างมั่นคงและยังยืน ทั้ง ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า ภายใต้กรอบแนวคิดบรรษัทภิบาล “ซื่อสัตย์ โปร่งใส ยุติธรรม คำนึงถึงชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม” และกำหนดให้การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เป็นส่วนหนึ่งของจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

นางลาวัณย์  เตียงหงษากุล ประธานอนุกรรมการ บรรษัทภิบาล บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน)กล่าวว่า หลังจาก ซีพี ออลล์ ได้รับการรับรองเป็นแนวร่วมภาคเอกชนไทยต่อต้านการทุจริต (CAC) ต่อเนื่อง ได้ขยายผลถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านบรรษัทภิบาลสู่คู่ค้าในหลายภาคส่วน ล่าสุดได้จัดสัมมนาพิเศษ “โครงการแนวร่วมต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย ประจำปี 2564” เพื่อให้คู่ค้าในส่วนของผู้รับเหมาก่อสร้างร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการลดปัญหาคอร์รัปชันในภาคธุรกิจ ซึ่งภายในงานมีการบรรยายพิเศษหัวข้อสำคัญที่เป็นประโยชน์กับคู่ค้าอย่างมาก อาทิ บทบาทภาคเอกชนในการต่อต้านการคอร์รัปชัน แนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย เป็นต้น  โดยมุ่งหวังให้คู่ค้ามีระบบการควบคุมภายในองค์กรที่ดี มีความโปร่งใส ลดการทุจริต มีการปฏิบัติตามระเบียบ และกฎหมายอย่างถูกต้อง ก็จะช่วยลดต้นทุนการดำเนินงานให้กับองค์กรด้วย

ด้าน นางจุฑาทิพย์  มโนเย็น เจ้าของบริษัท คอมเรด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด หนึ่งในคู่ค้าในส่วนของผู้รับเหมาก่อสร้างร้านเซเว่น อีเลฟเว่นที่ร่วมสัมมนาครั้งนี้ กล่าวว่า บริษัทได้ปฏิบัติเรื่องการต่อต้านทุจริตอย่างจริงจัง จนได้รับการรับรองเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทย เพื่อการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน สิ่งนี้เป็นเครื่องยืนยันว่าเรามุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส แล้วก็เติบโตอย่างยั่งยืน

ในช่วงที่ผ่านมาซีพี ออลล์ ได้เอาจริงเอาจังและให้ความสำคัญเป็นอย่างมากกับการวางระบบการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นภายในและภายนอกองค์กรอย่างต่อเนื่อง โดยประกาศเป็นนโยบายสำคัญขององค์กรและจัดกิจกรรมตอกย้ำเพื่อกระตุ้นจิตสำนึกของบุคลากร พร้อมทั้งเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร จัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรทุกหน่วยงาน ทุกระดับชั้นเพื่อให้ทุกคนเข้าใจหลักบรรษัทภิบาล ซึ่งในส่วนของคู่ค้า บริษัทได้กำหนดแนวทางปฏิบัติต่อคู่ค้าหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทางธุรกิจทุกกลุ่มอย่างเข้มข้น จัดให้มีช่องทางในการรับแจ้งเบาะแสหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการคอร์รัปชันจากพนักงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก  ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านคอร์รัปชัน เพราะบริษัทเชื่อมั่นว่าหากคู่ค้านำหลักบรรษัทภิบาลมาใช้ในการดำเนินธุรกิจ ก็จะทำให้ธุรกิจของคู่ค้าเติบโตอย่างยั่งยืน ธุรกิจของซีพี ออลล์ ก็จะก้าวไปสู่ความยั่งยืนด้วย

Facebook Comments

Related post