Digiqole ad

ซีพีเอฟ รับถ้วยพระราชทาน สถานประกอบกิจการที่มีระบบบริหารจัดการ ด้านแรงงานยอดเยี่ยม ประจำปี 2564

 ซีพีเอฟ รับถ้วยพระราชทาน สถานประกอบกิจการที่มีระบบบริหารจัดการ ด้านแรงงานยอดเยี่ยม ประจำปี 2564
Social sharing
Digiqole ad
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ โดย ศูนย์ปรับปรุงพันธุกรรมกุ้งปะทิว จังหวัดชุมพร รับถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สถานประกอบกิจการขนาดกลางที่มีระบบบริหารจัดการด้านแรงงานยอดเยี่ยม ประจำปี พ.ศ. 2564 (Thailand Labour Management Excellence Award 2021) โดยมีนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล ณ ห้องประชุม จอมพล ป. พิบูลสงคราม ชั้น 5 กระทรวงแรงงาน
นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวแสดงความยินดีกับสถานประกอบกิจการทั้งสาม และขอให้ดำรงรักษาการดำเนินกิจการด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน
นายสุชาติ กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวงแรงงานได้จัดพิธีมอบรางวัลต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 โดยขอพระราชทานถ้วยรางวัล จำนวน 3 รางวัล จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อมอบให้กับสถานประกอบกิจการขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก ที่ผ่านการคัดเลือกเป็นสถานประกอบกิจการที่มีความมุ่งมั่นในการบริหารแรงงานอย่างเป็นมาตรฐาน ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของลูกจ้าง ครบ 3 ด้าน ประกอบด้วย ด้านมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001) ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน และด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อเป็นเกียรติยศและความภาคภูมิใจร่วมกันของนายจ้างและลูกจ้าง ในสถานประกอบกิจการ ที่ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ใช้แรงงาน และสร้างจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงานให้เกิดขึ้น จนสามารถเป็นต้นแบบให้กับสถานประกอบกิจการอื่นๆ นำไปใช้เป็นแบบอย่างในการพัฒนาองค์กรให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

นายบุญธรรม กังแฮ รองกรรมการผู้จัดการ ซีพีเอฟ กล่าวว่า ศูนย์ปรับปรุงพันธุกรรมกุ้งปะทิว จ.ชุมพร ได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากกระทรวงแรงงาน สะท้อนถึงความมุ่งมั่นขององค์กรในการบริหารจัดการแรงงานในสถานประกอบการตามมาตรฐานแรงงานไทย มรท.8001 (TLS 8001) มาอย่างต่อเนื่อง มีแนวทางปฏิบัติด้านแรงงานสอดคล้องกับมาตรฐานสากล เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้พนักงานทุกคนได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม ทำงานในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย มีความสุขและมั่นคง มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งนี้ ศูนย์ปรับปรุงพันธุกรรมกุ้งปะทิว ได้รับถ้วยรางวัลพระราชทาน สถานประกอบกิจการขนาดกลาง ที่มีระบบบริหารจัดการด้านแรงงานยอดเยี่ยม ประจำปี 2564 ในครั้งนี้ จากการเป็นสถานประกอบกิจการที่มีการบริหารแรงงานอย่างเป็นมาตรฐานครบ 3 ด้าน ประกอบด้วย มาตรฐานแรงงานไทย ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน และด้านความปลอด ได้รับรองมาตรฐานแรงงานไทย มรท. 8001 จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 5 ปี และได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน 14 ปี รวมถึงได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานในปี 2564

Facebook Comments

Related post