Digiqole ad

ซีพีเอฟ-กรมป่าไม้ เปิดพื้นที่ต้อนรับน้องๆ ค่าย SMART-i CAMP ศึกษาระบบนิเวศ “เขาพระยาเดินธง”

 ซีพีเอฟ-กรมป่าไม้  เปิดพื้นที่ต้อนรับน้องๆ ค่าย SMART-i CAMP ศึกษาระบบนิเวศ “เขาพระยาเดินธง”
“โครงการซีพีเอฟ รักษ์นิเวศ ลุ่มน้ำป่าสัก เขาพระยาเดินธง”  ต.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี   ผืนป่าที่เป็นต้นแบบของการอนุรักษ์และฟื้นฟู ภายใต้ความร่วมมือ 3 ประสาน โดยภาครัฐ ชุมชน และบริษัทเอกชน  ประกอบด้วย  กรมป่าไม้  ชุมชนรอบพื้นที่เขาพระยาเดินธง และ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ  ร่วมดำเนินการมาตั้งแต่ปี  2559 ในพื้นที่ป่าต้นน้ำลุ่มน้ำป่าสักพื้นที่ 6,971  ไร่  ซึ่งปัจจุบันได้พลิกฟื้นจากป่าเขาหัวโล้นสู่ผืนป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์  เป็นแหล่งเรียนรู้กระบวนการฟื้นฟูป่าให้กับเด็ก เยาวชน สถานศึกษา และผู้ที่สนใจ
Advertisement
โดยเมื่อเร็วๆนี้ ค่าย SMART-i CAMP  นำเด็กๆ อายุ 6-14 ปี ลงพื้นที่ศึกษาและทำกิจกรรมที่ “โครงการซีพีเอฟ รักษ์นิเวศ ลุ่มน้ำป่าสัก เขาพระยาเดินธง”  โดยมี นายถนอมพงษ์  สังข์ธูป  หัวหน้าโครงการฟื้นฟูสภาพป่าไม้เขาพระยาเดินธง  กรมป่าไม้  และนายอนุชิต   ศรีสุระ คณะทำงานโครงการซีพีเอฟรักษ์นิเวศ ลุ่มน้ำป่าสัก เขาพระยาเดินธง ให้การต้อนรับ และให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการฯ  การเพาะกล้า กระบวนการฟื้นฟูป่า
“นายถนอมพงษ์  สังข์ธูป ” หัวหน้าโครงการฟื้นฟูสภาพป่าไม้เขาพระยาเดินธง กล่าวว่า  ประสบการณ์จากกิจกรรมภาคปฏิบัติที่น้องๆ ค่าย SMART-i CAMP ได้รับ นอกจากเรียนรู้รูปแบบการปลูกป่าในพื้นที่ ซึ่งประกอบด้วย 4 รูปแบบ ตามสภาพของพื้นที่ การฟื้นฟูป่า การเพาะกล้า  เด็กๆยังได้ร่วมกิจกรรมฐานการเรียนรู้  อาทิ  การสร้างฝายชะลอน้ำ  การทำ Seed Ball ที่ถูกตามหลักวิชาการของกรมป่าไม้  กิจกรรมยิง Seed Ball   เดินเทรลศึกษาระบบนิเวศป่าในเวลากลางคืน  ฯลฯ  โดยเด็กๆให้ความสนใจสอบถามเกี่ยวกับเรื่องการปลูกป่า การทำ Seed Ball  และสัตว์ที่เข้ามาอยู่อาศัยในพื้นที่
ด้าน  ” นายศิริภพ  โสมาภา” หรือคุณครูแก๊ป   ผู้ก่อตั้ง  SMART i -Academy   กล่าวว่า   วัตถุประสงค์หลักของการจัดค่าย 7 Habits for teens By SMART-i Camp เป็นการพัฒนาภาวะผู้นำ  เป็นการเปิดโอกาสให้เด็กๆ ได้เรียนรู้จากสิ่งรอบๆตัว รวมถึงทีม Trainer    ครูพี่เลี้ยง เพื่อนๆ  พี่ๆ น้อง ๆในค่าย  เด็กๆได้เรียนรู้จาก การตั้งเป้าหมาย ลงมือทำ ผ่านการลองผิด ลองถูก  ซึ่งกิจกรรมลงพื้นที่ที่เขาพระยาเดินธงในครั้งนี้ เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการจัดค่ายฯ ที่ถือเป็นแบบทดสอบกำลังใจ   เพื่อให้เด็กๆ รู้จักผนึกพลังผสานความต่าง ด้วยการลงมือปฏิบัติจริง  อาทิ กิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำ  ซึ่งเด็กๆต้องช่วยกันยกก้อนหินมาวางเสริมความแข็งแรงของฝาย กิจกรรมเดินเทรลในเวลากลางคืน  ที่สำคัญ คือ กระบวนการถอดบทเรียน ด้วยการชวนเด็กๆคุยเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากบทเรียนที่น่าประทับใจ
สำหรับโครงการซีพีเอฟ รักษ์นิเวศ  ลุ่มน้ำป่าสัก เขาพระยาเดินธง เป็นความร่วมมือ   3 ประสาน โดยภาครัฐ คือ กรมป่าไม้  ชุมชนรอบพื้นที่เขาพระยาเดินธง และซีพีเอฟ  อนุรักษ์ ฟื้นฟู และปลูกป่าเพิ่มเติม บริเวณผืนป่าต้นน้ำลุ่มน้ำป่าสัก ซึ่งดำเนินการไปแล้วรวม 6,971 ไร่ เริ่มต้นโครงการเมื่อปี  2559  ปัจจุบันเข้าสู่ระยะที่สอง (ปี 2564-2568) เป็นผืนป่าต้นแบบให้กับผืนป่าอื่นๆของประเทศ   จากความสำเร็จในการปลูกป่า 4 รูปแบบ ตามความเหมาะสมของพื้นที่    ต่อยอดจากการอนุรักษ์และฟื้นฟูผืนป่า ให้เป็นห้องเรียนธรรมชาติให้กับเด็ก เยาวชน ประชาชนที่สนใจ และหน่วยงานต่างๆ สามารถเข้ามาเรียนรู้กระบวนการฟื้นฟูป่า และสร้างความตระหนักถึงคุณค่าของความหลากหลายทางชีวภาพและความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่า
นอกจากนี้  เพื่อตอบโจทย์ความยั่งยืนของโครงการ และสอดรับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDGs) บริษัทฯ ต่อยอดสู่การสร้างความมั่นคงทางอาหาร สนับสนุนกิจกรรมของชุมชน คือ  โครงการปลูกผักวิถีธรรมชาติ ส่งเสริมชุมชนปลูกผักปลอดสารเคมี และจัดตั้งธนาคารเมล็ดพันธุ์ตามภูมิปัญญาชุมชน  และโครงการปล่อยปลาลงเขื่อน  คนในชุมชนผลิตอาหารปลอดภัยไว้บริโภค สร้างความมั่นคงทางอาหาร สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน และสนับสนุนการอยู่ร่วมกับป่าอย่างยั่งยืน
Advertisement
Facebook Comments

Related post