Digiqole ad

ซอนต้า ประเทศไทย ลงนาม ความร่วมมือ กับ โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ครั้งประวัติศาสตร์ ในรอบ 50 ปี

 ซอนต้า ประเทศไทย ลงนาม ความร่วมมือ กับ โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ครั้งประวัติศาสตร์ ในรอบ 50 ปี
Social sharing
Digiqole ad

ดร. สร้อยเพชร เรศานนท์  ผู้อำนวยการ ซอนต้า ประเทศไทย  (ภูมิภาค 17 เขต 6 ) นำคณะผู้บริหาร ดร. ลาลีวรรณ กาญจนจารี ชวาลี โอสถานุเคราะห์ วีณา ศรีสรรพางค์  ต้อนรับ  โลวิต้า รามกุตตี รองผู้อำนวยการโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ประจำประเทศไทย พร้อมลงนาม ความร่วมมือ กับ โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ครั้งประวัติศาสตร์ ในรอบ 50 ปี  เพื่อส่งเสริมเกษตรกรสตรี ในประเทศไทย ช่วงการระบาดไวรัสโควิด-19! โดยทุนจากรัฐบาลประเทศญี่ปุ่น นำร่องในจังหวัดราชบุรีเป็นที่แรก  ณ สํานักงานตลาดศรีเมือง จังหวัดราชบุรี

ซอนต้าสากล เป็นองค์กรระหว่างประเทศที่ให้บริการด้านสาธารณกุศล แต่ไม่มีฐานะเป็นหน่วยงานราชการ (Non Government Organization หรือ NGO) มุ่งเน้นยกระดับสถานภาพของสตรี โดยมีบทบาท เพื่อปรับปรุงสถานภาพของสตรีในด้านการศึกษา กฎหมาย การเมือง เศรษฐกิจ และอาชีพ และสนับสนุนในภาคธุรกิจและอาชีพต่าง ๆ มีมาตรฐานทางจริยธรรม โดยร่วมมือกับสตรีนักบริหารเพื่อให้บรรลุอุดมการณ์ในการให้บริการแก่สังคม

 

ล่าสุด ซอนต้า  ประเทศไทย ได้เล็งเห็นผลของปัญหาที่เกิดจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ทำให้ประเทศไทยที่มีอาหารการกินอุดมสมบูรณ์ ตกอยู่ในภาวะสุ่มเสี่ยงต่อการบริโภค จึงต้องการสร้างความมั่นคงทางอาหารให้แก่กลุ่มเกษตรกรสตรี ที่จังหวัดราชบุรี ซึ่งในการสร้างความมั่นคงทางอาหารนั้น ก่อเกิดเป็นโครงการ ส่งเสริมความเข้มแข็งแก่กลุ่มเกษตรกรสตรีเพื่อความมั่นคงของอาหาร ในช่วงการระบาดไวรัสโควิด -19 ระหว่าง ปี 2020 – 2021 ที่จังหวัดราชบุรี โดยได้ความร่วมมือกันระหว่าง ซอนต้า ประเทศไทย และ โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ประเทศไทย กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย และสโมสรซอนต้าราชบุรี ด้วยการสนับสนุนด้านทุนจากรัฐบาลประเทศญี่ปุ่น มุ่งเน้นสร้างทั้งความรู้ความเข้าใจและการอบรม

ราชบุรี แหล่งอาหารปลอดภัยและยั่งยืน เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจความสําคัญของโครงการและการเป็นเกษตรกรสตรีที่สําคัญในการผลิตผลิตผลทางการเกษตรอินทรีย์ที่ ปลอดภัยและยั่งยืนให้แก่ผู้บริโภค โดยเฉพาะในช่วงการระบาดไวรัสโควิด-19 ผ่านกลุ่มเกษตรกรสตรี 3 กลุ่ม (110 คน) 1) จาก ตำบลเกาะศาลพระ อำเภอวัดเพลง 43 คน, ตำบลน้ำพุ อำเภอเมือง 32 คน และ ตำบลดอนแร่ อำเภอเมือง 35 คน เพื่อระดมความคิดในการถนอมและแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตร ให้เก็บรักษาได้นานหรือแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าการตลาด โดยเป้าหมายให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมระดมความคิด เพื่อฝากการใช้อุปกรณ์เครื่องมือ และหาแนวทางในการคิดผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อกลุ่ม กลุ่มละ 1 ผลิตภัณฑ์ใหม่

ซอนเชี่ยน ดร. สร้อยเพชร เรศานนท์ ผู้อํานวยการ  ซอนต้า ประเทศไทย ภูมิภาค 17 เขต 6 กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของโครงการว่า “เป็นบทบาทของซอนต้าสากล ที่มีอย่างต่อเนื่อง ในการที่จะช่วยเหลือยกระดับสถานภาพความเป็นอยู่ของสตรีให้ยั่งยืน โดยเฉพาะช่วงนี้ที่กำลังมีการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งแก่กลุ่มเกษตรกรสตรีเพื่อความมั่นคงของอาหาร จะให้ความรู้ ความเข้าใจ และเกิดการนำไปใช้ที่ดี  โดยจะมีการอบรมแนวความคิดให้เกษตรกรสตรี เพื่อเพิ่มศักยภาพความเป็นผู้นําเกษตรกรสตรีออนไลน์ การอบรมวินัยทางการเงินเพื่อการออมในอนาคต และการช่วยแก้ปัญหาหนี้สินครัวเรือน พร้อมมอบสิ่งของอุปโภค – บริโภค ที่จําเป็นในการป้องกันการระบาดของไวรัส COVID -19 และมอบเมล็ดพันธุ์ ต้นกล้า ผัก สมุนไพร พืชสวนครัว ให้กับ 100 เกษตรกรสตรี ที่เข้าร่วมโครงการ”

มร. ฟูมิฮิโกะ โกโตะ ที่ปรึกษาและรองผู้อํานวยการประเทศญี่ปุ่น ประจําคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมของเอเซียและแปซิฟิกแห่งสหประชาชาติ (ESCAP) ณ สถานทูตญี่ปุ่น ประเทศไทย กล่าวถึงการสนับสนุนด้านทุนว่า “เป็นความยินดีอย่างยิ่งที่ทางรัฐบาลญี่ปุ่นได้ให้การสนับสนุน เพื่อให้โครงการดำเนินไปได้ตามนโยบายความตั้งใจในการ ส่งเสริมความเข้มแข็งแก่กลุ่มเกษตรกรสตรีเพื่อความมั่นคงของอาหาร ผ่านการอบอรมความรู้ความเข้าใจ เพื่อฝ่าฟันให้รอดพ้นในช่วงสถานการณ์ของการระบาดของไวรัส COVID -19 และเพื่อให้เกิดความปลอดภัยที่ยั่งยืน”

โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งแก่กลุ่มเกษตรกรสตรีเพื่อความมั่นคงของอาหาร ในช่วงการระบาดไวรัสโควิด -19 ระหว่าง ปี 2020 – 2021 ที่จังหวัดราชบุรี จะดำเนินกิจกรรมและแผนงานโดยสังเขป คือ สํารวจเกษตรกรสตรีในชุมชนเป้าหมาย (Collection database of participants), รับ / กรอก และวิเคราะห์แบบสอบถามเกษตรกรสตรีเข้าร่วมโครงการ (Survey questionnaire and dataanalysis), มอบเครื่องอุปโภค-บริโภคสําหรับใช้ในช่วงการระบาดโควิด-19  (Providing relief goods and basicnecessities), ส่งมอบเมล็ดพันธุ์ พืชผักสมุนไพรสวนครัว และต้นกล้าผลไม้ที่ต้องการ (Supplying quality vegetable seeds fruittrees needed), เปิดโครงการและบรรยายอบรมอาหารปลอดภัยและยั่งยืน (Project opening ceremony ; Training/workshop on food security and sustainability), อบรมการใช้เครื่องอบลมร้อน เครื่องกวนแป้ง/ผลไม้ และเครื่องบรรจุสูญญากาศ ความคิดผลิตภัณฑ์ใหม่ (Training/workshop on tools and equipment forpreserving products; fruit mixer, air-dried machine, vacuum pack and new products), ส่งมอบเครื่องอบลมร้อน เครื่องกวนผลไม้และเครื่องบรรจุภัณฑ์สุญญากาศ (Supplying vegetable air-dried machine, fruit mixers and vacuum pack tools) , มอบอุปกรณ์การทําปุ๋ยหมักอินทรีย์ (Supplying toolkits for natural fertilizerproduction), Supplying mushroom plants and toolkits (มอบโรงเรือนเพาะเห็ดและมอบเชื้อเห็ด 1 โรง), การอบรมผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป การถนอมอาหารและแนวความคิด / ผลิตภัณฑ์ใหม่ (Training on preserving agricultural products (New Products), การอบรมศักยภาพความเป็นผู้นําเกษตรกรสตรีออนไลน์ (Training on women in agriculture empowerment and leadership online), การอบรมวินัยทางการเงินเพื่อการออมในอนาคตและการช่วยแก้ปัญหาหนี้สินครัวเรือน (for future saving and solving family debts)

โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งแก่กลุ่มเกษตรกรสตรีเพื่อความมั่นคงของอาหาร ในช่วงการระบาดไวรัสโควิด –19 ระหว่าง ปี 2020 – 2021 ที่จังหวัดราชบุรี  จึงเป็นอีกหนึ่งกิจกรรม ที่จะได้ดูแลและยกระดับความเป็นอยู่ ความปลอดภัยและความยั่งยืนของกลุ่มสตรี

ข้อมูลกิจกรรม การดำเนินงาน  ซอนต้าสากล และ ซอนต้า ประเทศไทย สามารถ คลิกเข้าไปได้ที่ https://www.facebook.com/Zonta-International-District-17- Area-6-982098088487981/

Facebook Comments

Related post