Digiqole ad

“ชาเม่” จับมือสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ ร่วมวิจัย พัฒนา-ทดสอบประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เครื่องสำอาง

 “ชาเม่” จับมือสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ ร่วมวิจัย พัฒนา-ทดสอบประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เครื่องสำอาง
Social sharing
Digiqole ad

เมื่อเร็วๆนี้ นายสายันต์   ตันพานิช   รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  (วว.)  กระทรวงการอุดมศึกษา   วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม   (อว.)  นางสาวนันท์ฐณิชา  ศิริปรีดาวัชร์  ประธานบริหารบริษัทชาร์มมิ่งเวิลด์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ภายใต้แบรนด์สินค้าเพื่อสุขภาพและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารภายใต้แบรนด์ชาเม่ อาทิ ชาเม่คอลลาเจนพลัส,คริสตันคอลลาเจน,ซายเอสพลัส,วันเดย์ไฟเบอร์ ฯลฯ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วย “การวิจัย พัฒนา และการทดสอบประสิทธิภาพในผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และเครื่องสำอาง”  ระยะเวลาดำเนินงาน  3  ปี    โดยมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานร่วมกัน เพื่อการวิจัยและพัฒนาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพเพื่อประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและเครื่องสำอาง  การทดสอบประสิทธิภาพระดับห้องปฏิบัติการ และ ระดับคลินิก รวมทั้งร่วมขอทุนวิจัย  เพื่อส่งเสริมการลงทุนด้านการวิจัยและนวัตกรรม  และการเป็นที่ปรึกษางานวิจัย และข้อมูลเชิงวิชาการ โอกาสนี้คณะผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เยี่ยมชมการดำเนินงาน ศูนย์นวัตกรรมผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์เพื่ออุตสาหกรรม (ICPIM) และศูนย์ความเป็นเลิศด้านสาหร่าย วว. (ALEC) ณ อาคาร Admin วว. เทคโนธานี คลองห้า จังหวัดปทุมธานี

นายสายันต์ ตันพานิช รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กล่าวว่า  ความร่วมมือในครั้งนี้นับเป็นเรื่องดีที่ได้ดำเนินงานร่วมกับภาคเอกชน เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้ยั่งยืน   ซึ่งเป็นไปตามทิศทางและการพัฒนาประเทศตามนโยบายของรัฐบาล ที่มุ่งเน้นการพัฒนาประเทศไทยด้วยนวัตกรรมและการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  ผ่านกระบวนการด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา เพื่อให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันด้านราคาและลดต้นทุน รวมทั้งเติบโตได้โดยใช้องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) เป็นพื้นฐานสำคัญ โดยมีแนวทางการพัฒนา คือ เร่งส่งเสริมให้เกิดสังคมนวัตกรรม โดยเสริมสร้างนวัตกรรมภาคธุรกิจ พัฒนานวัตกรรมภาครัฐและภาคสังคม ตลอดจนผลักดันงานวิจัยเพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายที่สำคัญของ วว. ในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภายใต้กระทรวง อว. ดำเนินงานด้านการวิจัย พัฒนา วิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบ

รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีทั้งเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม   ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจสังคมนวัตกรรม และขีดความสามารถในการแข่งขันไปใช้ในการสนับสนุน ส่งเสริม และร่วมดำเนินการกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเชิงบูรณาการ ตลอดจนมีการพัฒนาเครือข่ายในการการพัฒนางาน วทน. อย่างเป็นระบบ เพื่อการแก้ไขปัญหาของภาคเศรษฐกิจและสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ

ทางด้านนางสาวนันท์ฐณิชา  ศิริปรีดาวัชร์  ประธานบริหารบริษัทชาร์มมิ่งเวิลด์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  กล่าวว่า ตลอดระยะเวลาที่การดำเนินงานของชาเม่ 10 ปีที่ผ่านมา ได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมใหม่ๆออกมาตอบโจทย์ผู้บริโภคในกลุ่มสินค้าเพื่อสุขภาพและความงามมาโดยตลอด และได้ติดตามการดำเนินงานของ วว. มาอย่างอย่างต่อเนื่อง มีความสนใจในผลงานวิจัย การให้บริการที่มีคุณภาพของ วว. ทั้งนี้ในอนาคตจะมีหลายๆโครงการที่จะทำและเชื่อว่าจะมีได้มีการวางแผนหารือเพื่อทำงานร่วมกันอย่างแน่นอน เนื่องจากมีแนวทางการดำเนินงานที่สอดคล้องกัน โดยเฉพาะการให้ความสำคัญกับสารออกฤทธิ์ของสารสกัดสู่การพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์เป็นประโยชน์ผู้บริโภค ซึ่งในปัจจุบันจะให้ความสำคัญกับที่มาที่ไปของส่วนประกอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ซึ่ง วว. มีความพร้อมและมีผลงาน เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ซึ่งการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างชาเม่กับสถาบันวิจัยฯในครั้งนี้นั้น ถือเป็นโอกาสที่ดีในความร่วมมือที่จะพัฒนาสินค้าภายใต้แบรนด์ชาเม่ ซึ่งจะทำให้เกิดความเชื่อมั่น ในผลิตภัณฑ์ของชาเม่และผู้บริโภคจะได้รับประโยชน์จากประสิทธิภาพที่ดีจากผลิตภัณฑ์ของชาเม่ขึ้นไปอีกแน่นอน

 

 

 

 

Facebook Comments

Related post