Digiqole ad

ชาวสวนปาล์มน้ำมัน “มะกอกเหนือ” พลิกชีวิต ด้วยหลักบริหารเกษตรแปลงใหญ่ โดดเด่น ทั้งเทคนิคลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต แถมจัดการตลาดได้เอง 100%

 ชาวสวนปาล์มน้ำมัน “มะกอกเหนือ” พลิกชีวิต ด้วยหลักบริหารเกษตรแปลงใหญ่ โดดเด่น ทั้งเทคนิคลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต แถมจัดการตลาดได้เอง 100%
Social sharing
Digiqole ad

นายสมนึก คงชู เกษตรจังหวัดพัทลุง เปิดเผยว่า ปาล์มน้ำมัน เป็นหนึ่งในพืชเศรษฐกิจที่กรมส่งเสริมการเกษตร ได้ปรับโครงการสร้างให้เกิดการผลิตในรูปแบบระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ด้วยส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูก มีความเข้มแข็ง สามารถลดต้นทุนการผลิต มีผลผลิตต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ผลผลิตมีคุณภาพได้ มาตรฐาน และสอดคล้องกับความต้องการของตลาด ตามนโยบายของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อีกทั้งกรมส่งเสริมการเกษตรยังได้มีการต่อยอดความสำเร็จของแปลงใหญ่ปาล์มน้ำมันในพื้นที่ส่งเสริม ให้เข้าร่วมโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ซึ่งแปลงใหญ่ปาล์มน้ำมันตำบลมะกอกเหนือ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง คือหนึ่งในความสำเร็จของการขยายผล จนเกิดการพัฒนาขีดความสามารถ สามารถเป็นต้นแบบความสำเร็จได้อย่างครบทุกด้าน โดยมีผลการจัดชั้นคุณภาพ A

จากการเข้าไปส่งเสริมพัฒนาของสำนักงานเกษตรอำเภอควนขนุน และสำนักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง ได้ทำให้แปลงใหญ่ปาล์มน้ำมันตำบลมะกอกเหนือ มีผลงานการพัฒนาที่โดดเด่นทั้งด้านลดต้นทุนการผลิต อย่างเช่น การลดต้นทุนค่าปุ๋ยเคมี ด้วยการใช้วิธีการจัดซื้อในราคาที่ต่ำกว่าท้องตลาดมาจำหน่ายให้กับสมาชิก อีกทั้งยังส่งเสริมให้มีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ขึ้นใช้เอง ด้วยการย่อยทางปาล์มน้ำมันให้เป็นวัสดุใช้ทำปุ๋ยหมัก และส่งเสริมเลี้ยงแหนแดงในร่องสวนเพื่อเพิ่มธาตุไนโตรเจน อันเป็นการลดต้นทุนการผลิต ส่วนด้านการบริหารจัดการ แปลงใหญ่แห่งนี้ได้มีการจัดการด้านการวางแผนการผลิตร่วมกัน ด้วยการแบ่งกลุ่มย่อยของสมาชิกตามสภาพพื้นที่ออกเป็น 4 กลุ่มย่อย เพื่อให้มีการบริหารจัดการสะดวก และสมาชิกแต่ละกลุ่มย่อยสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ง่ายขึ้นเกษตรจังหวัดพัทลุง กล่าว

นายสมนึก กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ในด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต แปลงใหญ่ปาล์มน้ำมันตำบลมะกอกเหนือ สามารถเพิ่มผลผลิตปาล์มน้ำมันให้เพิ่มสูงขึ้นได้อย่างชัดเจน อันเป็นผลจากที่เกษตรกรให้ความสนใจในการบริหารจัดการสวน ผลผลิตเฉลี่ยจากเดิม 3,000 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี เพิ่มเป็น 3,900 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี โดยเป็นผลผลิตที่เพิ่มแบบเน้นการพัฒนาด้านคุณภาพตามกติกาที่กำหนด เช่น การให้สมาชิกทุกคนเน้นตัดปาล์มสุกเท่านั้น รวมถึงต้องได้รับรองมาตรฐาน GAP และขณะนี้กำลังดำเนินการเพื่อให้ได้มาตรฐานการผลิตปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืนมาตรฐาน (RSPO) สำหรับในด้านการตลาด สามารถจัดการได้อย่าง 100% โดยได้ตกลงกับบริษัทที่รับซื้อปาล์มน้ำมัน ด้วยรับซื้อปาล์มน้ำมันของสมาชิกแปลงใหญ่ราคาสูงกว่าท้องตลาด 0.20 บาทต่อกิโลกรัม เหตุเพราะสมาชิกแปลงใหญ่มีตัดปาล์มสุกและได้คุณภาพตรงตามที่บริษัทต้องการ

ขณะที่ นายสมเกียรติ ทองพันธ์ ประธานกลุ่มแปลงใหญ่ กล่าวว่า แปลงใหญ่ปาล์มน้ำมันตำบลมะกอกเหนือ ตั้งอยู่เลขที่ 27 หมู่ที่ 2 ตำบลมะกอกเหนือ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง โทร. 08-1698-8092 ปัจจุบันมีสมาชิก 40 ราย พื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันเกือบ 500 ไร่ โดยตลอดช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา กรมส่งเสริมการเกษตร และหน่วยงานในสังกัด ถือว่า มีบทบาทสำคัญที่ทำให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จนทำให้แปลงใหญ่ปาล์มน้ำมันตำบลมะกอกเหนือ สามารถลดต้นทุนการผลิตปาล์มน้ำมันได้ประมาณ 22% เพิ่มผลผลิตได้ 30% และสมาชิกกลุ่มสามารถเพิ่มคุณภาพผลผลิตและจัดการตลาดได้ 100%

แต่ก่อนนี้เกษตรกรจะปลูกปาล์มน้ำมันกันแบบต่างคนต่างทำ และขาดความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการสวน รวมถึงการต้องซื้อปัจจัยการผลิต อย่างปุ๋ย ยา ในราคาที่สูง แต่พอมีการเข้ามส่งเสริมใหเป็นเกษตรแปลงใหญ่ ทุกอย่างเปลี่ยนไปพลิกชีวิตเกษตรกร วันนี้สมาชิกทุกคนต่างมีความรู้ที่เจ้าหน้าที่เกษตรมาอบรบให้ ทำให้สามารถพัฒนาสวนปาล์มของตนเองให้ดีขึ้น ผลผลิตมีคุณภาพ จนลานรับซื้อต่างแย่งกัน โดยล่าสุดสามารถจำหน่ายได้ถึงราคากิโลกรัมละ 9.50 บาท ขณะที่ต้นทุนการผลิตลดลงเพราะมีการรวมกันซื้อ โดยส่วนตัวแล้วเห็นว่า เกษตรแปลงใหญ่เป็นโครงการที่ดีมาก มีแต่ให้กับเกษตรกรทุกอย่างเลยครับนายสมเกียรติ กล่าว

นายสมเกียรติ กล่าวต่อไปอีกว่า สำหรับโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ถือว่าเป็นโครงการที่ช่วยต่อยอดทำให้เกิดการพัฒนาด้วยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมตรงกับความต้องการของคณะกรรมการ และสมาชิก เพราะเรามุ่งเน้นการบริหารจัดการกลุ่มให้มีความเข้มแข็ง  

การได้รับอนุมัติงบประมาณตามโครงการที่ได้ยื่นเสนอ เมื่อช่วงปลายปี 2564 ที่ผ่านมา ถือว่าสร้างประโยชน์อย่างมาก เพราะงบประมาณจำนวน 2,999,900 บาท ได้นำไปจัดซื้อเครื่องจักรกลทางการเกษตรต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นรถแทรกเตอร์ โดรน เครื่องสูบน้ำ เครื่องตัดหญ้า และอื่น ๆ มาให้บริการกับสมาชิกในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาด ทำให้เกิดการลดต้นทุนการผลิต อีกทั้งเกิดธุรกิจให้บริการทั้งกับสมาชิกและบุคคลทั่วไปอีกด้วย ช่วยสร้างรายได้ให้กับกลุ่มและสมาชิกแปลงใหญ่เพิ่มขึ้นนายสมเกียรติ กล่าวในที่สุด

 

 

Facebook Comments

Related post