Digiqole ad

ชวนรู้จัก แพลตฟอร์มการเรียนรู้แห่งอนาคต KMITL Masterclass ทลายทุกข้อจำกัด อยู่ที่ไหนก็เรียนได้

 ชวนรู้จัก แพลตฟอร์มการเรียนรู้แห่งอนาคต KMITL Masterclass ทลายทุกข้อจำกัด อยู่ที่ไหนก็เรียนได้

Learning Education Ideas Insight Intelligence Study Concept

ตลาดแรงงานในยุคปัจจุบันกำลังถูกท้าทายอย่างหนัก ทั้งจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค    โควิด-19 คนในวัยแรงงานมากมายได้รับผลกระทบจากการเลิกกิจการหรือเลิกจ้างงาน ต้องเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ เพื่อใช้ประกอบอาชีพที่ไม่เคยทำมาก่อน ในขณะที่นักศึกษาจบใหม่ต้องเผชิญกับการแข่งขันที่สูงขึ้น ความรู้หรือทักษะที่ได้จากการเรียนในรั้วมหาวิทยาลัยอาจไม่เพียงพอในการเข้าสู่โลกของการทำงานอีกต่อไป ตลอดจนการคุกคามโดยเทคโนโลยีดิสรัปชัน ที่ผลักดันให้แรงงานในทุกช่วงวัยต้องเร่งพัฒนาตนเองแข่งขันกับการนำเทคโนโลยีมาใช้ทดแทนมนุษย์ ปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ เป็นที่มาให้ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) จัดทำ “KMITL Masterclass” แพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อช่วยให้คนไทยได้มีพื้นที่การเรียนรู้ เพื่อยกระดับทักษะเดิมให้สอดคล้องกับตลาดแรงงานในปัจจุบัน (Upskill) รวมถึงสร้างทักษะใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต (Reskill)

Woman touching a smart technology holographic interface

KMITL Masterclass ทลายทุกข้อจำกัดการเรียนรู้ เพราะเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไป ทุกช่วงวัย ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนเวลาไหนก็ได้ที่สะดวก ไม่จำเป็นต้องเข้าห้องเรียน แต่เรียนรู้ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ในรูปแบบวิดีโอ เมื่อเรียนจบคอร์ส ทำแบบทดสอบออนไลน์ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้สามารถรับใบประกาศนียบัตรต่อยอดใช้กับการทำงานได้ทันทีกว่า 60 คอร์ส โดยวันนี้จะพาไปทำความรู้จักกับ 9 คอร์สพิเศษที่เปิดให้ผู้เรียนสามารถเก็บเป็นหน่วยกิตสะสมในรูปแบบธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank) สำหรับศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี รายวิชาศึกษาทั่วไป (General Education) มีรายละเอียดดังนี้

 1. ยืดอายุต้นไม้แสนรักให้ยืนยาวด้วยคอร์ส Tree Doctor (หมอต้นไม้) ศึกษาคุณค่าของต้นไม้กับการอยู่ร่วมกันระหว่างมนุษย์กับต้นไม้ วิธีการดูแล อนุรักษ์ต้นไม้ การลงพื้นที่สำรวจต้นไม้

 1. ใครๆ ก็ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ได้ด้วยคอร์ส
  Advertisement
  Smart Tips for Beginning Investor (มือใหม่ (หัด) เล่นหุ้น) ศึกษาความรู้เบื้องต้นและหลักการเกี่ยวกับการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ การวางแผนทางการเงิน ขั้นตอนการลงทุนและการบริหารพอร์ตการลงทุน

 1. เริ่มต้นทำธุรกิจได้แบบมืออาชีพด้วยคอร์ส Modern Entrepreneur (ผู้ประกอบการสมัยใหม่) ศึกษาความรู้รอบด้านเกี่ยวกับ ธุรกิจ การจัดตั้งธุรกิจ องค์ประกอบของการแผนวางธุรกิจ กุลยุทธ์ในการดำเนินการธุรกิจ การสร้างความแตกต่าง การตอบสนองความต้องการของลูกค้า

 1. รู้ข้อกฎหมายไว้ ใช้ประโยชน์เชิงธุรกิจด้วยคอร์ส Law for Entrepreneurs (กฎหมายสำหรับผู้ประกอบการ ) ศึกษาแนวทางการจัดการ ด้านภาษี หลักการในการจัดทำสัญญาประเภทต่างๆ สัญญาซื้อขาย สัญญาเช่า สัญญาจ้างแรงงาน สิทธิประโยชน์ตามกฎหมายธุรกิจของ SMES

 1. เปลี่ยนลุคธรรมดาให้ดูสมาร์ตขึ้นด้วยคอร์ส Power of Personality (พลังแห่งบุคลิกภาพ) ศึกษาทฤษฎีบุคลิกภาพ การพัฒนาบุคลิกภาพ ตามกาลเทศะ การพูดในโอกาสต่างๆ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับมารยาท การเสริมสร้างมนุษยสัมพันธ์ ศิลปะการแต่งกาย การแก้ไขข้อบกพร่องทางร่างกายเพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพ

 1. เรียนรู้การอยู่ร่วมกันแม้ต่างวัยด้วยคอร์ส Active Aging (สังคมสูงวัยเชิงรุก) ศึกษาเตรียมตัวสำหรับคนต่างรุ่นในการเข้าสู่วัยสูงอายุ เข้าใจแนวคิดสูงวัยเชิงรุก (Active Aging) เพื่อให้ผู้สูงอายุ และคนต่างรุ่นได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขท่ามกลางสังคมสูงวัย

 1. สร้างสรรค์สื่อออนไลน์เพื่อสร้างรายได้ด้วยคอร์ส Digital Media Production (การผลิตสื่อดิจิทัล) ฝึกทักษะในการผลิตสื่อดิจิทัลโดยเน้นการสร้างไอเดีย หลักการนำเสนอแบบเรื่องเล่า การออกแบบและสร้างสื่อประเภทต่างๆ ในรูปแบบกราฟิกและวิดีโอผ่านช่องทางต่างๆ

 1. ร่วมเรียนรู้เพื่อรักษาทรัพยากรโลกด้วยคอร์ส Bio Circular Green Economy (ปักหมุดเศรษฐกิจ) ฝึกแก้ไขปัญหาภาวะวิกฤติของทรัพยากรชีวภาพ ฝึกทักษะการคิดเชิงออกแบบและลงมือปฏิบัติในการพัฒนาเศรษฐกิจ 3 ด้าน ได้แก่ เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว การลดปริมาณของเสียให้น้อยลงหรือเท่ากับศูนย์

 

 1. ฝึกนำเสนออย่างมั่นใจในทุกสถานการณ์ด้วยคอร์ส Professional Communication and Presentation (การสื่อสารและการนำเสนออย่างมืออาชีพ) ฝึกทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลและประเมินสถานการณ์เพื่อกลั่นกรองประเด็นที่ต้องการนำเสนอ การเลือกใช้สื่อ วิธี ภาษา ถ้อยคำ และเทคนิคในการนำเสนอ ที่เหมาะสมกับบริบทต่างๆ
Woman in headphones sitting on sofa with laptop on knees studying online, using web services to learn languages. Female student proceeds educational course in Internet. Close up view over the shoulder

นอกจากนี้ยังมีคอร์สอื่นๆ อีกมากมายที่สามารถสะสมหน่วยกิตได้เช่นกัน อาทิ ศึกษาเรื่องการนำหุ่นยนต์และเอไอในชีวิตประจำวันด้วยคอร์ส Robotics and AI (หุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์) ปรับแนวคิดการใช้ชีวิตเพื่อความสำเร็จด้วยคอร์ส The Disruptor (นักเปลี่ยนโลก) ฝึกทักษะการคิดเชิงออกแบบเพื่อแก้ปัญหาด้วยคอร์ส Design Thinking (กระบวนการคิดเชิงออกแบบ) เรียนรู้การทำอาหารโภชนาการสูงจากอุปกรณ์ง่ายๆ ด้วยคอร์ส Dorm Chef (ครัวเด็กหอ) ศึกษาวิธีการสร้างเสน่ห์เพื่อใช้ในชีวิตประจำวันและการทำงานด้วยคอร์ส Charm School (โรงเรียนสร้างเสน่ห์) จัดการความเสี่ยงในชีวิตประจำวันง่ายๆ ด้วยคอร์ส Power of Taking Risk in Life (พลังของคนกล้าเสี่ยง) ใช้ชีวิตประจำวันอย่างเป็นสุข ด้วยหลักการแความหมายของศาสตร์แห่งฮวงจุ้ย ด้วยคอร์สฮวงจุ้ย (Feng Shui) ตลอดจนคอร์สที่เหมาะกับการพัฒนาทักษะยุคดิจิทัล ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล ภาวะผู้นำในยุคเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก เป็นต้น

 

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://klix.kmitl.ac.th/ โทรศัพท์
02-329-8000 ต่อ 3294 หรือเพจเฟซบุ๊ก https://web.facebook.com/KLIX.KMITL/

Advertisement
Facebook Comments

Related post