Digiqole ad

‘ชวน’ยืนยัน 1 ปีที่ผ่านมา รัฐสภาทำงานจริงจัง ย้ำเดินหน้ากรรมการสมานฉันท์ ลดขัดแย้งสร้างความปรองดอง

 ‘ชวน’ยืนยัน 1 ปีที่ผ่านมา รัฐสภาทำงานจริงจัง ย้ำเดินหน้ากรรมการสมานฉันท์ ลดขัดแย้งสร้างความปรองดอง

เมื่อวันที่ 1 ม.ค. 2564 นายชวน หลีกภัย

Advertisement
ประธานรัฐสภา กล่าวว่า ตลอดระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา รัฐสภาในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติได้ปฎิบัติหน้าที่ด้านการออกกฏหมายและตรวจสอบถ่วงดุลฝ่ายบริหาร ตามวิถีทางประชาธิปไตย และเป็นตัวแทนในการเสนอปัญหาของประชาชน รัฐสภาได้ทำหน้าที่นี้อย่างแข็งขันจริงจังและยังได้นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนในการปฏิบัติงาน มีการเพิ่มช่องทางรับเรื่องร้องเรียนประชาชนต่อรัฐสภา นอกเหนือจากการร้องเรียนผ่านทางสมาชิกรัฐสภา และเมื่อมีภัยจากธรรมชาติหรือภัยอื่นใดเกิดขึ้น รัฐสภาไม่เพียงเสนอปัญหานั้นต่อฝ่ายบริหาร จะได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนด้วย จึงขอแสดงความชื่นชมสมาชิกรัฐสภา เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายและผู้มีส่วนร่วมจากทุกองค์กรทุกหน่วยงาน รวมทั้งพี่น้องประชาชนด้วย

นายชวน กล่าวว่า นอกจากนี้ในส่วนของรัฐสภาเอง พยายามเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติราชการ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล หลักสุจริต มีการริเริ่มโครงการบ้านเมืองสุจริตเพื่อร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและภาคส่วนต่างๆในการสร้างจิตสำนึกพื้นฐานให้กับเยาวชนและสังคมโดยรัฐสภาจะต้องเป็นตัวอย่างในการปฏิบัติให้เป็นไปตามเป้าหมายนี้และเพื่อไม่ให้เป็นภาระต่องบประมาณแผ่นดิน โครงการดังกล่าวจะดำเนินการโดยมุ่งเน้นการประสานกับส่วนราชการและภาคเอกชน ซึ่งได้มีการตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการแล้ว ซึ่งในห้วงเวลาที่สังคมมีความขัดแย้ง รัฐสภาได้รับมอบหมายให้ประสานงานและดำเนินการโครงการสมานฉันท์ ซึ่งรัฐสภาได้ใช้กลไกหน่วยงานในกำกับได้แก่ สถาบันพระปกเกล้ามาร่วมกันหาแนวทางในการลดความขัดแย้งสร้างความปรองดองให้เกิดขึ้น โดยส่วนตัวยังเชื่อว่าคณะกรรมการชุดดังกล่าวซึ่งประกอบด้วยบุคคลหลายฝ่าย จากหลายองค์กรจะได้เริ่มประชุมกำหนดแนวทางในต้นปี 2564 แต่สิ่งนี้จะสำเร็จได้ก็ต้องได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือจากทุกฝ่าย

“ตลอดช่วงปี 2563 ประเทศไทยประสบปัญหาการระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อทุกองค์กรรวมทั้งรัฐสภา แต่รัฐสภาก็มิให้โรคระบาดดังกล่าวมาเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ จึงได้มีการปรับรูปแบบและเวลาในการปฏิบัติราชการให้มีความเหมาะสมและลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ ในส่วนของสมาชิกรัฐสภาเอง ได้มีการปรับเวลาในการประชุมโดยงดการประชุมในช่วงเวลาที่มีความเสี่ยงสูง และประชุมชดเชยในภายหลัง ซึ่งขอชื่นชม และเป็นกำลังใจแก่บุคลากรทุกฝ่ายและพี่น้องประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่มีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหานี้ ในวาระขึ้นปีใหม่กระผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งที่พี่น้องประชาชนเคารพนับถือโปรดอภิบาลให้พี่น้องชาวไทยทุกคนเราประสบความสำเร็จความสำเร็จและความเจริญก้าวหน้าตลอดปี 2564 และตลอดไป” นายชวน กล่าว

ทั้งนี้ นายชวนยังได้มอบ ส.ค.ส.ปีใหม่ เป็นภาพวาดมโนราห์ พร้อมข้อความว่า “ขอให้ท่านและครอบครัวเจริญด้วยจตุรพิธพรชัยตลอดไป”

Advertisement
Facebook Comments

Related post