Digiqole ad

ชลบุรีกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับหัวหน้าส่วนราชการ ในสังกัดส่วนภูมิภาค

 ชลบุรีกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับหัวหน้าส่วนราชการ ในสังกัดส่วนภูมิภาค
Social sharing

Digiqole ad

นางสาวฐิติลักษณ์ คำพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประ ธานการประชุมสัมมนาส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับหัวหน้าส่วนราชการ ในสังกัดส่วนภูมิภาค จัง หวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมชลบุรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดชลบุรี

ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 มาตรา 19 (2) บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐดำเนินกิจกรรมการส่งเสริม สนับสนุน ให้ความรู้ ฝึกอบรม และพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานของรัฐ และจัดให้มีมาตรการและกลไกที่มีประสิทธิภาพเพื่อเสริมสร้างให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม

จังหวัดชลบุรี โดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจังหวัดชลบุรี ได้จัดกิจกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดส่วนภูมิภาค จังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการฝึกอบรมปลุกจิตสำนึก สร้างความตระหนักรู้และส่งเสริมให้หัวหน้าส่วนราชการส่วนภูมิภาคของจังหวัดชลบุรีในการเป็นต้นแบบการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม และสามารถถ่ายทอดต่อภายในองค์กรได้ผู้เข้ารับการอบรมในวันนี้ ประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนภูมิภาค ผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการ โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก พ.ต.อ. ดร. นภดล วงษ์น้อม คณะกรรมการประจำคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นวิทยากรผู้ถ่ายทอดความรู้อบรมในครั้งนี้

สำหรับการจัดอบรมครั้งนี้เพื่อให้ส่วนราชการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 ปลุกจิตสำนึก สร้างความตระหนักรู้และส่งเสริมให้หัวหน้าส่วนราชการส่วนภูมิภาคของจังหวัดชลบุรี เป็นต้นแบบการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม สามารถถ่ายทอดต่อภายในองค์กรได้ เพื่อนำไปปรับใช้ในบริบทสู่การส่งเสริม และสร้างความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง และเจ้าหน้าที่ในองค์กร ให้ตั้งมั่นในคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเป้าหมายสู่ “องค์กรคุณธรรม” ของจังหวัดชลบุรี ต่อไปในอนาคต

Facebook Comments


Social sharing

Related post