Digiqole ad

ชมรมเพื่อนโดมสรรหาผู้สมควรได้รับรางวัล “จิตวิญญาณธรรมศาสตร์” ประจำปี ๒๕๖๔

 ชมรมเพื่อนโดมสรรหาผู้สมควรได้รับรางวัล “จิตวิญญาณธรรมศาสตร์” ประจำปี ๒๕๖๔
Social sharing

ชมรมเพื่อนโดมระดมผู้ทรงคุณวุฒิหลากหลายแวดวงสาขาอาชีพ เพื่อค้นหาศิษย์เก่าธรรมศาสตร์ผู้มีความเสียสละและมีคุณสมบัติเพียบพร้อมเป็นบุคคลต้นแบบ (Role model) โดยจะประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติและมอบรางวัล “จิตวิญญาณธรรมศาสตร์” เป็นครั้งแรกในงานรำลึกวันธรรมศาสตร์สามัคคี ๕ พ.ย. ๒๕๖๔

ดร.สันติภาพ เตชะวณิช ประธานชมรมเพื่อนโดม เปิดเผยว่า ในปี ๒๕๖๔ นี้เป็นวาระครบรอบ ๗๐ ปีของเหตุการณ์วันธรรมศาสตร์สามัคคี ๕ พ.ย. คณะกรรมการชมรมฯ จึงมีมติเห็นพ้องร่วมกันว่า สมควรริเริ่มจัดให้มีรางวัล “จิตวิญญาณธรรมศาสตร์” ขึ้นเพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ศิษย์เก่าธรรมศาสตร์ที่มีคุณสมบัติเป็นที่ประจักษ์ คือ ๑. ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ๒. ต่อต้านเผด็จการ ๓. ยึดมั่นเรื่องความเป็นธรรมในสังคม ๔. ทำประโยชน์ต่อสังคม จำนวนปีละ ๑ คน โดยรางวัลจะเป็นเงินมูลค่า ๑๐๐,๐๐๐ บาทพร้อมถ้วยรางวัล อันจะเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่บุคคลผู้ได้รับรางวัล ตลอดจนเพื่อเป็นบุคคลต้นแบบ (Role model) ให้แก่อนุชนรุ่นหลัง ทั้งที่เป็นศิษย์เก่าและนักศึกษาธรรมศาสตร์ในยุคปัจจุบัน

ทั้งนี้ เพื่อให้การพิจารณาสรรหาบุคคลสมควรรับรางวัล “จิตวิญญาณธรรมศาสตร์” เป็นไปอย่างกว้างขวางและโปร่งใส ชมรมเพื่อนโดมได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิจากภาควิชาการและภาคประชาสังคม ตลอดจนสื่อมวลชนร่วมเป็นคณะกรรมการสรรหา จำนวน ๙ คน ได้แก่ ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ (อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) เป็นประธานคณะกรรมการสรรหาฯ ผศ.ดร.จิตติ มงคลชัยอรัญญา (อดีตคณบดีวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มธ.) ดร.อภิชาติ ดำดี (นักวรรณศิลป์และวิทยากรด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์) นายสุรพงษ์ กองจันทึก (ประธานมูลนิธิช่วยเหลือทางสังคมเพื่อเด็กและสตรี) ผศ.ดร.นิธินันท์ วิศเวศวร (คณบดีวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มธ.) ผศ.ดร.ทวิดา กมลเวชช (คณบดีคณะรัฐศาสตร์ มธ.) นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี (ประธานสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ) นางนริศรา รวมศิริวัฒนกุล (ประธานชมรมนักศึกษากฎหมาย รางวัลสัญญา ธรรมศักดิ์) และนายบุญสม อัครธรรมกุล (อดีตผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ.) ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ

สำหรับหน่วยงาน คณะกลุ่มบุคคล สถาบันหรือองค์กรที่ประสงค์ส่งรายชื่อผู้สมควรรับรางวัล “จิตวิญญาณธรรมศาสตร์” สามารถติดต่อได้ที่นายฑีฆายุ บุญคง ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการสรรหาผู้รับรางวัลฯ สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ๒ ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐ โทรศัพท์ ๐๘๒-๙๙๑-๙๙๕๒ และ อีเมล์ domeconnect2019@gmail.com ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.relations.tu.ac.th/ สื่อสังคมออนไลน์ Facebook Thammasat Relations หรือ Facebook ชมรมเพื่อนโดม

อนึ่ง ชมรมเพื่อนโดมประกอบด้วยการรวมตัวศิษย์เก่าธรรมศาสตร์หลากรุ่นหลายคณะสาขาวิชา มีวัตถุประสงค์สำคัญ คือ ทำคุณประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยฯ และสาธารณะ ที่ผ่านมาชมรมฯ ได้มีส่วนสนับสนุนมหาวิทยาลัยฯ เช่น ระดมทุนจัดสร้างอนุสาวรีย์อาจารย์ปรีดี ณ ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ระดมทุนจัดสร้างประติมากรรมวันธรรมศาสตร์สามัคคี ๕ พ.ย. ณ หลังตึกโดม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ นอกจากนี้ ชมรมฯ ยังร่วมกับมหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมจัดงานรำลึกวันธรรมศาสตร์สามัคคี ๕ พ.ย. เป็นประจำทุกปี ซึ่งสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ประกาศรับรองให้เป็นวันสำคัญวันหนึ่งของมหาวิทยาลัยฯ ในการรำลึกถึงเหตการณ์ครั้งสำคัญ เมื่อนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รวมพลังกันกว่า ๓,๐๐๐ คนทวงคืนพื้นที่มหาวิทยาลัยจากกองกำลังทหารที่ยึดไปนานกว่า ๕ เดือน หลังจากเหตุการณ์กบฏแมนฮัตตันในปี พ.ศ. ๒๔๙๔
“จิตวิญญาณ ธรรมศาสตร์ ไม่ขาดสาย
สืบความหมาย เหลืองแดง แหล่งศึกษา
จิตวิญญาณ ธรรมศาสตร์ จักยาตรา
สืบศรัทธา สัญลักษณ์ พิทักษ์ธรรม”
คำประพันธ์ – อภิชาติ ดำดี

 

Facebook Comments

Related post