Digiqole ad

“จ.หนองคาย” โดย “เทศบาลตำบลโพนพิสัย” เจ้าภาพจัดประชุมประชาคมผลักดันเทศกาลออกพรรษาบั้งไฟพญานาคสู่มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ

 “จ.หนองคาย” โดย “เทศบาลตำบลโพนพิสัย” เจ้าภาพจัดประชุมประชาคมผลักดันเทศกาลออกพรรษาบั้งไฟพญานาคสู่มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ
Social sharing
Digiqole ad

นายแพทย์สรร สุนทรธนากุล นายกเทศมนตรีเทศลบาลตำบลโพนพิสัย อำเภอโพนพิสัยจังหวัดหนองคายเป็นประธานในการประชุมประชาคมร่วมกับวัฒนธรรมจังหวัด…..

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2567 ทางเทศบาลตำบลโพนพิสัย ได้เปิดห้องประชุมเทศบาลตำบลโพนพิสัย อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย เป็นสถานที่ในการประชุมประชาคม เพื่อร่วมกันแสดงความคิดเห็นระดมความคิดจากผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน นักวิชาการ ในการดำเนินการส่งเสริมผลักดันให้ “เทศกาลออกพรรษาบั้งไฟพญานาค” ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ในลักษณะของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ในหัวข้อ แนวทางปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม ประเพณี และงานเทศกาล

ด้วยจังหวัดหนองคายโดยนายราชันย์ ซุ้นหั้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ได้ดำเนินงานเพื่อการประชาสัมพันธ์เผยแพร่และสร้างความตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญ พร้อมส่งเสริมให้เกิดการสืบทอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของจังหวัดหนองคาย อันจะปูทางไปสู่การอนุรักษ์ สร้างสรรค์ พัฒนา สืบทอด อย่างเป็นระบบและยั้งยืนต่อไป โดยมอบหมายให้ทางวัฒนธรรมจังหวัดและนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลโพนพิสัยดำเนินการให้ลุล่วงไปด้วยดีอย่างสมบูรณ์

ในการประชุมประชาคมในครั้งนี้ ได้มีผู้มีส่วนเกี่ยวข้องภายในตำบลโพนพิสัยเข้าประชุมกัน อย่างพร้อมเพรียง โดยประธานในที่ประชุมคือ นายแพทย์สรร สุนทรธนากุล นายยกเทศมนตรีเทศบาลตำบลโพนพิสัย ได้กล่างถึงเรื่องราวของเทศกาลออกพรรษาบั้งไฟพญานาคถึงเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่มีมายาวนานและเป็นปรากฎการณ์ที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเชื่อและความศรัทธาของประชาชน ซึ่งเทศกาลออกพรรษาบั้งไฟพญานาคในแต่ล่ะปีประชาชนคนไทยเฝ้ารอคอยและจะมาชมปรากฎการณ์ดังกล่าว นอกจากนี้ยังมีผู้เข้าร่วมประชุมประชาคม อันประกอบไปด้วย คุณรวงทอง พลธิราช วัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย / ดร.จิดาภา สุนทรธนากุล / รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย / รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลโพนพิสัย / ผู้อำนวยการศูนย์เฉลิมราชพิพิธภัณฑ์เมืองโพนพิสัย / คุณอมรรัตน์ ลีเพ็ญ ข้าราชการบำนาญ กรมส่งเสริมวัฒนธรรมและปราชญ์เมืองโพนพิสัย / คุณพณพัค หนูอินทร์ ผู้ใหญ่บ้าน บ้านจอมทอง นักประวัติศาสตร์เมืองโพนพิสัยและความเชื่อบั้งไฟพญานาคเมืองโพนพิสัย / คุณยอดยิ่ง ราชตั้งใจ ข้าราชการบำนาญและปราชญ์ท้องถิ่นเมืองโพนพิสัย รวมถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในตำบลโพนพิสัย อำเภอโพนพิสัย และในจังหวัดหนองคาย ทั้งนี้ได้มีภาคส่วน นักวิชาการคุณจิรัฏฐวัฒน์ ศิริบุตร นิสิตปริญญาเอก การจัดการการท่องเที่ยวโรงแรมและธุรกิจบริการ วิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยพะเยา (กรุงเทพ) ที่ได้เข้าร่วมประชุมประชาคมในครั้งนี้ พร้อมกันที่ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งให้ รองศาสตราจารย์ ดร.เสรี วงษ์มณฑา เป็นที่ปรึกษาคณะทำงานการจัดทำและตรวจสอบข้อมูลรายการเบื้องต้นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ระดับจังหวัด

โดยเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของงานเทศกาลออกพรรษษบั้งไฟพญานาค ที่ตำบลโพนพิสัย อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย นั้น จะดำรงไว้ซึ่งพิธีบวงสรวงบูชาพญานาคแบบดั้งเดิม จัดขึ้นในภาคเช้าของวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 11 บริเวณศาลหลักเมือง(ปากห้วยหลวง) อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย เป็นพิธีบวงสรวงแบบโบราณที่สืบทอดต่อกันมาช้านาน นอดกจากนั้น ในช่วงเวลาเย็นจะมีการรำบวงสรวงอีกครั้งบริเวณลานนาคาเบิกฟ้า หน้าองค์พญาพิสัยสัตตนาคราช บริเวณท่าน้ำวัดไทย มาจนถึงปัจจุบันได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเพิ่มมากขึ้นทุกปี โดยปีที่ผ่านมา 2566 มีจำนวนนักท่องเที่ยวมากกว่า 100,000 คน จึงถือได้ว่าเทศกาลออกพรรษาบั้งไฟพญานาคที่โพนพิสัยนั้น เป็นความยิ่งใหญ่ที่เต็มไปด้วยความเชื่อ ความศรัทธาผสมกับเรื่องราวทางพระพุทธศาสนา ที่จำเป็นต้องสนับสนุน ส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมงานประเพณีเทศกาลออกพรรษาบั้งไฟพญานาคไว้อย่างต่อเนื่อง เหตุเพราะมีตความเสี่ยงต่อการสูญหายจึงต้องได้รับการส่งเสริมและรักษาอย่างเร่งด่วน

ผลจากการประชุมประชาคมที่ประชุมเห็นพ้องไปในทิศทางเดียวกันว่า ควรที่จะปกป้องคุ้มครองมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมส่งเสริม สืบสาน เพื่อปูทางนำไปสู่การอนุรักษ์ สร้างสรรค์ พัฒนาสืบทอดอย่างเป็นระบบและยั่งยืนต่อไป

Facebook Comments

Related post